Preskočiť na obsah

Informácie o spracovaní osobných údajov

Tento dokument Informácie o spracovaní osobných údajov („Informácie“) slúži na poskytnutie všetkých nevyhnutných informácií o spracovaní osobných údajov zo strany MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., so sídlom Radlická 37/901, 150 00 Praha 5, IČ: 26158299, zapísaná vo verejnom registri, vedenom pri Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 75454 („Správca“) pri prevádzkovaní webu https://www.tribune.sk/ („Web“), v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („Nariadenie“).

1. Obsah

2. Správca, poverenec a kontakty

Správcom osobných údajov je spoločnosť MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., IČ: 26158299, so sídlom Radlická 901/37, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 75454.

Kontaktné údaje Správcu, ktoré je možné využiť okrem iného pre žiadosti, odvolanie súhlasu, podanie námietok či sťažností ku Správcovi, sú nasledujúce:

- Poštou: MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., Radlická 901/37, 150 00 Praha 5

- Elektronicky: predplatne@tribune.cz

Kontaktné údaje poverenca:

- Poštou: MEDICAL TRIBUNE CZ, do rúk Marie Krejčí, Radlická 901/37, Smíchov, 150 00 Praha 5

- Elektronicky: krejci@tribune.cz

3. Užívateľský profil

Účel: základnou funkciou a účelom vedenia užívateľského profilu je poskytovanie informácií zo sveta MEDICAL TRIBUNE, a to okrem iného z oblastí medicíny, zdravotníctva, vzdelávania, to všetko na mieru každému užívateľovi. Voľba správy užívateľovi je urobená podľa jeho špecializácie, aktivít, zistených záujmov a ďalších preferencií. Správy sú zobrazované v profile, zasielané elektronicky a všetkými inými dostupnými prostriedkami vrátane telefonického oslovovania. Za účelom zabezpečenia najvhodnejších správ sú využívané nástroje pre zisťovanie klikania na odkazy v newsletteroch, otváranie newsletterov a štatistické nástroje. Navyše je možné v profile zobraziť všetky aktivity užívateľa, napríklad absolvované kurzy, testy, objednané časopisy, služby, nastavenia newslettera a pod. Služba je určená výlučne pre zdravotníckych odborníkov v zmysle §2a zákona o regulácii reklamy.

Právny základ pre spracovanie: súhlas, ktorý je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať.

Kategórie dotknutých údajov: identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje o špecializácii a preferenciách vrátane aktivít, aktivity užívateľa, užívateľské nastavenia, údaje týkajúce sa udeleného súhlasu a súvisiace podklady a komunikácie, sieťové identifikátory. V prípade, že budú v osobnom nastavení doplnené údaje, uplatní sa na ne tento článok.

Príjemcovia: Osobné údaje nebudú odovzdávané tretím osobám s výnimkou ďalej uvedených spracovateľov týchto kategórií: prepravné a poštovné spoločnosti, poskytovatelia softvéru a webhostingu, správca webových stránok, prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií.

Čas uchovania: Len počas existencie súhlasu, nie však dlhšie, ako je súhlas odvolaný, podané námietky proti vykonávaniu priameho marketingu. Profil môže byť zrušený u užívateľov neaktívnych po dobu viac ako dva roky.

4. Spracovanie osobných údajov pri objednaní inzercie

Účel: účelom spracovania osobných údajov je výhradne plnenie zmluvy a zabezpečenie inzercie vrátane nevyhnutne súvisiacej komunikácie vrátane elektronických prostriedkov.

Právny základ pre spracovanie: plnenie zmluvy, bez spracovania osobných údajov nie je uzavretie zmluvy možné.

Kategórie dotknutých údajov: identifikačné údaje (ako sú meno a priezvisko, názov firmy, IČ, DIČ, identifikácia kontaktnej osoby), kontaktné údaje (ako sú e-mailová adresa, fakturačná adresa, telefónne číslo), údaje týkajúce sa platby (ako sú číslo bankového účtu a kód banky, ID platby v prípade platby online), údaje týkajúce sa objednávky (napríklad objednávka, súvisiace logy, dátum a čas, sieťové identifikátory, dodacia adresa) a ďalšie nevyhnutné údaje pre zabezpečenie objednávky vrátane súvisiacej komunikácie.

Príjemcovia: Osobné údaje nebudú odovzdávané tretím osobám s výnimkou ďalej uvedených spracovateľov týchto kategórií: prepravné a poštovné spoločnosti, poskytovatelia softvéru a webhostingu, správca webových stránok, prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií.

