Preskočiť na obsah

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky nakladateľstva MEDICAL TRIBUNE CZ, s. r. o. pre personálnu inzerciu (ďalej len „VOP“)

1. OBSAH

2. ÚVODNÉ USTANOVENIE

Tieto VOP upravujú zverejňovanie personálnej inzercie na internetových stránkach https://www.tribune.sk/ (ďalej len „web“).

Tieto VOP neupravujú zverejňovanie inej inzercie (napríklad tlačenej, bannery, články a pod.). K týmto je nutné uzavrieť individuálnu objednávku, a to prostredníctvom e-mailovej adresy obchod@tribune.cz.

3. Prodávající a kontakty

Predávajúcim je spoločnosť MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., IČ: 26158299, so sídlom Radlická 901/37, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 75454 (ďalej len „vydavateľ“).

Kontaktné údaje vydavateľa sú nasledujúce:

  • Poštou: MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., Radlická 901/37, 150 00 Praha 5
  • Elektronicky: obchod@tribune.cz

4. Kupujúci

Kupujúcim môže byť len fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, lebo vydavateľ je odbornou tlačou určenou výhradne pre odborníkov podliehajúcou špeciálnej právnej úprave.

5. Objednávka, uzavretie kúpnej zmluvy a podklady potrebné ku zverejneniu inzerátu

5.1. Vydavateľ zverejní inzerát svojho zákazníka (ďalej len „zadávateľa“) na základe uzavretia písomnej zmluvy o inzercii.

5.2. Zmluva o inzercii je uzatvorená okamihom potvrdenia písomnej záväznej objednávky zadávateľa vydavateľom.

5.3. Objednávka je urobená zadávateľom na webe, a to výlučne v príslušnom formulári na webe.

5.4. Objednávkový formulár musí byť vyplnený riadne (všetky povinné údaje), správne a pravdivo. Zadávateľ sa zaväzuje riadne vyplniť:

5.4.1. obchodnú firmu/názov, sídlo/miesto podnikania, IČ, DIČ, meno a priezvisko zástupcu, e-mail.

5.4.2. všetky potrebné náležitosti, týkajúce sa inzerátu, tj. kategória, kraj, názov pozície, text inzerátu a termín uverejnenia inzerátu.

5.5. V prípade, že sa zistí, že chýba podklad inzerátu, zadávateľ je povinný na výzvu vydavateľa dodať vydavateľovi všetky podklady, potrebné pre zverejnenie inzerátu (viď podmienky pre dodanie podkladov pre inzerciu dostupné tu https://www.tribune.sk/nase-tituly/medical-tribune#tab5 ), a to v termíne podľa harmonogramu zvoleného pri objednávke, resp. v dostatočnom predstihu, najneskôr v termíne, oznámenom vydavateľom. V prípade, že dodané podklady budú neúplné či nesprávne, je zadávateľ povinný dodať na výzvu vydavateľa, najneskôr v termíne určenom dodávateľom, alebo bez zbytočného odkladu od výzvy vydavateľa, úplné a správne podklady. V prípade, že zadávateľ trvá na použití neúplných či nesprávnych podkladov, je vydavateľ oprávnený inzerát nezverejniť.

5.6. Ak sa zadávateľ oneskorí s dodaním úplných a správnych podkladov, je vydavateľ oprávnený požadovať od zadávateľa náhradu škody tým spôsobenú, alebo je oprávnený od zmluvy o inzercii odstúpiť. V tomto prípade nemá zadávateľ právo na vrátenie uhradenej ceny.

5.7. Zadávateľ odpovedá za obsahovú správnosť inzerátu a za to, že obsah inzerátu je v súlade s právnymi predpismi a nezasahuje do práv tretích osôb. V prípade, že tretie osoby budú uplatňovať nároky zo zverejnenia inzerátu, je zadávateľ povinný tieto nároky uspokojiť.

5.8. Zadávateľ je oprávnený, nie však povinný vytvoriť si registráciu na sledovanie všetkých noviniek zo sveta vydavateľa.

6. Zverejnenie inzerátu

6.1. Vydavateľ nezasiela korektúry inzerátu zadávateľovi.

6.2. Inzercia je vždy zverejnená tak, ako je zadaná zadávateľom vo formulári objednávky.

6.3. V prípade, že zadávateľ zistí chyby (vrátane rozporov s účinnou právnou úpravou, dotknutie práv tretích osôb a pod.) v inzercii, zaväzuje sa toto okamžite oznámiť vydavateľovi.

6.4. Vydavateľ nezodpovedá za zabezpečenie nápravy podľa bodu 6.3.

6.5. Inzeráty sú zverejňované v chronologickom poradí podľa zadania objednávky. Zadávateľ nie je oprávnený požadovať zmenu radenia inzercie.

