Preskočiť na obsah

Kontrola interakcie liekov vo verejných lekárňach

iStock-1476241215
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

S počtom nových liekov a ich užívaním narastá aj množstvo interakcií. Predlžovaním života prevláda vo vyšších vekových skupinách – najmä nad 65 rokov – polymorbidita. Nie je zriedkavé, skôr pravidlom, že takýto pacient užíva viac než päť liekov. Paradoxne so snahou liečiť najmodernejšími liekmi v schémach intenzívnej farmakoterapie rastie riziko farmakoterapie počtom použitých liekov. Rizikovým pacientom je ten, ktorý má polymorbiditu, zlyhávanie eliminačných orgánov pre liečivá, s genetickou predispozíciou k zmenenému metabolizmu, nedokáže kooperovať s množstvom predpísaných liekov.

Reálnu frekvenciu interakcií nie je možné stanoviť na základe výsledkov klinických kontrolovaných štúdií. V bežnej praxi je podhodnotená, pretože chýba priebežná kontrola, podmienky terapie sa často menia. K odhadu rizika môže pomôcť jednoduchá kalkulácia: 

Počet predpísaných liekov:          1 – 5                     5 – 10                  10 – 15                          16 – 20

Percento nežiaducich reakcií:      4 %                      10 %                        28 %                               54 % 

V klinickej praxi je evidentný trend používania čoraz častejších kombinácií na úkor monoterapie. Jeho súčasťou je však polypragmázia a vyšší počet interakcií vo forme nežiaducich reakcií.

Pri hodnotení liekových interakcií je potrebné zohľadňovať možnosť vplyvu:

 • voľnopredajných liekov (kyselina acetylsalicylová, terfenadín),
 • rastlinných liečiv (ľubovník bodkovaný, ginseng, Allium sativum a iné),
 • nikotínu,
 • niektorých potravín (grapefruitový džús, alkohol),
 • niektorých xenobiotík.

Informácie o interakciách liekov sú súčasťou Písomnej informácie lieku pre pacienta a Súhrnu charakteristických vlastností o lieku. V rámci klinického hodnotenia sa prostredníctvom špeciálne dizajnovaných štúdií hodnotí predpoklad vzniku interakcie.

Súhrn informácií o interakciách liekov vytvára aj negatívne reakcie nielen pacientov, ale aj lekárov, ak nie sú primerane informovaní. Klinický význam interakcie je kritériom pre zostavenie relevantnej informácie pre prax.

Okolo 70 % interakcií si vyžaduje klinickú pozornosť, 1 – 2 % sú život ohrozujúce, 17 – 21 % interakcií môže vyústiť k terapeutickému prospechu a 10 – 12 % interakcií je bez klinickej významnosti.

Interakcie sa delia na úroveň:

 • farmaceutickú,
 • farmakokinetickú,
 • farmakodynamickú.

Kľúčovými faktormi iniciácie interakcií sú rizikoví pacienti. Môžu nimi byť:

 • pomalý metabolizér,
 • pacient s polymorbiditou,
 • pacient s chronickým ochorením,
 • pacient s porušenou funkciou eliminačných orgánov – pečeň, obličky,
 • počet užívaných liekov (aj v rámci samoliečenia).

V roku 2017 Slovenská lekárnická komora spustila aplikáciu umožňujúcu rýchle a zrozumiteľné vyhodnocovanie možného rizika užívanej kombinácie liekov. Aplikácia bola súčasťou celoslovenského osvetového projektu Interakcie liekov.

Ide o jedinú aplikáciu pracujúcu s rozsiahlou databázou liekových interakcií, ktorá je neustále aktualizovaná na základe najnovších vedeckých poznatkov. Zároveň táto aplikácia poskytne možnosť konzultácie interakcie s farmaceutom, ktorý je do projektu zapojený. Pacientovi stačí mať pripojenie na internet a prístup na e-mail a aplikáciu môže používať, aplikácia je dostupná na webovom rozhraní www.interakcieliekov.sk.

Aktuálne Slovenská lekárnická komora oslovuje ďalšie lekárne, ktoré majú záujem sa do projektu zapojiť, a zároveň tak pozdvihuje úlohu farmaceuta ako vysoko kvalifikovaného odborníka.

Aplikácia tak umožní pacientovi po zadaní ním užívaných liekov identifikovať všeobecným spôsobom mieru interakčného rizika tejto kombinácie a – v prípade záujmu a potreby – dohodnúť si konzultáciu s farmaceutom v niektorej zo zapojených lekární. Zapojené lekárne získajú prístup k podrobnému vyhodnoteniu liekových interakcií, ich popisu, literárnym zdrojom a návrhu potrebnej intervencie. Tieto poznatky budú môcť prijateľným a vhodným spôsobom sprostredkovať pacientovi pri osobnej konzultácii.

Zapojené lekárne získajú prístup k úplnej databáze liekových interakcií spoločnosti DrugAgency, ktorá je notifikovanou zdravotníckou pomôckou. Ďalej budú mať možnosť nastaviť si časy konzultácií pre pacientov a po objednaní pacienta potvrdzovať tieto objednávky. V najbližších mesiacoch má komora záujem implementovať vyhodnotenie interakcií priamo do informačného systému lekárne – tým farmaceut získa možnosť komunikovať s pacientom o jeho interakciách priamo pri táre. Vyhodnocovanie interakcií je veľmi dôležité a práve tento projekt môže byť úspešný a prospešný pre viaceré strany.

V prvom rade prospešný pre pacienta, pretože sa zabráni vzniku interakcií a nežiaducich reakcií, následne v prospech lekára, pretože včasným zistením interakcií sa zefektívni liečba, a v prospech poisťovne, pretože sa znížia napríklad náklady na hospitalizáciu pacienta. Myslím si, že by som vedela vymenovať ešte mnoho ďalších výhod, ktoré môžu vyplývať z vyhodnocovania interakcií pre všetky zúčastnené strany, no hlavne pre pacienta.

Zdroje:

Ďuriš I, et al. Liekové interakcie, 2002.
Holford NHG, et al. Clinically important drug interactions, 1997.
Detecting Drug interactions, A. Pharmacother, 1990
www.slek.sk

Zdieľajte článok

Odporúčané