Dĺžka uchovania: obdobie trvania zmluvy, resp. obdobie zverejnenia inzercie a 6 mesiacov potom. Dlhšie len pokiaľ je to nutné z dôvodu plnenia právnych povinností alebo nastavených oprávnených záujmov podľa tejto Informácie.

5. Spracovanie osobných údajov pri zasielaní newslettera inzerentom

Účel: Pokiaľ to neodmietnete, budeme Vám zasielať vybrané obchodné správy všetkými prostriedkami vrátane využitia elektronických (sms, e-mail, notifikácia) prostriedkov podľa zákona o službách informačnej spoločnosti, a to na základe výnimky voči vlastným zákazníkom s ponukou obdobných výrobkov/služieb. Je tak zabezpečené poskytovanie informácií s ponukou obdobných výrobkov a služieb MEDICAL TRIBUNE, a to okrem iného z oblastí medicíny, zdravotníctva, vzdelávania, to všetko na mieru každému užívateľovi. Voľba správy pre užívateľa je určená podľa jeho špecializácie, aktivít, sídla, zistených záujmov a ďalších preferencií. Za účelom zabezpečenia najvhodnejších správ sa využívajú nástroje pre zisťovanie klikania na odkazy v newsletteroch, otváranie newsletterov a štatistické nástroje.

Právny základ pre spracovanie: Oprávnený záujem, máte právo podať kedykoľvek námietky proti oprávnenému záujmu. Máte právo na námietky proti robeniu priameho marketingu. Máte právo zasielanie odmietnuť, a to okrem iného na e-mail uvedený v kontaktoch https://www.tribune.sk/kontakt/.

Kategórie dotknutých údajov: identifikačné údaje (meno a priezvisko, dátum narodenia), kontaktné údaje (e-mailová adresa), údaje o zákazníckom vzťahu (dátum a čas, IP adresa, ukončenie, nevyhnutná súvisiaca komunikácia).

Príjemcovia: Osobné údaje nebudú odovzdávané tretím osobám s výnimkou ďalej uvedených spracovateľov týchto kategórií: prepravné a poštovné spoločnosti, poskytovatelia softvéru a webhostingu, správca webových stránok, prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií.

Dĺžka uchovania: čas neurčitý, najdlhšie do odvolania súhlasu či podania námietok proti robeniu priameho marketingu.

6. Cookies

Podrobné informácie o používaní cookies a iných obdobných nástrojov na Webe sú dostupné tu.

7. Spracovanie osobných údajov pre plnenie právnych povinností

Účel: Pokiaľ nám to niektorý účinný právny predpis ukladá, uchováme Vaše údaje z dôvodu splnenia danej právnej povinnosti – napríklad v prípade povinného uchovania daňových a účtových dokladov.

Právny základ pre spracovanie: Splnenie právnej povinnosti. Toto spracovanie osobných údajov je povinné a nemôžete ho ovplyvniť.

Kategórie dotknutých údajov: Ide len o tie osobné údaje/vybrané dokumenty, ktoré konkrétny právny predpis ukladá povinne uchovať. Napríklad účtové a daňové doklady.

Príjemcovia: Osobné údaje nebudú odovzdávané tretím osobám s výnimkou ďalej uvedených spracovateľov týchto kategórií: prepravné a poštovné spoločnosti, poskytovatelia softvéru a webhostingu, správca webových stránok, prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií.

Dĺžka uchovania: Čas odpovedá času nastavenému konkrétnym právnym predpisom. Napríklad 5 rokov u účtových dokladov alebo 10 rokov u daňových dokladov.

8. Spracovanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu

Účel: Pokiaľ dôjde ku spracovaniu osobných údajov na základe niektorého z horeuvedených dôvodov, je Správca oprávnený uchovať nevyhnutnú dokumentáciu pre uplatnenie vlastných práv, pre obranu proti nárokom tretích osôb, pre ochranu pri správnych/kontrolných/iných konaniach.

Právny základ pre spracovanie: Oprávnený záujem Správcu na ochranu svojich práv a obranu proti nárokom. Máte právo podať námietky proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu.

Kategórie dotknutých údajov: Len nevyhnutná dokumentácia potrebná na preukázanie rozhodných skutočností, napr. potvrdenie o objednávke, súhlas, jeho odvolanie a prípadná súvisiaca sťažnosť.

