Preskočiť na obsah

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky nakladateľstva MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o.

(ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“)

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú zverejňovanie inzerátov v periodikách, ktoré vydáva spoločnosť MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. (ďalej len „vydavateľ“).

Objednávka a podklady potrebné pre zverejnenie inzerátu

 1. Vydavateľ zverejní inzerát zadávateľa na základe ústnej či písomnej zmluvy o inzercii.
 2. Ústna zmluva o inzercii je uzavretá momentom potvrdenia písomnej objednávky vydavateľom.
 3. Písomná zmluva o inzercii je uzavretá momentom podpisu oboma oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
 4. Objednávka musí obsahovať všetky potrebné náležitosti týkajúce sa zadávateľa, t. j. obchodnú firmu/názov, sídlo/miesto podnikania, IČ, DIČ, bankové spojenie, meno a funkciu osoby jednajúcej v mene/za zadávateľa, kontaktnú adresu a meno kontaktnej osoby. Objednávka musí ďalej obsahovať všetky potrebné náležitosti týkajúce sa inzerátu, t. j. popis inzerátu, termín uverejnenia inzerátu a spôsob odovzdania podkladov. Ak je zadávateľom osoba sprostredkujúca zverejnenie inzerátu pre tretiu osobu, objednávka musí tiež obsahovať údaje o tejto tretej osobe, t. j. obchodnú firmu/názov, sídlo/miesto podnikania a IČ, a ďalej údaj o tom, či je povinný k úhrade ceny inzerátu zadávateľ či tretia osoba.
 5. Objednávka je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch tak, aby vydavateľ dostal jedno vyhotovenie a zadávateľ tiež jedno vyhotovenie.
 6. Zadávateľ je povinný dodať vydavateľovi všetky podklady potrebné pre zverejnenie inzerátu (pozri podmienky k dodaniu podkladov pre inzerciu), a to v termíne určenom vydavateľom, alebo pokiaľ tento termín nebude určený, tak bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy o inzercii. V prípade, že dodané podklady budú neúplné či nesprávne, je zadávateľ povinný dodať na výzvu vydavateľa najneskôr v termíne určenom dodávateľom alebo bez zbytočného odkladu od výzvy vydavateľa úplné a správne podklady. V prípade, že zadávateľ trvá na použití neúplných či nesprávnych podkladov, nezodpovedá vydavateľ za prípadné chyby zverejneného inzerátu spôsobené neúplnými či nesprávnymi podkladmi.
 7. Ak zadávateľ mešká s dodaním úplných a správnych podkladov, je vydavateľ oprávnený požadovať od zadávateľa náhradu škody tým spôsobenú alebo je oprávnený od zmluvy o inzercii odstúpiť.
 8. Zadávateľ musí dodať vydavateľovi konečné grafické prevedenie inzerátu.
 9. Všetky podklady dodané zadávateľom na zverejnenie inzerátu je vydavateľ povinný vracať zadávateľovi len na jeho písomnú žiadosť.
 10. Súčasťou podkladov dodaných zadávateľom musí byť nátlačok. Ak nie je dodaný nátlačok, vydavateľ neručí za správnu kvalitu tlače inzerátu.
 11. Zadávateľ zodpovedá za obsahovú správnosť inzerátu a za to, že obsah inzerátu je v súlade s právnymi predpismi a nezasahuje do práv tretích osôb. V prípade, že tretie osoby budú uplatňovať nároky zo zverejnenia inzerátu, je zadávateľ povinný tieto nároky uspokojiť.

