Preskočiť na obsah

Nedostatok pediatrov: Edukácia rodičov a podpora domácej liečby by mohli pomôcť

dítě vyšetření
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Pediatri podporili projekt Pre zdravie detí. Upozorní rodiča na prevenciu aj zvládnutie bežnej teploty či kašľa doma

Starostlivosť o deti a ich zdravie si vyžaduje nielen odborný pohľad, ale aj dobrú spoluprácu medzi pediatrami a rodičmi. Počet pediatrov na Slovensku rapídne klesá. Odborná Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti (SSPPS) zdôraznila, že situácia je alarmujúca. Veľa rodičov má strach o svoje dieťa a nevie, kedy zdravie detí riešiť doma, kedy navštíviť ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dorast,  kedy ísť na pohotovosť a v ktorých prípadoch je potrebné zavolať záchrannú službu na číslo 155. Treba hľadať optimálne riešenie, aby deti a ich rodičia v prípadoch, keď sa dá ochorenie zvládnuť doma, neutekali k lekárovi, a samozrejme treba podporiť mladých lekárov, ktorí majú o prácu pediatra záujem. Pripravovaný informačný portál www.pediatridetom.sk bude prinášať aj informácie, rady a postupy, ako a kedy zvládať ochorenia detí v domácom prostredí.

Na Slovensku výrazne chýbajú všeobecní lekári pre deti a dorast

Výnimočne niektoré regióny majú dostatok pediatrov, ale drvivá väčšina Slovenska je  podsaturovaná. Aktuálne je priemerný vek pediatrov 59 rokov. Počty detí v pediatrických ambulanciách rastú. „Ak starší kolegovia odídu, tak to bude veľmi náročné. Pediatrov neustále ubúda. Zdravie detí je bezpochybne spoločnou prioritou rodičov a detských lekárov. Pediatri vidia jedno z možných riešení vo vzdelávaní rodičov, aby títo zvládli manažovať základné ochorenia a viac sa venovali prevencii ochorení. Je veľmi dôležité, aby sa začala aktívna komunikácia pediatrov a rodičov s cieľom posilniť vzájomnú dôveru, zvýšiť informovanosť rodičov a zároveň odľahčiť nápor na ambulancie a pohotovosti,“ povedala MUDr. Beáta Kartousová, členka výboru  SSPPS.

Úloha pediatra je špecifická na celom svete. Stará sa o novú generáciu a dieťa neprichádza do ambulancie samo, ale s rodičom, rodičmi, starými rodičmi. Čiže je to o medziľudských vzťahoch a budovaní dôvery. Je to aj o slobodnom výbere lekára. V ambulancii pediatra to nie je iba o fyzickom zdraví, ale aj o psychike dieťaťa, často spolu s rodičmi rieši rozvod, úmrtie rodiča, tragédiu v rodine, sociálne problémy a pod. Podľa prieskumov zo Spojených štátov až tretina práce pediatra je nemedicínska. Aj rodičia malých pacientov musia zvážiť, či je naozaj potrebná návšteva lekára, lebo potom detskí lekári nemusia mať kapacity na tých, čo to naozaj potrebujú.

Kedy ísť na urgentný príjem s dieťaťom?

Podľa primára MUDr. Marcela Brennera, Oddelenie urgentného príjmu (OUP) Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave, je pochopiteľné, že  rodič má strach o svoje dieťa. Veľká časť volaní na tiesňovú linku týkajúcich sa detí je indikovaná. Na tomto mieste je potrebné povedať, že nemálo rodičov pri posudzovaní zmien zdravotného stavu svojich detí je zneistených a hľadajú informácie. „Rozumieme strachu rodičov o život a zdravie svojich detí. Správne informácie pre správne rozhodnutie sú v týchto situáciách kľúčové. Práve aj vďaka nedostatočnej informovanosti sa strach u rodiča môže rozvinúť neprimeraným spôsobom. Pritom sú to situácie, ktoré sú zvládnuteľné,“ dodáva primár urgentného príjmu.

Na urgentný príjem sa dostavia rodičia s dieťaťom, ale ten konkrétny lekár dieťa v podstate nepozná. Najprv musí nadviazať primeraný kontakt s rodičom a dieťaťom. Pediater musí získať aktuálne informácie, aby vedel posúdiť momentálny stav dieťaťa. Získať potrebné informácie o dieťati je prostriedok, ktorý vytvára most dôvery medzi lekárom a rodičom na urgente. Na urgentnom príjme musí lekár venovať aj dostatok času rodičovi, ktorý si berie dieťa po ošetrení do domáceho prostredia. A rodič preberá následnú zodpovednosť za ďalší priebeh ochorenia u dieťaťa v domácom prostredí.

