Preskočiť na obsah

DOACs môžu byť vhodnou alternatívou LMWH u žilovej tromboembólie

studie
Foto: Shutterstock

Podľa výskumu, prezentovaného na výročnom kongrese Spoločnosti hematologickej onkológie (SOHO), môžu byť priame perorálne antikoagulanciá (DOAC) u pacientov s lymfómom alebo plazmatickou bunkovou dyskráziou s žilovým tromboembolizmom (VTE) potenciálnou alternatívou k nízkomolekulárnemu heparínu (LMW).

Autori štúdie uviedli, že doteraz napr. neexistovala kontrolovaná štúdia, ktorá by sa zaoberala konkrétne klinickými výsledkami iba u tejto skupiny pacientov. Retrospektívna kohortová štúdia sa zamerala na vyhodnotenie miery recidívy VTE a krvácania u pacientov s lymfómom, alebo plazmocytárnou dyskraziou liečených LMWH alebo DOAC. Všetci mali aktívne ochorenie a novodiagnostikovanú VTE.

Celkovo boli zahrnuté údaje od 143 pacientov, z ktorých 83 malo lymfóm; 96 pacientov dostávalo LMWH a 47 DOAC.

Na začiatku štúdie boli pacienti, ktorí dostávali DOAC, starší, častejšie mali pľúcnu embóliu a menej často trombózu splanchnických žíl.

Analýza ukázala, že 12-mesačná kumulatívna miera recidívy VTE, progresie trombu, závažného krvácania alebo klinicky relevantného nezávažného krvácania bola 24 % v skupine s LMWH oproti 18,5 % v skupine s DOAC, hoci tento rozdiel nebol signifikantne odlišný.

Štúdia vytvára hypotézu, že DOAC môžu byť bezpečnou a účinnou alternatívou LMWH v liečbe VTE u pacientov s lymfómom alebo plazmatickou bunkovou dyskráziou, čo však budú musieť potvrdiť rozsiahlejšie prospektívne štúdie.

V celom súbore boli zaznamenané 2 rekurentné VTE, obe v skupine DOAC, aj keď nie počas liečebného cyklu.

Miera výskytu klinicky relevantného nezávažného krvácania bola medzi oboma skupinami podobná.

Zdroj: Robinson R, Spectre G, Lishner M, et al. Direct oral anticoagulants for the treatment of venous thromboembolism in patients with hematological malignancies. Presented at: Annual Meeting of the Society of Hematologic Oncology (SOHO); September 28-October 1, 2022. Abstract ABCL-104.

Zdieľajte článok

Odporúčané