6.6. Zadávateľ nie je oprávnený požadovať špecifické grafické úpravy inzercie či iné požiadavky znázornenia inzercie.

6.7. Vydavateľ je oprávnený rozhodnúť o radení inzercie či jej zvýraznení, alebo grafickom odlíšení.

6.8. Vydavateľ zverejní inzerát v termíne podľa objednávky. Termín nie je zadávateľ oprávnený meniť.

6.9. Vydavateľ zaručuje bežnú kvalitu tlače a grafiky podľa technológie, použitej pre jednotlivé periodiká.

7. Ceny inzercie a platobné podmienky

7.1. Ceny inzercie sú podrobne stanovené v tu dostupných cenníkoch https://www.tribune.sk/personalni-inzerce.

7.2. Cena uvedená vo formulári objednávky inzercie je konečná a zahrňuje všetky dane a poplatky.

7.3. Spôsob platby je možný len vopred, a to prostredníctvom platobnej karty.

7.4. Pri platbe platobnou kartou prebieha zúčtovanie (strhnutie príslušnej čiastky z účtu zadávateľa) po zadaní objednávky.

7.5. Vydavateľ využíva pre platby platobnou kartou platobnú bránu Comgate.

7.6. Platobná brána Comgate podporuje karty Visa, Visa Electron, Mastercard a Maestro rovnako aj niektoré benefitné karty. Viac informácií je dostupných na https://www.comgate.cz/

7.7. V prípade, že cena inzercie nie je zadávateľom uhradená, nie je vydavateľ povinný inzerciu zverejniť. Vydavateľ má v takom prípade právo požadovať úhradu ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

8. Odstúpenie od zmluvy o inzercii

8.1. Zadávateľ a vydavateľ majú právo odstúpiť od zmluvy o inzercii v prípadoch, kedy tak stanoví účinná právna úprava, alebo tieto VOP.

8.2. Odstúpenie od zmluvy o inzercii musí byt urobené vo forme písomného oznámenia o odstúpení, ktoré musí byť doručené druhej strane (vrátane elektronickej podoby).

8.3. V prípade, že zadávateľ odstúpi od zmluvy o inzercii, vydavateľ je oprávnený požadovať vrátenie množstevných zliav z cien opakujúcich sa inzerátov, alebo množstevných zliav za objednaný objem inzerátov, na ktoré by zadávateľovi týmto odstúpením od zmluvy o inzercii zaniklo právo.

9. Právo odmietnutia inzerátu

9.1. Vydavateľ je oprávnený zmluvu o inzercii neuzavrieť alebo od nej odstúpiť, pokiaľ je inzerát svojím obsahom alebo formou v rozpore s právnymi predpismi a právami tretích osôb, alebo pokiaľ by poškodil dobré meno vydavateľa, alebo pokiaľ odporuje zmluvným záväzkom vydavateľa, či dobrým mravom.

9.2. Vydavateľ je rovnako oprávnený zmluvu o inzercii neuzavrieť alebo od nej odstúpiť, pokiaľ zadávateľ neposkytuje všetku nevyhnutnú súčinnosť.

9.3. Vydavateľ oznámi túto skutočnosť zadávateľovi bez zbytočného odkladu potom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie.

9.4. Vydavateľ neodpovedá za prípadné škody, spôsobené zadávateľovi neuzavretím zmluvy, alebo odstúpením od zmluvy o inzercii, a to z dôvodov, uvedených v tomto článku.

10. Reklamácia a náhradné plnenie

10.1. Vydavateľ odpovedá len za preukázané vady zverejneného inzerátu, teda rozpor s uskutočnenou objednávkou. Zverejnený inzerát je bez vád v prípade, že svojím obsahom a vykonaním odpovedá objednávke a podkladom, poskytnutým zadávateľom.

10.2. Zadávateľ je povinný písomne oznámiť vady inzerátu vydavateľovi bezodkladne, najneskôr do 24 hodín po zverejnení inzerátu, inak jeho nároky zanikajú.

10.3. Ak je zverejnením inzerátu s vadou porušená zmluva podstatným spôsobom, má zadávateľ nárok na primeranú zľavu z ceny inzerátu alebo na nové zverejnenie bezchybného inzerátu, ak sa zmluvné strany nedohovoria inak.

10.4. Ostatné otázky neupravené týmito VOP sa riadia účinnou právnou úpravou.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Odchylné dohody v zmluve majú prednosť pred znením VOP.

11.2. VOP je vydavateľ oprávnený v prípade potreby zmeniť. Zmena však nemá vplyv na už uzavreté zmluvy. Úplné a aktuálne znenie VOP, tj. zapracovanie príslušných zmien, bude zverejnené vždy na internetovej adrese www.tribune.cz.

11.3. Verzia OP – február 2023