Preskočiť na obsah

Štúdia SECURE: sila fixnej kombinácie

Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: Shutterstock.

Pacienti po AMI sú spravidla indikovaní na liečbu aspirínom, inhibítorom ACE a statínom. V randomizovanej štúdii III. fázy SECURE bolo u starších pacientov testované spojenie týchto liečiv do jednej tablety vo fixnej kombinácii za účelom prevencie KV smrti a komplikácií po AMI. Kontrolná skupina užívala placebo.

Za medián sledovania 36 mesiacov sa ukázalo, že udalosti primárneho cieľa, teda kompozit úmrtí z KV príčin, nefatálna AMI 1. typu, nefatálna ischemická CMP a urgentná revaskularizácia, nastali u 9,5 % a 12,7 % pacientov, a to v prospech fixnej trojkombinácie. Výsledky boli konzistentné naprieč všetkými prešpecifikovanými podskupinami. V študijnej populácii boli zastúpení pacienti s diabetom, CKD alebo predchádzajúcim ICHS.

Pacienti vo vetve s fixnou kombináciou udávali vyššiu adherenciu, pričom nežiaduce účinky boli porovnateľné.

Práca síce sledovala starších pacientov s priemerným vekom okolo 75 rokov, jej výsledky sú ale pravdepodobne aplikovateľné na celkovú populáciu. Dosiahnutú redukciu rizika možno vysvetliť hlavne zvýšením adherencie.

Celkovo 2499 pacientov s AMI v posledných 6 mesiacoch bolo randomizovaných buď k fixnej kombinácii aspirínu (100 mg), ramiprilu (2,5, 5,0 alebo 10 mg) a atorvastatínu (20 alebo 40 mg), alebo k štandardnej starostlivosti, sledovaní boli po medián 36 mesiacov.

Autori zhrnuli, že použitie fixnej kombinácie látok z rôznych liekových skupín je zaujímavou možnosťou pre sekundárnu prevenciu, ktorá by mohla pozitívne ovplyvniť adherenciu aj terapeutickú inerciu.

Zdroj: Castellano JM et al. Polypill Strategy in Secondary Cardiovascular Prevention. New England Journal of Medicine [online]. 2022, 387(11), 967-977.

Zdieľajte článok

Odporúčané