Preskočiť na obsah

Elektronické ponožky detekujú nezdravý štýl chôdze diabetikov

Bez názvu
Ilustrační obrázek Midjourney

Elektronické ponožky, ktoré detekujú nezdravý štýl chôdze spojený s diabetom a zlým krvným obehom, sú prísľubom pre prevenciu vzniku ulcerácií. Výsledky nového výskumu, ktorý má byť prínosom pre mnoho pacientov s diabetom a syndrómom diabetickej nohy – deštruktívneho postihnutia tkanív dolných končatín distálne od členka, ktorého následkom sú rozsiahle ulcerácie, gangrény a v krajných prípadoch aj nutnosť amputácie končatiny, boli prvýkrát prezentované na vedeckom kongrese ESC EHRA (European Heart Rhythm Association), ktorý sa konal začiatkom apríla v Berlíne.

„Diabetes môže ovplyvniť spôsob chôdze. Pacienti s diabetom majú tendenciu vyvíjať tlak na metatarzálnu oblasť nohy skôr ako na pätu. Tento spôsob chôdze podporuje vznik vredov, ktoré sa môžu infikovať a viesť až k amputácii. Včasná identifikácia problémov s chôdzou pomocou elektronických ponožiek by pacientom umožnila naučiť sa zdravému štýlu chôdze a predísť vážnym problémom s chodidlami,“ vysvetľuje autor štúdie Dr. Ki Hong Lee z Národnej univerzity Chonnam, Gwangju v Kórejskej republike.

Diabetom 2. typu trpí zhruba jeden z desiatich obyvateľov planéty, čo má za následok 537 miliónov pacientov s DM2T. Pre diabetika toto ochorenie znamená dvakrát až štyrikrát vyššie riziko ochorenia koronárnych tepien, cievnej mozgovej príhody, srdcového zlyhania, fibrilácie predsiení a ochorení periférnych tepien v porovnaní s jeho zdravými rovesníkmi.

Problémy s chodidlami sú pri diabete bežné. Vysoká glykémia poškodzuje nervy a krvné cievy, čo spôsobuje necitlivosť, mravčenie, bolesť a stratu citu. Príznaky môže byť v raných štádiách ťažké odhaliť, takže môže dôjsť k rozvoju hlbokých rán a vredov, ktoré sa ľahko infikujú. Kombinácia infekcie a zlého prietoku krvi sťažuje hojenie a môže viesť ku gangréne a nakoniec k amputácii.

Táto štúdia skúmala, či ponožka vybavená balistokardiografickým (BCG) senzorom dokáže rozlíšiť medzi zdravými ľuďmi a pacientmi s diabetom. Vedci vychádzali z toho, že BCG senzor detekuje pohyb tela, keď srdce vypudzuje krv, a mohol by byť potenciálne použitý na meranie srdcovej frekvencie a tlaku vyvíjaného na chodidlá pri chôdzi.

Do štúdie bolo zaradených 20 pacientov s diabetom a 20 kontrol bez DM2T. Všetci účastníci mali na sebe BCG ponožku po dobu 40 sekúnd v stoji a 40 sekúnd pri chôdzi na meranie srdcovej frekvencie a na posúdenie rozloženia tlaku na chodidlo. Súčasne s nosením ponožky bolo účastníkom pomocou malej náplasti pripevnenej na zápästie a jednej elektródy prilepenej k hrudníku merané EKG na vyhodnotenie srdcovej frekvencie.

Účelom merania srdcovej frekvencie bolo posúdiť presnosť BCG ponožky ako nástroja merania v porovnaní s EKG, ktoré je metódou zlatého štandardu. Pre túto analýzu boli hodnoty EKG u každého účastníka štúdie (pacienti a kontroly) porovnané s hodnotami BCG u rovnakého účastníka. Výskumníci zistili, že výsledky meraní srdcovej frekvencie pomocou BCG ponožky a EKG boli takmer rovnaké, s korelačným koeficientom 0,99 (95 % interval spoľahlivosti [CI] 0,99 – 1,00).

Meranie rozloženia tlaku v chodidle bolo vykonané s cieľom zistiť, či BCG ponožka dokáže jednak detekovať rozdiely medzi pacientmi s diabetom a zdravými kontrolami a jednak rozpoznať rozdiely medzi pacientmi s diabetom podľa toho, či mali, alebo nemali poškodenie nervov alebo krvných ciev. Poškodenie nervov bolo klasifikované pomocou nástroja Michigan Neuropathy Screening Instrument (MNSI), zatiaľ čo poškodenie krvných ciev bolo klasifikované pomocou indexu členok-paže (ABI).

Pokiaľ ide o porovnanie BCG medzi pacientmi a zdravými kontrolami, ukázalo sa, že pacienti s diabetom vyvíjali pri chôdzi vyšší tlak v metatarzálnej oblasti nohy v porovnaní s účastníkmi bez diabetu. Pri porovnaní BCG medzi pacientmi s diabetom vedci zistili, že v porovnaní s pacientmi bez poškodenia krvných ciev (skóre ABI 0,9 alebo vyššie) vyvíjali pacienti s poškodením krvných ciev (skóre ABI menší ako 0,9) pri chôdzi výrazne väčší tlak na oblasť metatarzu a menší tlak na pätu. Nebol zaznamenaný žiadny významný rozdiel v meraní distribúcie tlaku v nohe medzi pacientmi s poškodením nervov a bez neho.

Nová BCG ponožka produkovala podľa Dr. Leeho presné merania srdcovej frekvencie, čo dokazujú takmer identické hodnoty nameraného EKG. „Meranie tlaku ukázalo, že ponožka dokáže identifikovať pacientov s diabetom a dokáže tiež presne určiť diabetikov so zlým krvným obehom. Výsledky naznačujú, že elektronická ponožka by mohla byť jednoduchým neinvazívnym spôsobom, ako identifikovať pacientov s diabetom, ktorí by mohli mať prospech z tréningu chôdze, a predísť tak komplikáciám spojeným so vznikom diabetickej nohy,“ uzavrel Dr. Lee.

Vyšlo v tribune.cz

Zdieľajte článok

Odporúčané