Preskočiť na obsah

Novinky v oblasti eZdravia – eRecept verzia V6

iStock-880861414(1)
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Od 01. 05. 2024 eZdravie prechádza na verziu služby eRecept V6. eZdravie týmto upozorňuje na legislatívnu povinnosť uvádzania indikačného obmedzenia pri predpisovaní lieku/liečiva.

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 120, ods. 1 Preskripčný záznam, lekársky predpis a lekársky poukaz musia obsahovať podľa písmena v) príznak pre osobitne určenú maximálnu výšku úhrady zdravotnej poisťovne, 83aba), ak liek má byť použitý v indikácii osobitne vymedzenej v indikačnom obmedzení, pre ktorú je osobitná maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne určená. Táto povinnosť vznikla legislatívnou úpravou zákona účinnou od 01. 08. 2023.

V praxi to znamená, že kým lekár doposiaľ uvádzal pri predpise len MKCH kód diagnózy, od 01. 08. 2023 je povinný uvádzať aj kód indikačného obmedzenia, ak sa pri produkte nachádza. Kód indikačného obmedzenia bližšie špecifikuje výšku úhrady za liek z verejného zdravotného poistenia (ten istý liek môže mať viacero úhrad zdravotnou poisťovňou).

Povinnosť uvádzať indikačné obmedzenia sa týka všetkých liekov, pri ktorých je v zozname kategorizovaných liekov (ZKL) uvedená povinnosť uvádzať kód indikačného obmedzenia – V ZKL časť ,,A“ stĺpec ,,X“ uvedené ,,TRUE“. Výnimka platí pri predpise na plnú úhradu, tu nemusí byť uvedené indikačné obmedzenie.

Zoznam kategorizovaných liekov je uvádzaný na stránke MZSR a je aktualizovaný v mesačnom intervale. 

Platnosť pre lieky, ktoré sú predmetom MEA a lieky NOAK

E-recepty budú posudzované v čase výdaja a musia obsahovať všetky náležitosti v súlade s platnou legislatívou a rešpektovaním zoznamu kategorizovaných liekov (t. j. uvedené indikačné obmedzenia).

Výdaj z platného jednorazového/opakovaného eReceptu vystaveného vo verzii V5, ktorý nebude obsahovať legislatívne náležitosti, bude umožnený maximálne 12 dní (vrátane) od ukončenia podpory aplikácie eRecept verzie V5.

Z eReceptu, ktorý nebude po danom období obsahovať všetky legislatívne dané náležitosti, nebude v lekárni možná expedícia predmetu preskripcie.

Platnosť pre ostatné lieky s uvedením TRUE (lieky, ktoré nie sú predmetom MEA a nie sú NOAK)

V ZKL bude umožnený výdaj platného opakovaného receptu vo verzii V5 v prechodnom období, a to maximálne do 31. 07. 2024 (vrátane).

Výdaj z platného jednorazového receptu vystaveného po platnosti verzie V5, ktorý nebude obsahovať všetky legislatívne platné náležitosti, bude maximálne 12 dní (vrátane) od ukončenia podpory eReceptu verzie V5.

Po uplynutí daného obdobia nebude v lekárni umožnený výdaj z eReceptu, ktorý nebude obsahovať všetky náležitosti podľa platnej legislatívy.

Preskripcia humánneho lieku s uvedením TRUE v zozname kategorizovaných liekov (ďalej len ZKL) na tlačive lekárskeho predpisu (offline scenár)

Preskribujúci lekár uvedie na rubovej strane receptu kód indikačného obmedzenia v aktuálnom ZKL, odtlačok pečiatky lekára, ktorý liek preskribuje, a vlastnoručný podpis.

Výdaj individuálne vyrábaných zdravotníckych pomôcok IVZP

Ak si pacient uplatnil zdravotnícky poukaz do 30 dní od vystavenia a zdravotnícka pomôcka sa vyrába, bude pacientovi vydaná bez obmedzenia.

Predpisovanie nízkomolekulárnych heparínov (LMWH) u onkologických pacientov ako profylaxia

Pri nízkomekulárnych heparínoch, ktoré sa predpisujú u onkologických pacientov ako profylaktická liečba, aby sa predišlo vzniku tromboembolických stavov, sa používajú tieto IO:

Účinná látka enoxaparín

Liek Clexane: I00158, I00159, I00160, I00161, I00162, I00163

Účinná látka nadroparín

Liek Fraxiparine: I00196, I00197, I00198, I00199, I00200, I00201, I00202

Účinná látka dalteparín

Liek Fragmin: I00146, I00147, I00148, I00149, I00150, I00151

IO u lieku Herpesin v prípade onkologických pacientov

Účinná látka acyklovir

Liek Herpesin 400 mg: I00358, I00359

Iné IO

IO platné pre lieky Zarzio, Accofil: I00710, I00711, I00712, I00587, I00588, I00589, I00590, I00857 IO platné pre liek Lonquex: I00669, I00670, I00671

Pri novej verzii eReceptu dodávateľ informačného systému notifikuje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (PZS) o zmene. Je potrebné mať zapnuté notifikácie a uistiť sa, že má PZS platný zmluvný vzťah.

Zdroje:

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) - Zdravotnícky pracovník: Úvod - ezdravie (ezdravotnictvo.sk)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk)

 

Zdieľajte článok

Odporúčané

Genetická predispozícia obezity

10. 5. 2024

Prečo sa u niektorých ľudí vyvinie obezita napriek značnej fyzickej aktivite? Príčinou môže genetická predispozícia, ktorá určuje reakciu na fyzickú…