Preskočiť na obsah

Služba zberu liekového odpadu vo verejných lekárňach opäť dostupná

prošlé léky
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Pri likvidácii liekov je dôležité dodržiavať správne postupy, aby sme minimalizovali riziko nevhodného zneškodnenia a zabezpečili bezpečné nakladanie s liekmi. Tu je niekoľko krokov, ktoré by sa mali pri likvidácii liekov zvážiť:

  1. Odovzdajte ich v lekárni:Nespotrebované lieky môžete odovzdať v lekárni. Verejná lekáreň je povinná zhromažďovať humánne aj veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami a odovzdávať ich Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv. Týmto spôsobom sa zabezpečuje ich bezpečná likvidácia.
  2. Neprehadzujte ich do odpadu:Neskladujte lieky v domácnostiach alebo ich neprehadzujte do bežného odpadu. To môže viesť k nevhodnému zneškodneniu a potenciálnemu zneužitiu.
  3. Nepoužívajte ich po dátume exspirácie: Ak máte lieky, ktoré už nepotrebujete, nepoužívajte ich po dátume exspirácie. Môžu stratiť účinnosť alebo sa zhoršiť.
  4. Neprepisujte ich iným osobám: Nesnažte sa predať alebo preniesť nespotrebované lieky iným osobám. To môže byť nebezpečné a nelegálne.
  5. Zabezpečte ich správne skladovanie: Ak máte lieky, ktoré ešte nepotrebujete, skladujte ich v originálnych obaloch na suchom a tmavom mieste. Pred použitím si vždy prečítajte príbalový leták.

V lekárni sa odovzdávajú nespotrebované lieky zbavené vonkajšieho obalu, injekčné striekačky musia byť oddelené od ostatného liekového odpadu a uskladnené v samostatnej nádobe, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia zdravotníckeho pracovníka lekárne.

Lieky by sa mali týmto spôsobom odovzdávať a likvidovať z toho dôvodu, aby nedošlo ku kontaminácii prostredia, vody, pôdy, lieky môžu predstavovať nebezpečný odpad, ktorý môže vykazovať možnú toxicitu.

Zvoz liekov sa vykonával v lekárni v priemere dvakrát ročne a 15 rokov vykonávala tento zvoz spoločnosť Modrá Planéta. Modrá Planéta pôsobí v oblasti odpadového hospodárstva na slovenskom trhu od roku 1993. Spoločnosť ukončila službu likvidácie liekov nespotrebovaných od obyvateľstva pre Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k 31. 12. 2023. Spoločnosť aj naďalej poskytuje služby likvidácie odpadu pre zmluvných partnerov, lekárne, distribučné spoločnosti pre iné druhy odpadov z liekov.

V lekárňach sa tak začal hromadiť liekový odpad vyzbieraný od obyvateľstva, až nastala situácia, že lekárne boli nútené odmietať preberať tento druh liekového odpadu.

27. marca 2024 zverejnil ŠÚKL na svojej stránke, že verejnú súťaž na zabezpečenie zvozu liekového odpadu z verejných lekární vyhrala spoločnosť DETOX s. r. o. ŠÚKL taktiež informoval, že firma zabezpečí zvoz liekov, ktoré fyzické osoby nespotrebovali a ktoré sú zhromaždené vo verejných lekárňach na území SR, a rovnako zabezpečí aj zneškodnenie liekového odpadu v spaľovni. Prioritou prvého zvozu budú najkritickejšie lekárne. „Ide o zhruba 2 600 lekární, preto si zber bude vyžadovať dlhší čas,“ upresnil riaditeľ ŠÚKL Roman Dorčík s tým, že prvotný zvoz by mal prebehnúť v najbližších týždňoch.

Nová spoločnosť postupne zváža nespotrebované lieky z lekární do spaľovne, lekárne sa takto postupne zbavujú liekového odpadu a sú schopné prijímať nový liekový odpad od obyvateľstva.

Niektoré lekárne, kde sa zvoz ešte neuskutočnil, nemusia liekový odpad stále prijímať, preto je na to potrebné obyvateľov upozorňovať a apelovať na trpezlivosť.

Odporúčané