Príjemcovia: Osobné údaje nebudú odovzdávané tretím osobám s výnimkou ďalej uvedených spracovateľov týchto kategórií: prepravné a poštovné spoločnosti, poskytovatelia softvéru a webhostingu, správca webových stránok, prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií.

Dĺžka uchovania: Tri roky od uplynutia času spracovania stanoveného podľa jednotlivých účelov zhora. Čas neskončí skôr ako bude ukončené aktívne konanie lehoty pre prípadné opravné prostriedky.

9. Práva subjektov a spôsoby ich uplatnenia

Právo na transparentné informácie, správy a postupy pre výkon práv subjektu údajov:

Správca prijme vhodné opatrenia, aby Vám poskytol stručným, transparentným, zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom za použitia jasných a jednoduchých jazykových prostriedkov všetky informácie (napr. o spracovateľovi osobných údajov a o priebehu tohto spracovania) a urobil všetky správy o spracovaní. Správca Vám informácie poskytne písomne alebo inými prostriedkami (napríklad v elektronickej forme). Za predpokladu, že Vaša identita je preukázaná inými spôsobmi, máte tiež právo zažiadať o poskytnutie týchto informácií ústne.

Správca neodmietne vyhovieť Vašej žiadosti pri výkone Vašich práv (najmä práva na prístup), iba ak doloží, že nemôže zistiť totožnosť subjektu údajov, na ktorý sa dotknuté údaje vzťahujú.

Máte právo na to, aby Vám Správca poskytol na žiadosť informácie o prijatých opatreniach, a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Túto lehotu je možné v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Správca Vás o akomkoľvek takom predĺžení bude informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti spolu s dôvodmi pre tento odklad. Ak ste žiadosť podali v elektronickej forme, poskytnú sa informácie v elektronickej forme, ak je to možné, a pokiaľ nepožadujete iný spôsob komunikácie.

Pokiaľ Správca neprijme opatrenia, o ktoré ste požiadali, informuje Vás neodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti o dôvodoch neprijatia opatrenia a o možnosti podať sťažnosť u dozorného úradu a žiadať o súdnu ochranu.

Informujeme Vás, že všetky tieto informácie, správy a úkony sú udeľované bezplatne. Pokiaľ sú podané žiadosti vyhodnotené ako zjavne neodôvodnené alebo neprimerané, a najmä pokiaľ sa opakujú, môže Správca buď:

a) uložiť primeraný poplatok, zohľadňujúci administratívne náklady, spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo správy alebo s výkonom požadovaných úkonov; alebo

b) odmietnuť vyhovieť žiadosti.

Pokiaľ má Správca dôvodné pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií, nevyhnutných k potvrdeniu totožnosti subjektu.

Právo na prístup

Máte právo získať od Správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú, alebo nie sú spracovávané, a pokiaľ sú, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a ďalej nasledujúce informácie:

a) účely spracovania;

b) kategórie dotknutých osobných údajov;

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách;

d) plánované obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uložené, alebo ich ak nie je možné určiť, kritériá použité na stanovenie tohoto obdobia;

e) existencia práva požadovať od Správcu opravu alebo výmaz osobných údajov, týkajúcich sa Vás alebo obmedzenia ich spracovania a/alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu;

f) právo podať sťažnosť u dozorného úradu;

g) všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od Vás;

h) skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, a prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplnej informácie, týkajúcej sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takého spracovania pre Vás.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby Správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného prehlásenia.

Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)

Máte právo kedykoľvek Váš súhlas odvolať, a to celkom alebo pre časť spracovania. Máte právo na to, aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a Správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, pokiaľ je daný jeden z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené, alebo inak spracované;

b) odvoláte súhlas, na základe ktorého boli údaje spracovávané, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;

c) vznesiete námietky proti spracovaniu (podľa nižšie uvedeného „Práva vzniesť námietku“) a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie;

d) osobné údaje boli spracované protiprávne;

e) osobné údaje musia byť vymazané pre splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na Správcu vzťahuje;

f) osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti v prípade osoby mladšej ako 15 rokov, kde musí na spracovanie podľa účinnej právnej úpravy dať súhlas osoba vykonávajúca rodičovskú zodpovednosť.

