Preskočiť na obsah

Nestačí len prežívať a dúfať, že sa systém nezrúti

Ing. Michal Pišoja
Foto archív AGEL SK

„Zdravotníctvo sa na Slovensku ocitlo na rázcestí toho, kam a ako sa bude rezort uberať, snažíme sa byť konštruktívni hráči v segmente a nájsť cestu, aby v prvom rade pacient nestrádal, aby sa ho väčšie či menšie zmeny dotkli len pozitívne, čo je naozaj u nás problém. Zásadná je transparentnosť a predvídateľnosť – len to je garancia systematického rozvoja sektora,“ hovorí Ing. Michal Pišoja, MPH, predseda predstavenstva AGEL a.s. a AGEL SK a.s.

Ing. Michal Pišoja

Foto archív AGEL SK

„Sme stále aktívnymi a dovolím si povedať aj strategicky dôležitými členmi Asociácie nemocníc Slovenska, snažíme sa viesť všestranný konštruktívny dialóg, ktorý povedie k zlepšeniu slovenského zdravotníctva ako celku,“ je presvedčený Michal Pišoja.

 • Skupina AGEL patrí medzi najúspešnejších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. Ako si teda stojí na Slovensku a ako je vnímaná ako neštátny poskytovateľ starostlivosti?

AGEL je jedným z dvojice najväčších neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Naše portfólio zahŕňa najmä stredné a menšie nemocnice. Ideme cestou vysokej špecializácie, sledovania a uspokojovania potrieb pacientov podľa regiónov, a to ruka v ruke s modernizáciou a inováciou. Máme výhľadovú stratégiu na obdobie desať a viac rokov rozpracovanú do krátkodobých cieľov. Našou výhodou je možnosť koordinovaného postupu v rámci skupiny.

Zdravotníci tiež oceňujú, že v súkromnej sfére sú rozhodnutia jasné, zrozumiteľné, transparentné a promptné. Kvôli pandémii koronavírusu sa nám za posledné dva roky úplne zmenili priority a organizácia chodu zdravotníckych zariadení. Základom bolo zachovať chod nemocníc, reprofilizovať lôžka a poskytovať zdravotnú starostlivosť pre bežných pacientov, aj pre pacientov s koronavírusom. AGEL to aj vďaka koordinovanému postupu vývoja epidémie zvládol, aj keď viaceré nemocnice museli prijať dočasné organizačné opatrenia. Bez ohľadu na uvedené sme stále aktívnymi a dovolím si povedať aj strategicky dôležitými členmi Asociácie nemocníc Slovenska, snažíme sa viesť všestranný konštruktívny dialóg, ktorý povedie k zlepšeniu slovenského zdravotníctva ako celku.

 • Koľko zdravotníckych zariadení tu zriaďujete? Aké medicínske disciplíny považujete za svoje vlajkové lode?

AGEL na Slovensku prevádzkuje 13 zdravotníckych zariadení, špecializovanú nemocnicu, dopravnú zdravotnú službu, pracovnú zdravotnú službu a viacero obslužných spoločností. Rozhodli sme sa ísť cestou menších regionálnych nemocníc v rámci celého Slovenska s tým, že v každej sme sa zamerali na tzv. centrá excelentnosti. Máme snahu prinášať čo najvyššiu kvalitu poskytovaných zdravotníckych služieb, proklientský prístup k pacientom a koncentrovať čo najkvalitnejšiu odbornú pracovnú silu. Spomeniem len niekoľko našich top – Centrum popálenín a rekonštrukčnej chirurgie a Ortopedická klinika v Nemocnici AGEL Košice-Šaca, neurologické oddelenia v Levoči a v Komárne, psychiatriu v Levoči, Centrum pre liečbu pyramídových porúch vo Zvolene, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v Košiciach-Šaci, Komárne, Skalici a Leviciach či v Krompachoch, kam chodia rodičky z celého Slovenska, Centrum chirurgie ruky v Bratislava, ortopédia Levice a ďalšie.

Sme pripravení aj na výzvy a projekty výstavby nových nemocničných zariadení regionálnej i komplexnej úrovne, máme skúsenosť aj s pedagogicko-akademickou činnosťou v našich zdravotníckych zariadeniach. Vychádzame zo zahraničných konceptov budovania moderných zdravotníckych zariadení na princípoch rešpektovania najprísnejších hygienicko-epidemiologických štandardov s monitoringom procesných ciest pacienta v rámci diagnosticko-terapeutického reťazca poskytovania modernej špičkovej zdravotnej starostlivosti na princípoch evidence-based medicine. Snažíme sa budovať zdravotnícke zariadenia s ohľadom na overenú prax vo svete, a teda prinášať nové procesy a trendy, ktoré znamenajú benefit pre zdravotníkov aj pacientov.

 • Sú z vášho pohľadu v SR a ČR nejaké zásadné rozdiely v systémoch zdravotnej starostlivosti a v systémoch jej financovania cestou zdravotných poisťovní?

