Preskočiť na obsah

Inclisiran účinný v liečbe hypercholesterolémií

injekce
Foto: Shutterstock

Už vlani boli publikované dáta, ktoré potvrdili, že nové hypolipidemikum inclisiran, podávané dvakrát ročne ako prídavná liečba k maximálne tolerovanej terapii statínmi, prípadne v kombinácii s ešte ďalším hypolipidemikom, je účinnou, bezpečnou a dobre tolerovanou liečbou na zníženie LDL-C u dospelých pacientov s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou (heFH), ASCVD alebo jeho rizikovými ekvivalentmi.

Štúdia vykonala súhrnnú analýzu dát zo štúdií tretej fázy s inklisiranom, a to ORION 9, 10 a 11, do ktorej súhrne zaradili takmer 3700 pacientov.

Účastníci boli náhodne priradení buď k liečbe inklisiranom alebo placebom, ktoré im boli podané subkutánne 1. deň, 90. deň a potom každých 6 mesiacov po dobu 540 dní. Ukázalo sa, že v porovnaní s placebom došlo na inklisirane k poklesu hodnôt LDL-C o takmer 51 % a bezpečnosť bola v oboch skupinách podobná.

Inclisiran je dvojreťazová malá interferujúca RNA, ktorá potláča transláciu proproteín konvertázy subtilisin-kexiíu typu 9 (PCSK9) v pečeni, čo vedie k trvalému zníženiu hladiny LDL-C a ďalších aterogénnych lipoproteínov pri dávkovaní 2x ročne.

Koprimárne boli sledované percentuálne zmeny hladín LDL-C oproti placebu, hladiny ďalších aterogénnych lipoproteínov a nežiaduce príhody spojené s liečbou.

Nežiaduce príhody v podobe reakcie v mieste vpichu boli častejšie u inclisiranu ako u placeba (5,0 % vs. 0,7 %), ale boli prevažne mierne a žiadna z nich nebola závažná alebo trvalá. Funkčné testy pečene a obličiek, hodnoty kreatinkinázy a počet krvných doštičiek sa medzi skupinami nelíšili.

Zdroj: Wright RS et al. Pooled Patient-Level Analysis of Inclisiran Trials in Patients With Familial Hypercholesterolemia or Atherosclerosis. J Am Coll Cardiol. 2021 Mar 9;77(9):1182-1193. doi: 10.1016/j.jacc.2020.12.058. PMID: 33663735.

Zdieľajte článok

Odporúčané

Neuroveda a inovatívne technológie

10. 7. 2024

Ak má niekto rád sci-fi, tak práve teraz sa niektoré veci stávajú realitou. Totiž to spoločnosť Neuralink, ktorá patrí medzi 5 top spoločností sveta…