Zverejnenie inzerátu

 1. Vydavateľ zašle korektúry inzerátu zadávateľovi výlučne na jeho žiadosť. Pokiaľ sa zadávateľ nevyjadrí k predloženej korektúre inzerátu v stanovenej lehote, považuje sa korektúra za schválenú.
 2. Vydavateľ zverejní inzerát v termíne podľa objednávky.
 3. Ak termín zverejnenia inzerátu nie je v objednávke určený, vydavateľ zverejní inzerát podľa vlastného uváženia, a to s ohľadom na aktuálne možnosti.
 4. V prípade, že umiestnenie inzerátu nie je presne určené v objednávke, závisí umiestnenie inzerátu od aktuálnych možností vydavateľa.
 5. V prípade, že inzerát má byť zverejnený v určenom termíne s určitým umiestnením, musí byť objednávka s týmito požiadavkami doručená vydavateľovi včas tak, aby vydavateľ zverejnil inzerát v súlade s týmito požiadavkami.
 6. Ak zadávateľ požaduje určité umiestnenie inzerátu, je vydavateľ oprávnený stanoviť termín zverejnenia inzerátu tak, aby toto určité umiestnenie inzerátu zabezpečil.
 7. Pokiaľ zadávateľ neurčí typ inzerátu (plošný, riadkový, skrytý) alebo jeho rozmer, vydavateľ tieto parametre určí sám.
 8. Ak zadávateľ objedná inzerát vo formáte, ktorý nie je možné v danom periodiku zverejniť, potom nakladateľstvo upraví inzerát do najbližšieho podobného formátu zo štandardných formátov daného periodika.
 9. Inzeráty, ktoré v dôsledku svojho obsahu a štylizácie nie sú jasne rozoznateľné od redakčných textov, musia byť označené titulkom KOMERČNÁ PREZENTÁCIA alebo INZERCIA.
 10. Vydavateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú tým, že zadávateĺ nesplnil svoj záväzok, ak príčiny nesplnenia tohto záväzku neboli spôsobené zavinením vydavateĺa.
 11. Vydavateľ zaručuje bežnú kvalitu tlače podľa technológie použitej pre jednotlivé periodiká a v závislosti od kvality podkladov dodaných zadávateľom.
 12. Vydavateľ je povinný zaslať zadávateľovi dokladový výtlačok periodika, v ktorom bol jeho inzerát zverejnený.

Ceny inzercie

 1. Ceny inzercie sú podrobne stanovené v cenníkoch platných pre jednotlivé periodiká.
 2. Ceny za vkladanú inzerciu alebo vkladanie vzorkových výrobkov sú kalkulované individuálne podľa požiadaviek zadávateľa a po konzultácii s výrobcom konkrétneho periodika.

Platobné podmienky

 1. Cena inzerátu je stanovená podľa aktuálneho cenníka inzercie pre dané periodikum. V cenníku inzercie sú obsiahnuté základné ceny nezahŕňajúce prípadné zľavy či príplatky.
 2. Zadávateľ je povinný zaplatiť cenu inzerátu na základe daňového dokladu – faktúry vystavenej vydavateľom. Vydavateľ vystaví daňový doklad – faktúru – do 15 dní od zverejnenia inzerátu. Zadávateľ je povinný zaplatiť cenu inzerátu bezhotovostným prevodom na účet vydavateľa, a to do 14 dní od vystavenia daňového dokladu – faktúry, ak nie je určená splatnosť iná.
 3. Záväzok zaplatiť cenu inzerátu, ktorý je plnený prostredníctvom banky, je splnený momentom pripísania čiastky zodpovedajúcej cene inzerátu na účet vydavateľa.
 4. Pre prípad omeškania zadávateľa s platením ceny inzerátu sa zjednáva zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.
 5. Ak je zadávateľ v omeškaní s platením ceny inzerátu, je vydavateľ oprávnený pozastaviť prijímanie ďalších objednávok zadávateľa, t. j. uzatváranie zmlúv o inzercii so zadávateľom alebo zverejňovanie ďalších inzerátov objednaných zadávateľom, a to do momentu úplného zaplatenia ceny inzerátu, s platením ktorej je zadávateľ v omeškaní.
 6. Zadávateľ je povinný zaplatiť cenu inzerátu aj v prípade, že oznámil vydavateľovi chyby inzerátu a uplatňuje nároky z chýb inzerátu. V prípade, že vydavateľ uzná chyby inzerátu a poskytne zľavu z ceny inzerátu, vydavateľ vráti zadávateľovi peňažnú čiastku zodpovedajúcu výške zľavy z ceny inzerátu.
 7. V prípade, že zadávateľ by mal nárok na zľavu z ceny inzerátu, ktorá mu bola poskytnutá, a dostane sa do omeškania s platením ceny inzerátu, vydavateľ má právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške poskytnutej zľavy z ceny inzerátu, s platením ktorej je zadávateľ v omeškaní.
 8. Zľavy sa nemôžu sčítať a vždy platí len jeden druh zľavy.
 9. Príplatok za konkrétne umiestnenie na stránke je 15 % z celkovej ceny inzercie.
 10. Príplatok za samostatný inzerát na stránke je 25 % z celkovej ceny inzercie.