Manažovanie skupiny sa vždy dialo spoločne pre obe krajiny v základných pilieroch, rozvojových projektoch a spoločnej agende, hoci sú isté špecifiká. AGEL na Slovensku začínal neskôr, prostredie v Česku je predvídateľnejšie, stabilnejšie a má viac rámcov. Či už je to úhradová vyhláška, ktorá musí byť prijatá v zákonom stanovenom čase a jasne definuje úhradu zdravotnej starostlivosti pre nasledujúci rok. Sú v nej zahrnuté aj priority štátu, v ktorých je jasne naznačené, čo ide do úzadia a naopak, čo sa posilňuje. Mzdové automaty a nároky sú jasne definované. Má to veľký vplyv aj na schopnosť manažovať zdravotnícke zariadenia. Na Slovensku je veľký potenciál a myslíme si, že správna cesta je vysvetľovať zodpovedným inštitúciam, aby predvídateľnosť rástla. Ale diskusia by sa nemala obmedzovať len na dofinancovanie sektora či na rast mzdových nákladov. Treba sa venovať skutočným systémovým opatreniam. Naši susedia investujú do zdravotníctva viac a posúvajú ho vpred ako celok. Hovorím aj o pracovných podmienkach, o vizáži alebo stave zdravotníckych zariadení, o prístrojovom vybavení nemocníc a ambulancií.

Slovenské zdravotníctvo má obrovský investičný dlh, o ktorom vieme roky, no znižuje sa len pomaly. Štát musí vyjadriť svoje priority v sektore zdravotníctva, a tie by mali byť finančne podporené cez zmenu úhradových mechanizmov v zdravotných poisťovniach. A poisťovne na to musia mať dosť financií, napríklad aj za platby poistencov štátu. To je ďalší rozdiel medzi ČR a SR. Česká republika platí za vlastných poistencov omnoho viac ako Slovensko.

 • V čom vidíte príležitosti na zlepšenie systému financovania zdravotníctva na Slovensku?

Každý rok je debata o slovenskom zdravotníctve zúžená na to, koľko peňazí bude v sektore sprevádzaná bojom do zvýšenie úhrad, ktoré len reflektujú na zákonné požiadavky zvyšujúce náklady. Lenže v konečnom dôsledku na ústavné zdravotnícke zariadenia vždy pripadá navýšenie len v zmysle mzdovej kompenzácie definovanej zákonom. Len sanujeme finančné výpadky a diera investičného dlhu rastie. V dnešnej situácii nám nestačí len prežívať a dúfať, že sa systém nezrúti. Zdravotníctvo sa na Slovensku ocitlo na rázcestí toho, kam a ako sa bude rezort uberať, snažíme sa byť konštruktívni hráči v segmente a nájsť cestu, aby v prvom rade pacient nestrádal, aby sa ho väčšie či menšie zmeny dotkli len pozitívne, čo je u nás naozaj problém. O zásadných rozdieloch v princípe financovania len z pohľadu Čiech a Slovenska som už hovoril, ale pre nás, ktorí fungujeme v obidvoch krajinách, je zásadná transparentnosť a predvídateľnosť – len to je garancia systematického rozvoja sektora.

 • Nedávno ste získali prvé a tretie miesto v ankete Nemocnica roka 2021, čo je veľký záväzok. Kde vidíte ďalšie príležitosti svojho rozvoja?

Nemocnica AGEL Košice-Šaca je vlajkovou loďou siete AGEL na Slovensku, naša najväčšia nemocnica dosiahla skvelý úspech tretíkrát po sebe, a to v extrémne náročnom období pandémie. Hodnotili sa vybrané ukazovatele spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenia a transparentnosti. Poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť cca 150 000 obyvateľov. Je to, úspech a zásluha každého jedného zamestnanca, výborného manažmentu, ľudského prístupu k pacientom a predovšetkým špičkovej odbornosti a z nej vyplývajúcej dôvery zo strany pacientov. Pred mesiacom bol predstavený masívny investičný plán, ktorý povedie k modernizácii nemocnice a otvoreniu nových medicínskych oblastí. A aktuálne, práve v týchto dňoch, tu dokončujeme moderný urgentný príjem vrátane najmodernejšej medicínskej techniky.

Veľkým prekvapením je tretie miesto Nemocnice AGEL Komárno, ktorá má ambíciu stať sa kľúčovou pre spádovú oblasť vyše stotisíc obyvateľov vo viacerých oblastiach – neurológia, onkológia, gynekológia, chirurgia i ďalšie, pričom aj tu finišujeme s výstavbou nového urgentného príjmu. Obrovský posun však zaznamenala aj Nemocnica AGEL Levoča, ktorá sa za tri roky prepracovala dopredu až o desať miest. Kľúčom úspechu sú investície do rozvoja, reflektovanie potrieb pacienta v danom regióne, získanie odborníkov pre danú oblasť a v neposlednom rade angažovanosť zamestnancov.

 • Ako sa teda darí modernizácii a obnove prístrojového vybavenia a ich financovania?