Kedy ísť na urgentný príjem s dieťaťom? Urgentný príjem je stanovený na riešenie náhlych zmien zdravotného stavu, ktoré ohrozujú život alebo bazálne vitálne funkcie človeka. „Vzhľadom na to, že urgentné príjmy v európskom priestore a v kultivovaných krajinách sú nastavené bezprahovo, tak je takýto príjem pripravený postarať sa o každého pacienta v každom stave. Je potrebné povedať, že vždy bude nepomer medzi dopytom a kapacitou urgentného príjmu. Je dôležité, aby urgent na ktoromkoľvek mieste sveta bol schopný rozlíšiť medzi tými, ktorí potrebujú okamžite zdravotnú starostlivosť, od tých, čo znesú odklad.  Bez ohľadu na to, ako rodič vyhodnotí stav svojho dieťaťa, ho z urgentného príjmu nepošlú preč bez zhodnotenia stavu dieťaťa,“  spresňuje primár. Takže, kedy  ísť na urgent? – Je to vždy subjektívne rozhodnutie daného rodiča, kde sa sčítava objektívny merateľný parameter u dieťaťa (vek, teplota, dĺžka trvania problému, neschopnosť piť, jesť, prejavy bolesti atď.) a to, do akej miery je rodič ochotný  a schopný situáciu doma zvládnuť, alebo nezvládnuť. Prípadne počkať do ďalšieho pracovného dňa, keď ordinuje detský lekár jeho dieťaťa. Presné mantinely sa nedajú určiť. Pomôcť rodičom by mala aj pripravovaná aplikácia NÚDCH v Bratislave; táto aplikácia môže rodičovi napovedať, ako sa  rozhodnúť, čo robiť, keď sa u dieťaťa vyskytnú zdravotné ťažkosti. 

Rodičovský portál  prinesie rady a postupy, ako zvládať ochorenia detí

MUDr. Elena Prokopová, hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, vysvetlila, že Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti spustila edukačnú aktivitu – projekt Pre zdravie detí. Pripravovaná webová stránka www.pediatridetom.sk bude rodičom prinášať relevantné informácie pripravené priamo pediatrami a špecialistami. Webová stránka pomôže rodičom získať potrebné zručnosti a sebavedomie v starostlivosti o zdravie svojich detí v domácom prostredí. Tento rodičovský portál prinesie informácie, rady a postupy, ako zvládať ochorenia detí. Stránka sa pripravuje v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou primárnej pediatrickej starostlivosti, aby sa zabezpečili odborné  informácie a postupy podľa najnovších medicínskych poznatkov o manažovaní chorôb detí. Projekt Pediatri deťom vzniká pre rodičov a „pre deti, o deťoch a kvôli deťom“. Zároveň je dôležité vytvoriť vhodné podmienky aj na prácu pediatrov. Práve preto prevzali záštitu nad projektom Pre zdravie detí Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR.

Všetky tieto aktivity vznikli z potreby zabezpečiť zdravotnú starostlivosť o najmladšiu generáciu. Snahou je, aby rodičia vnímali pediatrov ako tých, ktorí chcú vychovať z ich detí zdravých dospelých. Detskí lekári chcú skutočne pomôcť rodičom, aby sa aj zapojili do zdravotnej starostlivosti svojich detí v primeranej a vhodnej miere. Veď aj pediatri sú rodičmi a majú deti. Rodičia by sa mali vedieť postaviť k zdraviu dieťaťa a prevencii. Aby nechytali paniku pri každej teplote, soplíku nie preto, že by pediatri nechceli, aby rodičia prišli s dieťaťom do ambulancie, ale preto, že to nie je potrebné. Uvedomelý prístup rodiča vie pomôcť dieťaťu a tiež lekárovi. „Pediatri by boli radi, keby rodičia vedeli pristupovať k základným zdravotným otázkam – ako ich riešiť, čo urobiť, keď má napríklad dieťa nádchu, zvracia, ako prispieť k prevencii dehydratácie, ako posilniť imunitu, rozpoznať, kedy ide ide o urgentný stav, kedy ísť do nemocnice. Rodičia by si tiež mali všímať duševné zdravie detí a v bežných problémoch im pomôcť. Vedomosti musia mať rodičia ešte predtým, než nastane situácia, ktorá ich dostáva do paniky, aby vedeli čo majú robiť,“ vysvetlila hlavná odborníčka MZ SR.     

Treba tiež zdôrazniť, že koncept starostlivosti o dieťa od útleho veku má veľmi dobrú úroveň. Už v bývalom Československu bol systém zameraný na prevenciu, pravidelné prehliadky u pediatra, na ktorých sa zisťoval aj vývojový stav dieťaťa, keď bol nejaký problém, tak sa dieťa odosielalo k špecialistovi. Pravidelne sa prispôsobuje aj očkovací kalendár podľa toho, ako sú rozšírené ochorenia, ktorým je možné predchádzať vakcináciou. Tento koncept, ktorý bol nadčasový, pretrváva dodnes.

