Preskočiť na obsah

Chortalidon vs. hydrochlorotiazid v prevencii KV príhod u hypertonikov

Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Nová štúdia randomizovala pacientov vo veku 65 rokov a starších, ktorí dostávali hydrochlorotiazid v dennej dávke 25 alebo 50 mg a následne pokračovali v liečbe hydrochlorotiazidom, alebo prešli na chlortalidon v dennej dávke 12,5 alebo 25 mg.

Primárnym cieľom štúdie bol kompozit nefatálneho infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody, srdcového zlyhania s následnou hospitalizáciou, urgentná koronárna revaskularizácia pre nestabilnú anginu pectoris a úmrtia nesúvisiace s malignitami. Hodnotená bola aj bezpečnosť liečby.

Priemerný východiskový systolický krvný tlak v každej skupine bol 139 mm Hg.

Pri mediáne sledovania 2,4 roka bol medzi skupinami malý, štatisticky nevýznamný rozdiel vo výskyte primárnych príhod. Pacienti na chlortalidone teda nemali nižší výskyt závažných kardiovaskulárnych príhod alebo úmrtí nesúvisiacich s nádormi ako pacienti, ktorí dostávali hydrochlorotiazid.

Výskyt hypokaliémie bol štatisticky významne vyšší v skupine s chlortalidonom ako v skupine s hydrochlorotiazidom a predstavoval 6,0 %.

Zdroj: Ishani A et al. Chlorthalidone vs. hydrochlorothiazide for hypertension–cardiovascular events. N Engl J Med 2022 Dec 29; 387:2401.

Zdieľajte článok

Odporúčané

Neuroveda a inovatívne technológie

10. 7. 2024

Ak má niekto rád sci-fi, tak práve teraz sa niektoré veci stávajú realitou. Totiž to spoločnosť Neuralink, ktorá patrí medzi 5 top spoločností sveta…