Preskočiť na obsah

Antiobezitiká prospievajú pacientom so srdcovým zlyhaním a obezitou

Foto: shutterstock.com

Semaglutid zmierňuje symptómy a zlepšuje fyzické funkcie súvisiace so srdcovým zlyhaním a vedie k väčšiemu úbytku hmotnosti v porovnaní s placebom u pacientov so srdcovým zlyhaním so zachovalou ejekčnou frakciou (HFpEF) a obezitou, ako vyplýva zo štúdie publikovanej v sekcii Hot Line 1 na kongrese ESC 2023.

Približne polovica pacientov so srdcovým zlyhaním má HFpEF. Väčšina týchto pacientov má nadváhu alebo je obézna a stále viac dôkazov naznačuje, že obezita a nadmerná adipozita nie sú obyčajnou komorbiditou, ale môžu hrať kľúčovú úlohu pri rozvoji a progresii HFpEF. Pacienti s HFpEF spojeným s obezitou majú obzvlášť vysoké zaťaženie vysiľujúcimi príznakmi (dýchavičnosť, neznášanlivosť námahy, edémy) a fyzickými obmedzeniami, ktoré spoločne vedú k zlej kvalite života. K dispozícii je len málo možností liečby a neexistuje žiadna schválená terapia zameraná špecificky na fenotyp HFpEF spojený s obezitou.

Semaglutid je účinný agonista receptoru pro GLP-1, u ktorého bolo už pred časom preukázané, že u osôb s nadváhou a obezitou vedie k výraznému úbytku hmotnosti. Štúdia STEP-HFpEF testovala hypotézu, že liečba semaglutidom môže u pacientov s HFpEF a obezitou okrem úbytku hmotnosti významne zmierniť symptómy, fyzické obmedzenia a zlepšiť pohybové funkcie.

STEP-HFpEF bola randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia uskutočnená na 96 miestach v 13 krajinách Ázie, Európy, Severnej a Južnej Ameriky. Do štúdie boli zaradení pacienti s HFpEF (ejekčná frakcia ľavej komory ≥ 45 %), indexom telesnej hmotnosti (BMI) ≥ 30 kg/m2, symptómami srdcového zlyhania a funkčným obmedzením (funkčná trieda II–IV podľa NYHA a súhrnné klinické skóre Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire [KCCQ-CSS] < 90 bodov).

Účastníci boli náhodne randomizovaní v pomere 1 : 1 do skupiny se semaglutidom 2,4 mg jedenkrát týždenne alebo do skupiny s placebom podávanými po dobu 52 týždňov. Štúdia mala dva primárne ciele: zmenu od východiskového stavu do 52. týždňa v 1) KCCQ-CSS, čo je zlatý štandard ukazovateľov symptómov a fyzických obmedzení súvisiacich so srdcovým zlyhaním, a 2) telesnej hmotnosti. Potvrdzujúce sekundárne ciele zahŕňali zmenu v 6-minútovej vzdialenosti chôdze (6MWD); hierarchický zložený koncový ukazovateľ úmrtí, príhod srdcového zlyhania a zmeny v KCCQ-CSS a 6MWD; a zmenu v hodnotách C-reaktívneho proteínu.

Štúdia zahŕňala 529 pacientov. Medián veku bol 69 rokov a 56,1 % tvorili ženy. Medián telesnej hmotnosti a BMI na počiatku štúdie boli 105,1 kg a 37,0 kg/m2. Na začiatku štúdie mali pacienti značne vysoký stupeň symptómov súvisiacich so srdcovým zlyhaním, fyzických obmedzení a zlou toleranciou cvičení: 66,2 % malo triedu NYHA II a 33,8 % triedu NYHA III–IV; medián KCCQ-CSS bol 58,9 bodu a medián 6MWD bol 320 metrov.

Štúdia splnila oba primárne ciele a všetky potvrdzujúce sekundárne ciele. Priemerná zmena v KCCQ-CSS od pôvodného stavu do 52. týždňa bola 16,6 bodu u semaglutidu oproti 8,7 bodu u placeba (odhadovaný rozdiel v liečbe [ETD]: 7,8 bodu, 95 % interval spoľahlivosti [CI] 4,8 až 10,9; p < 0,001). Priemerná zmena telesnej hmotnosti od pôvodného stavu do 52. týždňa bola –13,3 % u semaglutidu oproti –2,6 % u placeba (ETD: –10,7 %, 95% CI –11,9 % až –9,4 %; p < 0,001).

Pokiaľ ide o sekundárne koncové ukazovatele, priemerná zmena v 6MWD bola 21,5 metra u semaglutidu oproti 1,2 metra u placeba (ETD: 20,3 metra, 95% CI 8,6 až 32,1; p < 0,001). V prípade hierarchického zloženého koncového bodu priniesol semaglutid viac víťazstiev než placebo (pomer víťazstiev 1,72, 95% CI 1,37 až 2,15; p < 0,001). Priemerná zmena CRP bola –43,5 % u semaglutidu a –7,3 % u placeba (odhadovaný pomer liečby 0,61, 95% CI 0,51 až 0,72; p < 0,001).

Z hľadiska exploratívnych endpointov bola zmena hodnoty NTproBNP v 52. týždni –20,9 % u semaglutidu a –5,3 % u placeba (odhadovaný pomer liečby 0,84, 95% CI 0,71 až 0,98). U jedného pacienta v skupine so semaglutidom a u 12 pacientov v skupine s placebom došlo k hodnotenej príhode hospitalizácie pre srdcové zlyhanie alebo k urgentnej návšteve (pomer rizík 0,08, 95% CI 0,00 až 0,42).

Závažné nežiadúce príhody boli hlásené u 35 (13,3 %), resp. 71 (26,7 %) účastníkov so semaglutidom a placebom (p < 0,001).

Hlavný investigátor Dr. Mikhail Kosiborod zo Saint Luke’s Mid America Heart Institute, Kansas City, USA, uviedol: ,,Všetci pacienti, ktorí užívali semaglutid, boli spokojní s jeho účinkom. U pacientov s HFpEF a obezitou priniesla liečba semaglutidom v dávke 2,4 mg veľké zmiernenie symptómov, fyzických obmedzení a zlepšení pohybových funkcií, znížila zápal a viedla k väčšiemu úbytku hmotnosti a menšiemu počtu závažných nežiaducich účinkov v porovnaní s placebom. Pokiaľ je nám známe, jedná sa o prvú štúdiu liečivého prípravku špecificky zameraného na obezitu ako stratégie liečby HFpEF a rozsah nami pozorovaných prínosov je najväčší, aký bol u HFpEF pozorovaný u akéhokoľvek lieku. To bude mať pravdepodobne významný dopad na klinickú prax, obzvlášť preto, že máme nedostatok účinných liekov.“

 

Zdieľajte článok

Odporúčané

Editoriál

9. 5. 2022

To, ako teraz vyzerá pregraduálna výchova lekárov, ovplyvní klinickú prax a kvalitu starostlivosti s odstupom desiatich, pätnástich rokov. Prinášame…

Editoriál

19. 9. 2023

Obezita a nadhmotnosť sú spojené s mnohými závažnými chronickými ochoreniami, Slovensko pritom patrí medzi krajiny s najvyššou mierou obezity a…