Dieťa prekoná až šesť bežných respiračných infekcií  za rok

MUDr. Zuzana Rennerová, PhD., prednostka Kliniky detskej pneumológie a ftizeológie LF Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) a NÚDCH, povedala, že narastá tiež  počet detí s problémami imunity, pribúdajú prejavy alergií. Najčastejšie problémy detských pacientov, ktorí zapĺňajú imunoalergologické ako aj pneumologické ambulancie, sú časté respiračné infekcie, recidivujúci kašeľ či prejavy alergie. Mnohí rodičia považujú častejšie respiračné ochorenia za závažný problém a žiadajú si vyšetrenie špecialistom. Pritom je potrebné si uvedomiť, že respiračné ochorenia sú u detí častejšie, lebo imunitný systém malých detí ešte nie je dostatočný. Zvyšovanie počtu detí na jednu ambulanciu a často aj neopodstatnené návštevy rodiča v ambulancii spôsobujú obrovský nápor na pediatra. „Ako alternatívu rodičia neraz volia možnosť návštevy detskej pohotovosti alebo privolanie záchrannej služby. Treba si uvedomiť, že počas jesenného a zimného obdobia je normálne, že dieťa prekoná šesť bežných respiračných infekcií. Toto si však nie všetci rodičia uvedomujú. Pediater  však pozná svojich pacientov,  pozná priebeh ochorení, vie odlíšiť, či to u dieťaťa vyzerá na závažnejšiu poruchu imunitného systému a dieťa potrebuje špecializované vyšetrenie, alebo ide o bežnú detskú chorobu,“ doplnila špecialistka.

UNICEF podporuje ukrajinských pediatrov

Projekt Pediatri deťom podporuje aj UNICEF a jeho koordinátorka na Slovensku Michaela Bauer vyzdvihla odbornú pripravenosť všeobecných lekárov pre deti a dorast: „Erudovanosť lekárov sa ukázala aj počas pandémie ochorenia covid-19.  Deti a rodičia potrebujú pediatrov, ktorí dokážu pochopiť ich potreby a podporiť ich. Pediatri vedia sprevádzať rodičov detí, keď si rodičia nie sú istí, že majú správne informácie o ochorení svojho dieťaťa, a ukazujú im správne riešenia. Dôležitou súčasťou starostlivosti o deti a mladistvých na Slovensku je začlenenie ukrajinských pediatrov do systému zdravotníctva, ktorí sú už na Slovensku, zabezpečiť, aby sa ukrajinskí rodičia a deti mohli ľahko spojiť s odborníkmi, ktorí rozumejú ich potrebám, a aj to, že všetky deti na Slovensku dostanú zdravotnú podporu v čase, keď systém čelí nedostatku. UNICEF podporuje vzdelávanie pediatrov, aby sme mohli očakávať novú generáciu pediatrov a aby bol medzi medikmi  záujem o túto špecializáciu.“

Na pediatrov z Ukrajiny myslí aj MUDr. Zuzana Nagyová, koordinátorka projektu  Pediatri deťom: „Projekt  umožnil zamestnať aj ukrajinských lekárov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť ukrajinským aj slovenským deťom. Doterajšie skúsenosti s ukrajinskými lekármi sú pozitívne. Ukrajinskí pediatri sú veľmi pracovití, šikovní a veľmi vďační, že im bolo umožnené pracovať v pediatrickej ambulancii.“ Z počtu približne 30 ukrajinských pediatrov, ktorí sa uchádzajú o prácu v SR, sa už 10 podarilo zamestnať v ambulanciách pre deti a dorast.  

Treba si všímať duševné zdravie detí

Čoraz viac sa do popredia dostáva téma duševného zdravia detí. Pohyb vystriedali moderné technológie, aplikácie, významné dopady na fyzické a psychické zdravie má aj široká škála spracovaných výrobkov, poloproduktov a rýchleho občerstvenia. Vzrastá aj počet detí so závislosťami, poruchami pozornosti, správania alebo príjmu potravy, s čím sa denne vo svojich ambulanciách stretávajú pediatri. „Ak sú u dieťaťa psychosomatické príčiny  a má fyziologické prejavy, určite je potrebné, aby ho vyšetril pediater. Treba vylúčiť zdravotné ťažkosti a potom sa pozrieť na psychické. Pediater a psychológ vedia rozlíšiť, kedy s dieťaťom navštíviť psychiatra,“ zdôraznila psychologička Mgr. Jana Caban.

Dostatok pediatrov musí podporiť aj rezort

K situácii nedostatku pediatrov v SR sa vyjadrila prof. PhDr. Monika Jankechová, PhD., súčasná štátna tajomníčka MZ SR: „Ministerstvo zdravotníctva SR podporuje pediatrov, rieši aktuálnu situáciu navrhovanými intervenciami a opatreniami, z ktorých mnohé sú súčasťou širokej reformy ambulantnej siete, ktorú chce rezort dostať do praxe. Práve tá by mala nielen zatraktívniť zdravotnícke povolanie lekára pre deti a mladistvých, ale zabezpečiť aj nárast ich počtu, vytvoriť adekvátne podmienky pre ich prácu, aby sa naplno mohli venovať práve malým pacientom. Ministerstvo  podporuje ambulantných a ústavných pediatrov.“

Odporúčané