Preskočiť na obsah

Štúdia na zlepšenie liečby poruchy srdcového rytmu zaraďuje prvého pacienta

Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Do prvej celoeurópskej štúdie, ktorej cieľom je zlepšiť starostlivosť o starších pacientov s fibriláciou predsiení s ďalšími chronickými zdravotnými problémami, bol zaradený prvý pacient.

Štúdiu EHRA-PATHS, financovanú EÚ, koordinuje Európska kardiologická spoločnosť (ESC) a Európska asociácia srdcového rytmu (EHRA) ESC. Fibrilácia predsiení je najčastejšou poruchou srdcového rytmu, ktorá postihuje viac ako 40 miliónov jedincov na celom svete a ktorej prevalencia narastá. Pravdepodobnosť vzniku tejto poruchy sa zvyšuje s vekom a počtom ďalších komorbidít, ako je hypertenzia, diabetes, srdcové zlyhanie, ischemická choroba srdca, ochorenie obličiek, obezita a obštrukčné spánkové apnoe. Pacienti s fibriláciou predsiení majú v priemere päť súbežných komorbidít, ktoré negatívne ovplyvňujú ich prežitie. Okrem toho tri štvrtiny chorých s týmto ochorením užívajú aspoň päť liekov.

Štúdia EHRA-PATHS hodnotí, ako sú v súčasnosti zvládané komorbidity u starších pacientov s fibriláciou predsiení. Potom bude skúmať, či novo vyvinuté cesty starostlivosti povedú k lepšej identifikácii a zvládaniu komorbidít v porovnaní so štandardnou starostlivosťou. Štúdia bude prebiehať v 14 krajinách, čo poskytne príležitosť riešiť rozdiely v systémoch zdravotnej starostlivosti v celej Európe.

Podľa autorky štúdie prof. Isabelle van Gelderovej sa systémy zdravotnej starostlivosti zameriavajú na jednu chorobu po druhej. To zvyšuje riziko nedostatočnej diagnostiky iných ochorení a nežiaducich interakcií medzi liekmi na rôzne ochorenia, čo je scenár, ktorý je škodlivý pre pacientov a nákladný pre zdravotné služby. Štúdia EHRA-PATHS bude testovať nové spôsoby starostlivosti, ktoré poskytujú holistickú liečbu starších pacientov s fibriláciou predsiení tým, že sa zaoberajú aj ich ďalšími chronickými ochoreniami.

Výskumníci EHRA-PATHS vyvinuli nové spôsoby starostlivosti o 22 bežných komorbidít a rizikových faktorov, ktoré sa vyskytujú u pacientov s fibriláciou predsiení, z ktorých 12 bude hodnotených v tejto štúdii: hypertenzia, hyperlipidémia, srdcové zlyhanie, nadváha/obezita, renálna insuficiencia, diabetes, ischemická choroba srdca, chlopňové chyby, fyzická inaktivita, chronická obštrukčná choroba pľúc/astma a konzumácia alkoholu. Každý postup pomôže zdravotníckym pracovníkom skontrolovať alebo vylúčiť, či je prítomná daná komorbidita alebo rizikový faktor, aby bolo možné viesť jej ďalšie hodnotenie a účinnú liečbu.

Všetkých 12 spôsobov starostlivosti bolo začlenených do softvérového nástroja, ktorý umožňuje zdravotníckemu personálu hodnotiť pacientov s fibriláciou predsiení systematicky a komplexne.

Klinická štúdia je pripravená na nábor pacientov vo veku 65 rokov a starších s novo diagnostikovanou fibriláciou predsiení z 68 nemocníc v Rakúsku, Belgicku, Bulharsku, Chorvátsku, Francúzsku, Nemecku, Grécku, Taliansku, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, Španielsku, Švédsku a Veľkej Británii. Prvá časť štúdie bude skúmať súčasnú liečbu (hodnotenie a liečbu) rizikových faktorov a komorbidít u približne 1 300 pacientov, aby bolo možné vytvoriť základný obraz. Druhou časťou bude randomizovaná kontrolovaná štúdia na 1 080 pacientoch, ktorá posúdi, či implementácia nových spôsobov systematickej starostlivosti pomocou špecializovaného softvérového nástroja zlepšuje liečbu komorbidít spojených s fibriláciou predsiení v porovnaní so štandardnou starostlivosťou.

Primárnym cieľovým parametrom je počet rizikových faktorov a komorbidít, ktoré sú identifikované a u ktorých je zahájená liečba, počas mapovania východiskového stavu (časť prvá) a na konci randomizovanej kontrolovanej štúdie (časť druhá). Medzi sekundárne cieľové parametre patria symptómy fibrilácie predsiení; ablácia; hospitalizácia pre cievnu mozgovú príhodu, srdcové zlyhanie a závažné krvácanie; úmrtnosť; kvalita života; spokojnosť pacientov a zdravotníkov; odporúčania do iných odborov a nákladová efektivita.

 „Dúfame, že štúdia ukáže, že použitím systematického prístupu s ľahko použiteľným softvérovým nástrojom bude identifikovaných a liečených viac komorbidít u pacientov s fibriláciou predsiení v porovnaní s bežnou praxou. Okrem toho očakávame, že lepšie zvládanie komorbidít následne zmierni symptómy a zlepší kvalitu života a zároveň zníži náklady na zdravotnú starostlivosť. Dáta zo štúdie budú použité na získanie regulačného schválenia softvéru, aby mohol byť sprístupnený zdravotníckym pracovníkom v celej Európe.“

Zdieľajte článok

Odporúčané