Preskočiť na obsah

Čo sa stane po vysadení inhibítorov ACE alebo sartánov pre hyperkaliémiu?

the patient is being treated with a hemodialysis procedure on an artificial kidney machine
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Pokiaľ sa u pacientov, ktorí užívajú inhibítory ACE alebo sartány, objaví hyperkaliémia, čo sa stáva najmä pri poruche funkcie obličiek, sú tieto lieky často vysadzované – tak ale môže dôjsť ku strate dôležitých klinických prínosov.

Populačné kanadské štúdie dospelých z Manitoby a Ontaria, ktorí mali glomerulárnu filtráciu < 60 ml/min a vyvinula sa u nich hyperkaliémia, ukázali, že pri vysadení inhibítorov ACE došlo k významne vyššej úmrtnosti zo všetkých príčin (pomer rizík 1,4) a úmrtnosti súvisiacej s kardiovaskulárnymi chorobami (HR 1,3) počas priemernej doby sledovania tri až štyri roky v porovnaní s osobami, ktoré v liečbe pokračovali.

Zahájenie dialýzy bolo tiež pravdepodobnejšie u pacientov, ktorí ukončili liečbu týmito antihypertenzívami. Zníženie dávky (z maximálnej na submaximálnu) bolo spojené s výsledkami mortality približne medzi pokračovaním v liečbe maximálnou dávkou a úplným ukončením. Krivky prežitia naznačujú najmenej o 10 percentných bodov nižšiu úmrtnosť, pokiaľ sa v liečbe pokračuje.

Za hyperkaliémiu bola považovaná hladina draslíka v sére ≥ 5,5 mmol/l. Medián veku v oboch kohortách bol 74, resp. 79 rokov. Pacienti na dialýze boli vylúčení.

Inhibítory ACE alebo ARB boli vysadené po vzniku hyperkaliémie u 35 % pacientov z Manitoby a 14 % pacientov z Ontaria.

Článok navrhuje opatrenia, ktoré by mohli umožniť pokračovanie v podávaní inhibítorov ACE alebo ARB u pacientov so stredne ťažkou hyperkaliémiou, ale rozhodnutie o tom, či v podávaní týchto liekov pokračovať, alebo ich vysadiť (prípadne znížiť ich dávky), musí byť nakoniec individuálne.

Zdroj:

Leon SJ, et al. Hyperkalemia-related discontinuation of renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors and clinical outcomes in CKD: A population-based cohort study. Am J Kidney Dis 2022 Aug; 80:164.

Palmer BF, Clegg DJ. Managing hyperkalemia to enable guideline-recommended dosing of renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors. Am J Kidney Dis 2022 Aug; 80:158.

Zdieľajte článok

Odporúčané