Preskočiť na obsah

Kardiovaskulárne prínosy hypolipidemík platia naprieč etnikami a regiónmi

iStock-1127397492
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: Shutterstock

Podľa štúdie zverejnenej vo februári 2023 v European Journal of Preventive Cardiology majú menšinové etniká a regióny prinajmenšom rovnaký kardiovaskulárny prínos z terapií znižujúcich koncentrácie lipidov ako väčšinové skupiny napriek tomu, že sú v klinických štúdiách nedostatočne zastúpené.

„Budúce klinické štúdie by sa mali snažiť adekvátne reprezentovať menšinové skupiny, aby sa zlepšila generalizovateľnosť terapií založených na dôkazoch pre rôzne populácie a identifikovali sa podskupiny, ktoré môžu reagovať na liečbu odlišne,“ povedala autorka štúdie dr. Sonia Sawantová z Imperial College London, UK, a univerzity v austrálskom Sydney, podľa ktorej zároveň existuje aj potreba intervencií v oblasti verejného zdravia, ktoré optimalizujú prístup k terapiám znižujúcim koncentrácie lipidov medzi zraniteľnou populáciou.

Ischemická choroba srdca nasledovaná cievnou mozgovou príhodou (CMP) je najväčším zabijakom na svete. Dohromady spôsobili v roku 2019 približne 15 miliónov úmrtí, čo je viac než štvrtina všetkých úmrtí. V oboch prípadoch sa jedná o aterosklerotické kardiovaskulárne (KV) ochorenia, kedy sa tepny upchávajú tukovými usadeninami a už nemôžu dodávať do tela dostatok krvi, čo vedie k srdcovej príhode alebo CMP. Existujú drvivé dôkazy, že zvýšený cholesterol (LDL) v lipoproteínoch je významnou príčinou srdcového infarktu a CMP a že zníženie koncentrácie LDL cholesterolu významne znižuje riziko KV ochorení. S cieľom predchádzať vzniku KV ochorení odporúčajú pokyny ESC (Európska kardiologická spoločnosť) koncentráciu LDL cholesterolu čo najviac znížiť.

Jedná sa o prvú štúdiu skúmajúcu účinok hypolipidemickej medikácie na KV ochorenia podľa etnických skupín a regiónov v predtým publikovaných randomizovaných klinických štúdiách. Boli hľadané databázy štúdií statínov, ezetimibu alebo inhibítorov proproteín konvertázy subtilizín/kexín typu 9 (PCSK9) porovnávajúcich intenzívne a menej intenzívne znižovanie koncentrácie cholesterolu. Primárnym výsledkom boli závažné nežiaduce kardiovaskulárne príhody (MACE) definované ako zložený súbor KV mortality, infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody a revaskularizácie. Následne bola vykonaná metaanalýza s cieľom spojiť veľkosti účinkov na zníženie KV rizika spojeného s terapiami znižujúcimi koncentrácie lipidov v každej menšinovej skupine a umožniť priame porovnanie medzi etnikami a regiónmi.

Do analýzy bolo zahrnutých celkom 53 štúdií s 329 897 účastníkmi. Priemerný vek bol 62 rokov a 73 percent tvorili muži. Pokiaľ ide o regióny, 39,5 percenta účastníkov bolo z Európy, 16 percent zo Severnej Ameriky, deväť percent z Japonska, 2,8 percenta z Australázie (Austrália a Nový Zéland), 1,8 percenta z Južnej Ameriky, 1,1 percenta z Ázie a 0,6 percenta z južnej Afriky (29,2 % bolo nešpecifikovaných). Mnoho štúdií neuvádzalo etnické skupiny; medzi tými, ktoré áno, bolo 60,3 percenta bielych účastníkov, 20,2 percenta Japoncov, 9,4 percenta Aziatov, 5,5 percenta černochov a 4,7 percenta populácie z Latinskej Ameriky.

Zníženie koncentrácie LDL cholesterolu znížilo výskyt MACE vo všetkých regiónoch, celosvetovo bolo riziko znížené o 20 percent, v Austrálii o 25 percent, v Severnej Amerike o 25 percent, v USA o 24 percent, v Európe o 24 percent a v Japonsku o 27 percent. V štúdiách uvádzajúcich výsledky podľa etnického pôvodu predstavovalo zníženie rizika znížením koncentrácie LDL cholesterolu 45 percent u černochov a 27 percent u Japoncov. Vzájomné porovnanie medzi regiónmi a etnikami neodhalilo žiadne významné rozdiely v redukcii výskytu MACE pri liečbe znižujúcej koncentráciu lipidov. Napríklad účinky boli podobné v Európe a Severnej Amerike, južnej Afrike a Severnej Amerike, Južnej Amerike a Severnej Amerike, Austrálii a USA, Ázii a Severnej Amerike.

„Zistenia poukazujú na nesprávny nábor menšinových skupín vrátane južnej Afriky, Južnej Ameriky a Ázie, rovnako ako černošských, latinskoamerických a ázijských etník. Predošlý výskum ukázal nedostatočnú liečbu určitých populácii; napríklad u príslušníkov černošského etnika je menej pravdepodobné, že im budú predpísané statíny, než u ich bielych náprotivkoch. V našej štúdii bol však MACE konzistentne znižovaný naprieč regiónmi a etnikami, čo naznačuje, že prínosy zníženia koncentrácie LDL cholesterolu sú univerzálne. To znamená, že všetci pacienti by mali dostávať hypolipidemickú liečbu, pokiaľ je to indikované, bez ohľadu na etnický pôvod alebo región, aby bola zabezpečená spravodlivá zdravotná starostlivosť,“ zhrnula dr. Sawantová.

Zdieľajte článok

Odporúčané