Preskočiť na obsah

Informácie o spracovaní osobných údajov

MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., so sídlom Radlická 37/901, 150 00 Praha 5, IČ: 26158299, zapísaná vo verejnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 75454 ďalej len „Správca“), v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) spracováva nasledujúce osobné údaje:

Spracovávané údaje vyplývajúce z obchodného vzťahu

● meno a priezvisko
● e-mailová adresa
● fakturačná adresa
● telefónne číslo
● názov firmy
● IČ, DIČ
● číslo bankového účtu a kód banky
● dodacia adresa
● ID platby v prípade platby online

Tieto údaje budú spracované za účelom identifikácie zmluvných strán a plnenia zo zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a budúceho prípadného uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Toto umožňuje článok 6 odst. 1 písm. b) až f) Nariadenia. E-mailová adresa môže byť spracovávaná za účelom zaradenia do databázy pre zasielanie obchodných správ (podľa § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti). Tieto správy sa môžu týkať výlučne podobného tovaru a dajú sa kedykoľvek odhlásiť – zaslaním listu na adresu Správcu či e-mailom.

Osobné údaje budú spracovávané za vyššie uvedeným účelom po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej v nutnom rozsahu po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, ak iný právny predpis nepožaduje uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu.

Správca prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté do tretích krajín. V prípade zapojenia tretej osoby je vždy s touto osobou uzavretá „Spracovateľská zmluva“ zaručujúca ochranu osobných údajov na úrovni Správcu.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretej osobe, ktorá zabezpečuje dokončenie obchodného vzťahu:

● Prepravné spoločnosti
● Česká pošta, š.p.
● Poskytovatelia softvéru a webhostingu
● Správca webových stránok
● Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií

Subjekt údajov je poučený a má právo:

31. požadovať informáciu o rozsahu spracovávaných údajov a o ich správnosti
32. na aktualizáciu osobných údajov
33. vyžiadať si prístup k týmto údajom
34. požadovať obmedzenie spracovania (odvolať súhlas v plnom alebo čiastočnom rozsahu, a to buď e-mailom alebo písomne na adresu Správcu)
35. požadovať výmaz týchto osobných údajov. Správca ich vykoná, pokiaľ tento výmaz nie je v rozpore s právnymi predpismi alebo s jeho oprávnenými záujmami,
36. na prenositeľnosť údajov
37. požadovať ‎výpis spracovávaných osobných údajov
38. v prípade spracovania vykonaného na základe oprávneného záujmu Správcu podľa čl. 6 odst. 1. písm. f) Nariadenia vzniesť námietku proti spracovaniu
39. podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov a právo na účinnú súdnu ochranu, pokiaľ predpokladá, že jeho práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania jeho osobných údajov v rozpore s Nariadením.