Preskočiť na obsah

Antiobezitiká prospievajú pacientom so srdcovým zlyhaním a obezitou

Foto: shutterstock.com

Semaglutid zmierňuje symptómy a zlepšuje fyzické funkcie súvisiace so srdcovým zlyhaním a vedie k väčšiemu úbytku hmotnosti v porovnaní s placebom u pacientov so srdcovým zlyhaním so zachovalou ejekčnou frakciou (HFpEF) a obezitou, ako vyplýva zo štúdie publikovanej v sekcii Hot Line 1 na kongrese ESC 2023.

Približne polovica pacientov so srdcovým zlyhaním má HFpEF. Väčšina týchto pacientov má nadváhu alebo je obézna a stále viac dôkazov naznačuje, že obezita a nadmerná adipozita nie sú obyčajnou komorbiditou, ale môžu hrať kľúčovú úlohu pri rozvoji a progresii HFpEF. Pacienti s HFpEF spojeným s obezitou majú obzvlášť vysoké zaťaženie vysiľujúcimi príznakmi (dýchavičnosť, neznášanlivosť námahy, edémy) a fyzickými obmedzeniami, ktoré spoločne vedú k zlej kvalite života. K dispozícii je len málo možností liečby a neexistuje žiadna schválená terapia zameraná špecificky na fenotyp HFpEF spojený s obezitou.

Semaglutid je účinný agonista receptoru pro GLP-1, u ktorého bolo už pred časom preukázané, že u osôb s nadváhou a obezitou vedie k výraznému úbytku hmotnosti. Štúdia STEP-HFpEF testovala hypotézu, že liečba semaglutidom môže u pacientov s HFpEF a obezitou okrem úbytku hmotnosti významne zmierniť symptómy, fyzické obmedzenia a zlepšiť pohybové funkcie.

STEP-HFpEF bola randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia uskutočnená na 96 miestach v 13 krajinách Ázie, Európy, Severnej a Južnej Ameriky. Do štúdie boli zaradení pacienti s HFpEF (ejekčná frakcia ľavej komory ≥ 45 %), indexom telesnej hmotnosti (BMI) ≥ 30 kg/m2, symptómami srdcového zlyhania a funkčným obmedzením (funkčná trieda II–IV podľa NYHA a súhrnné klinické skóre Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire [KCCQ-CSS] < 90 bodov).

Účastníci boli náhodne randomizovaní v pomere 1 : 1 do skupiny se semaglutidom 2,4 mg jedenkrát týždenne alebo do skupiny s placebom podávanými po dobu 52 týždňov. Štúdia mala dva primárne ciele: zmenu od východiskového stavu do 52. týždňa v 1) KCCQ-CSS, čo je zlatý štandard ukazovateľov symptómov a fyzických obmedzení súvisiacich so srdcovým zlyhaním, a 2) telesnej hmotnosti. Potvrdzujúce sekundárne ciele zahŕňali zmenu v 6-minútovej vzdialenosti chôdze (6MWD); hierarchický zložený koncový ukazovateľ úmrtí, príhod srdcového zlyhania a zmeny v KCCQ-CSS a 6MWD; a zmenu v hodnotách C-reaktívneho proteínu.

Štúdia zahŕňala 529 pacientov. Medián veku bol 69 rokov a 56,1 % tvorili ženy. Medián telesnej hmotnosti a BMI na počiatku štúdie boli 105,1 kg a 37,0 kg/m2. Na začiatku štúdie mali pacienti značne vysoký stupeň symptómov súvisiacich so srdcovým zlyhaním, fyzických obmedzení a zlou toleranciou cvičení: 66,2 % malo triedu NYHA II a 33,8 % triedu NYHA III–IV; medián KCCQ-CSS bol 58,9 bodu a medián 6MWD bol 320 metrov.

Štúdia splnila oba primárne ciele a všetky potvrdzujúce sekundárne ciele. Priemerná zmena v KCCQ-CSS od pôvodného stavu do 52. týždňa bola 16,6 bodu u semaglutidu oproti 8,7 bodu u placeba (odhadovaný rozdiel v liečbe [ETD]: 7,8 bodu, 95 % interval spoľahlivosti [CI] 4,8 až 10,9; p < 0,001). Priemerná zmena telesnej hmotnosti od pôvodného stavu do 52. týždňa bola –13,3 % u semaglutidu oproti –2,6 % u placeba (ETD: –10,7 %, 95% CI –11,9 % až –9,4 %; p < 0,001).

Pokiaľ ide o sekundárne koncové ukazovatele, priemerná zmena v 6MWD bola 21,5 metra u semaglutidu oproti 1,2 metra u placeba (ETD: 20,3 metra, 95% CI 8,6 až 32,1; p < 0,001). V prípade hierarchického zloženého koncového bodu priniesol semaglutid viac víťazstiev než placebo (pomer víťazstiev 1,72, 95% CI 1,37 až 2,15; p < 0,001). Priemerná zmena CRP bola –43,5 % u semaglutidu a –7,3 % u placeba (odhadovaný pomer liečby 0,61, 95% CI 0,51 až 0,72; p < 0,001).

Z hľadiska exploratívnych endpointov bola zmena hodnoty NTproBNP v 52. týždni –20,9 % u semaglutidu a –5,3 % u placeba (odhadovaný pomer liečby 0,84, 95% CI 0,71 až 0,98). U jedného pacienta v skupine so semaglutidom a u 12 pacientov v skupine s placebom došlo k hodnotenej príhode hospitalizácie pre srdcové zlyhanie alebo k urgentnej návšteve (pomer rizík 0,08, 95% CI 0,00 až 0,42).

Závažné nežiadúce príhody boli hlásené u 35 (13,3 %), resp. 71 (26,7 %) účastníkov so semaglutidom a placebom (p < 0,001).

Hlavný investigátor Dr. Mikhail Kosiborod zo Saint Luke’s Mid America Heart Institute, Kansas City, USA, uviedol: ,,Všetci pacienti, ktorí užívali semaglutid, boli spokojní s jeho účinkom. U pacientov s HFpEF a obezitou priniesla liečba semaglutidom v dávke 2,4 mg veľké zmiernenie symptómov, fyzických obmedzení a zlepšení pohybových funkcií, znížila zápal a viedla k väčšiemu úbytku hmotnosti a menšiemu počtu závažných nežiaducich účinkov v porovnaní s placebom. Pokiaľ je nám známe, jedná sa o prvú štúdiu liečivého prípravku špecificky zameraného na obezitu ako stratégie liečby HFpEF a rozsah nami pozorovaných prínosov je najväčší, aký bol u HFpEF pozorovaný u akéhokoľvek lieku. To bude mať pravdepodobne významný dopad na klinickú prax, obzvlášť preto, že máme nedostatok účinných liekov.“

 

Zdieľajte článok

Odporúčané