Ak Správca osobné údaje zverejnil a je povinný ich podľa vyššie uvedeného „Práva na výmaz“ vymazať, prijme s ohľadom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie primerané kroky, vrátane technických opatrení, aby informoval Správcov, ktorí tieto osobné údaje spracovávajú, že ich subjekt údajov žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópie či replikácie.

Vyššie uvedené sa neuplatní, pokiaľ je spracovanie nevyhnutné:

a) pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie;

b) pre splnenie právnej povinnosti, ktoré vyžaduje spracovanie podľa práva Únie alebo členského štátu, ktoré sa na Správcu vzťahuje, alebo pre splnenie úlohy vykonanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je Správca poverený;

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;

d) pre účely archivácie vo verejnom záujme, pre účely vedeckého či historického výskumu či pre štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že by vyššie uvedené právo znemožnilo alebo vážne ohrozilo splnenie cieľov uvedeného Spracovania;

e) pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na to, aby Správca obmedzil spracovanie, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a) pokiaľ popierate presnosť osobných údajov, a to na čas, potrebný na to, aby Správca mohol presnosť osobných údajov overiť;

b) spracovanie je protiprávne a odmietate výmaz osobných údajov a žiadate namiesto toho o obmedzenie ich použitia;

c) Správca už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

d) pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu, dokým nebude overené, či oprávnené dôvody Správcu prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Pokiaľ bolo spracovanie obmedzené podľa výšky uvedeného „Práva na obmedzenie spracovania“, môžu byť tieto osobné údaje, s výnimkou ich uloženia, spracované len s Vaším súhlasom, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo niektorého členského štátu.

Pokiaľ ste obmedzenie spracovania dosiahli, budete Správcom vopred upozornení na to, že bude obmedzenie spracovania zrušené.

Oznamovacia povinnosť ohľadom opravy alebo výmazu osobných údajov alebo obmedzenia spracovania

Správca oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, všetky opravy alebo výmazy osobných údajov, alebo obmedzenie spracovania s výnimkou prípadov, kedy sa to ukáže ako nemožné, alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Správca Vás bude informovať o týchto príjemcoch, pokiaľ to budete požadovať.

Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste poskytli Správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi, bez toho, aby správca, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, tomu bránil, a to v prípade, že:

a) spracovanie je založené na súhlase alebo na zmluve; a

b) spracovanie sa robí automatizovane.

Pri výkone svojho práva na prenositeľnosť údajov máte právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo jedným správcom druhému správcovi,, ak je to technicky vykonateľné.

Výkonom vyššie uvedeného „Práva na prenositeľnosť údajov“ nie je dotknuté vyššie uvedené „Právo na výmaz“. Toto právo sa neuplatní na spracovanie nevyhnutné pre splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je správca poverený.

Vyššie uvedeným „Právom na prenositeľnosť údajov“ nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Právo vzniesť námietku

Z dôvodov, týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Správca osobné údaje ďalej nespracováva, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Pokiaľ sú osobné údaje spracované pre účely priameho marketingu, máte právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, k takému účelu, čo zahrnuje aj profilovanie, pokiaľ sa to týka priameho marketingu.

Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu pre účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje pre tieto účely spracovávané.

V súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti môžete uplatniť svoje právo vzniesť námietku automatizovanými prostriedkami pomocou technických špecifikácií.

Ak sú osobné údaje spracovávané pre účely vedeckého či historického výskumu alebo pre štatistické účely, máte, z dôvodov, týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, iba ak je spracovanie nevyhnutné pre splnenie úlohy, vykonávanej z dôvodov verejného záujmu.

Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania

Máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia, založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právne účinky, alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka.

Právo podať sťažnosť k orgánu dozoru

Máte právo podať kedykoľvek sťažnosť k Úradu pre ochranu osobných údajov – www.uoou.cz.

Všetky práva, odvolanie súhlasu, podanie námietok a iných žiadostí a sťažností voči Správcovi môžete urobiť na kontaktoch Správcu vyššie.

10. Záverečné ustanovenie

Správca prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe. Výnimku predstavujú riadne, zmluvne poverení spracovatelia.

Spracovanie dát prebieha manuálne (zadávanie dát, oprava podľa žiadosti Subjektu údajov a pod.) a prípadne čiastočne automaticky (rozosielanie informácií a newsletterov a pod.).

Správca je oprávnený kedykoľvek, v prípade, pokiaľ je to potrebné, túto Informáciu upraviť. Pri prechádzaní Webom je užívateľ povinný skontrolovať aktuálne znenie Informácie.