Preskočiť na obsah

Kardiovaskulárny benefit statínov výrazne prevažuje nad rizikom svalových symptómov

iStock-1305371841
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Z metaanalýzy prezentovanej na kongrese ESC vyplýva, že na každých 1 000 ľudí užívajúcich statín pripadá v prvom roku 11 všeobecne miernych epizód svalovej bolesti alebo slabosti spôsobených liečbou. Naopak u viac ako 93 % pacientov, ktorí udávali symptómy, neboli statíny príčinou svalových nežiaducich účinkov.

Prezentovaná metaanalýza zhromaždila dáta o jednotlivých pacientoch, u ktorých v celkovo 23 veľkých randomizovaných dvojito zaslepených štúdiách Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaboration bol zaznamenaný niektorý zo svalových symptómov. Žiadna zo štúdií zahrnutých do analýzy nemala menej ako 1 000 účastníkov a študijná liečba netrvala menej ako dva roky. Celkovo išlo o takmer 155 tisíc účastníkov. Údaje o nežiaducich účinkoch boli zhromaždené na úrovni konkrétnych jedincov z 19 statínových štúdií kontrolovaných placebom a zo štyroch štúdií porovnávajúcich intenzifikované vs. menej intenzívne režimy statínovej liečby. Boli hodnotené všetky svalové symptómy udávané samotnými pacientmi a tiež informácie o načasovaní a dôvodoch ukončenia študijnej liečby, o konkomitantnej medikácii, zdravotnom stave a laboratórnych výsledkoch, ktoré by mohli pomôcť pri interpretácii konkrétnych nežiaducich účinkov.

V 19 štúdiách s akýmkoľvek statínovým režimom oproti placebu počas strednej doby sledovania 4,3 roka udávalo 16 835 (27,1 %) pacientov v skupine so statínmi a 16 446 (26,6 %) pacientov v skupine s placebom svalovú bolesť alebo slabosť (relatívne riziko [RR] 1,03; 95 % interval spoľahlivosti [CI] 1,01 – 1,06). V prvom roku došlo k 7 % pomernému nárastu hlásenia svalovej bolesti alebo slabosti medzi pacientmi randomizovanými k užívaniu statínu (RR 1,07; 95 % CI 1,04 – 1,10), čo zodpovedá absolútnej miere prekročenia 11 (95 % CI 6 – 16) hlásení na 1 000 pacientorokov, v zostávajúcom období sledovania nebolo preukázané žiadne zvýšenie rizika (RR 0,99; 95 % CI 0,96 – 1,02). Počas prvého roka len cca 1 z 15 hlásených prípadov svalovej bolesti alebo slabosti bolo možné pripísať na vrub liečbe statínmi.

V štyroch štúdiách s intenzívnejšou vs. menej intenzívnou statínovou liečbou viedli režimy s vyššou intenzitou (napr. atorvastatín 40 až 80 mg denne alebo rosuvastatín 20 až 40 mg denne) k relatívne vyššiemu výskytu svalových bolestí alebo slabostí (RR 1,08; 95 % CI 1,04 – 1,13) oproti režimom so strednou intenzitou (RR 1,02; 95 % CI 1,00 – 1,05).

Autor metaanalýzy profesor Colin Baigent, riaditeľ Medical Research Council Population Health Research Unit, Oxford University, Veľká Británia, zdôraznil, že svalové symptómy, ako je bolesť alebo slabosť, boli zaznamenané v analyzovaných štúdiách u podobného počtu účastníkov v ramenách so statínovou liečbou aj v placebových ramenách. Statíny neboli príčinou svalových nežiaducich účinkov u viac ako 93 % pacientov, ktorí udávali symptómy. Liečba statínmi marginálne zvýšila frekvenciu, ale nie závažnosť svalových symptómov. K malému nárastu rizika svalových symptómov došlo hlavne počas prvého roka po zahájení terapie a v čase sa už ďalej nezvyšovalo.

Pre klinickú prax z toho podľa profesora Baigenta vyplýva, že u väčšiny ľudí užívajúcich statín nie je pravdepodobné, že by akékoľvek svalové symptómy, ktoré pociťujú, boli skutočne spôsobené týmto liekom. Známe ochranné kardiovaskulárne účinky statínov značne prevyšujú mierne zvýšené riziko svalových príznakov. Na každých 1 000 ľudí užívajúcich statín strednej intenzity pripadá v prvom roku 11 všeobecne miernych epizód svalovej bolesti alebo slabosti spôsobených liečbou. Počas piatich rokov liečby ale naopak u rovnakého počtu osôb s preexistujúcim vaskulárnym ochorením podľa literárnych údajov statín zabráni asi 50 závažným cievnym príhodám, osôb bez preexistujúceho vaskulárneho ochorenia 25 závažným vaskulárnym príhodám. Čím dlhšie trvá liečba statínmi, tým vyšší má prínos.

Obrázek1 

Popis grafu:

Rozdiely v relatívnej a absolútnej miere svalovej bolesti alebo slabosti podľa dĺžky liečby v štúdiách akýchkoľvek statínových režimov vs. placebo

Absolútna miera na 1 000 pacientov

Pomer mier

Absolútna nadmerná miera na 1 000 pacientov

Rok 1

Akákoľvek svalová slabosť alebo bolesť

Statín

placebo

Po prvom roku

Akákoľvek svalová slabosť alebo bolesť

Zdieľajte článok

Odporúčané