Odstúpenie od zmluvy o inzercii

 1. Zadávateľ má právo odstúpiť od zmluvy o inzercii.
 2. Odstúpenie od zmluvy o inzercii musí byť vykonané formou písomného oznámenia o odstúpení, ktoré musí byť doručené vydavateľovi. V naliehavých prípadoch môže byť oznámenie o odstúpení od zmluvy o inzercii urobené telefonicky s tým, že do 24 hodín od telefonického oznámenia o odstúpení od zmluvy o inzercii musí byť odstúpenie potvrdené písomne vydavateľovi. Ak nebude odstúpenie potvrdené písomne do 24 hodín, znamená to, že zadávateľ od zmluvy o inzercii neodstúpil.
 3. V prípade, že zadávateľ odstúpi od zmluvy o inzercii 4 týždne pred zverejnením inzerátu, je zadávateľ povinný uhradiť cenu inzerátu v plnej výške. V prípade, že zadávateľ odstúpi od zmluvy o inzercii 6 týždňov pred zverejnením inzerátu, je zadávateľ povinný uhradiť cenu inzerátu vo výške 50 %.
 4. V prípade, že zadávateľ odstúpi od zmluvy o inzercii, vydavateľ je oprávnený požadovať vrátenie množstevných zliav z cien opakujúcich sa inzerátov alebo množstevných zliav za objednaný objem inzerátov, na ktoré by zadávateľovi týmto odstúpením od zmluvy o inzercii zaniklo právo. Vydavateľ je súčasne oprávnený požadovať od zadávateľa úhradu nákladov vzniknutých v súvislosti so zadávateľovým odstúpením od zmluvy o inzercii.

Právo odmietnutia inzerátu

 1. Vydavateľ je oprávnený zmluvu o inzercii neuzavrieť alebo od nej odstúpiť, pokiaľ je inzerát svojím obsahom alebo formou v rozpore s právnymi predpismi a právami tretích osôb alebo pokiaľ by poškodil dobré meno vydavateľa alebo pokiaľ by narušoval obchodný zámer či iné obchodné záujmy vydavateľa. Vydavateľ oznámi túto skutočnosť zadávateľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie.
 2. Vydavateľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené zadávateľovi neuzavretím zmluvy alebo odstúpením od zmluvy o inzercii, a to z dôvodov uvedených v odstavci 1 tohto článku.

Reklamácia a náhradné plnenie

 1. Vydavateľ zodpovedá len za preukázané chyby zverejneného inzerátu. Zverejnený inzerát je bez chýb v prípade, že svojím obsahom a prevedením zodpovedá objednávke a podkladom poskytnutým zadávateľom.
 2. Zadávateľ je povinný písomne oznámiť chyby inzerátu vydavateľovi do 7 dní po obdržaní dokladového výtlačku, inak jeho nároky zanikajú.
 3. Ak je zverejnením inzerátu s chybou porušená zmluva podstatným spôsobom, má zadávateľ nárok na primeranú zľavu z ceny inzerátu, alebo na nové zverejnenie bezchybného inzerátu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 4. Ak je zverejnením inzerátu s chybou porušená zmluva nepodstatným spôsobom, nemá zadávateľ žiadny nárok z chýb inzerátu.

Záverečné ustanovenia

 1. Odchylné dohody v zmluve majú prednosť pred znením Všeobecných obchodných podmienok.
 2. Všeobecné obchodné podmienky je vydavateľ oprávnený meniť. Úplné a aktuálne znenie Všeobecných obchodných podmienok, t. j. zapracovanie príslušných zmien, bude zverejnené vždy na internetovej adrese www.tribune.cz.
 3. V prípade, že zadávateľ neprejaví do 30 dní od zverejnenia úplného a aktuálneho znenia Všeobecných obchodných podmienok výslovný písomný nesúhlas so zmenami Všeobecných obchodných podmienok, stáva sa nové znenie záväzným pre uzavretý zmluvný vzťah ako zmena pôvodne zjednaných podmienok zmluvného vzťahu, a to s účinnosťou odo dňa zverejnenia.