Na Slovensku sieť AGEL napriek pandémii pokračovala vo svojich rozvojových programoch, z pätice budovaných nových urgentných príjmov sme už štyri dokončili, naprieč Slovenskom obstarávame nové prístroje magnetickej rezonancie, a to aj v regiónoch, kde zatiaľ takéto vybavenie chýba, zabezpečili sme modernizáciu vozového parku, realizovali sme obnovu onkológie v Komárne a Skalici, modernizovali sme gynekologické oddelenia a máme mnoho ďalších aktivít.

Aktuálne sa sústreďujeme na možnosti maximálneho využitia financií, ktoré by mohli pritiecť do zdravotníctva tak v Čechách, ako aj na Slovensku, z Plánu obnovy. Urobíme všetko preto, aby sme sa mohli na týchto projektoch podieľať. Je to totiž historicky jedinečná a asi aj posledná príležitosť výrazne zlepšiť roky nedofinancované zdravotníctvo. Posledné mesiace pandémie ukázali, že všetko je o ľuďoch. Nemocnice bez ohľadu na ich charakter vedia efektívne spolupracovať a využívať vzájomné synergie, pričom forma vlastníctva vôbec nehrá rolu. Výzvou pre nás sú moderné medicínske trendy – rozvoj telemedicíny a elektronizácie zdravotníctva, v tomto presne vieme, čo a ako by malo fungovať, je však potrebná aj zodpovedajúca legislatíva. Česko je v tomto o niekoľko krokov pred Slovenskom.

Hoci je zdravotníctvo najmä na Slovensku na rázcestí toho, kam a ako sa bude rezort uberať, chystáme aj nové rozvojové programy a akvizície, ktoré by mali rozšíriť balík poskytovaných služieb nielen pre pacienta, ale aj v rámci našej snahy o sebestačnosť v obslužných činnostiach.

 •  V 10. ročníku ankety Najzamestnávatel' 2021 ste sa stali víťazom kategórie Nemocnice a zdravotná starostlivosť. Čomu to pripisujete, čo svojim zamestnancom ponúkate?

V rámci tejto prestížnej ankety hlasovalo vyše 86 000 hlasujúcich. Zopakovať vlaňajšie víťazstvo a poraziť našich najväčších konkurentov sa nám podarilo napriek extrémne ťažkému roku. Dvojnásobné víťazstvo je pre nás aj signálom, že stratégia, ktorú sme v AGELi zvolili, je správna a prináša efekt. A to tak v rámci vzťahov k našim kolegom, zamestnancom, ale predovšetkým vo vzťahu k našim pacientom. Lebo práve pacient, jeho spokojnosť, rozvoj a kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti v rámci menších regiónov Slovenska a najmä každoročné investície, rozvoj a modernizácia našich nemocníc je to, čo hlasujúcich presvedčilo dať hlas práve AGELu.

Podľa výsledkov ankety nás teší najmä to, že sme oproti vlaňajšku získali podstatne viac hlasov, že sa zapojili všetky regióny Slovenska a že najviac rezonovala kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Tým najčastejším dôvodom výberu firmy bol v roku 2021 kolektív a ľudia, ale aj kvalitné služby, silná a známa značka spoločnosti či príjemné pracovné prostredie. Je jasný trend, že uchádzačov o zamestnanie už nezaujíma iba pozícia a plat. Anketa nám potvrdzuje, že kandidáti zisťujú, akí ľudia pracujú v danej firme alebo napríklad akým témam spoločenskej zodpovednosti sa zamestnávateľ venuje.

 • Máte nejaký špecifický program pre čerstvých absolventov medicíny? Čím ich motivujete k práci vo vašich zariadeniach?

Vzhľadom na to, že v celom rezorte je dlhoročný nedostatok kvalifikovaných odborníkov, a to tak z radov lekárov aj sestier, staršie ročníky odchádzajú a mladí ich nestíhajú nahrádzať, našou snahou je podchytiť si už študentov. Máme veľmi dobre rozbehnutý štipendijný program, vďaka ktorému majú budúci lekári i sestry možnosť vyskúšať si prácu v našich zdravotníckych zariadeniach a zároveň majú možnosť sa hneď po štúdiu v našich nemocniciach zamestnať. Majú tak jasnú predstavu o svojej budúcej práci, možnostiach, podmienkach, kolegoch, takže vedia, kde budú a čo ich čaká. Motivačne určite pôsobí aj možnosť kariérneho rastu v našich zariadeniach, ktorý je intenzívne podporovaný – každý má možnosť profesijne rásť.

 • Podieľate sa aj na programe popromočného špecializačného vzdelávania?

Samozrejme, je to nevyhnutnosť. Významne investujeme nielen do špecializačnej prípravy a postgraduálneho vzdelávania svojich zdravotníckych i nezdravotníckych pracovníkov, ale ako opakovane vyhodnotený najlepší zamestnávateľ sa snažíme byť silným a stabilným partnerom aj pre absolventov a študentov lekárskych i ďalších zdravotníckych odborov. Systematicky pracujeme na budovaní stabilného pracovného prostredia súčasných i budúcich kolegov, kedy hlavnými atraktívami majú byť excelentná odbornosť, špičkové nastavenie procesov medicínskej kvality a príjemné, dôstojné, a vo väčšine prípadov kompletne nové pracovné zázemie vybavené najmodernejšou prístrojovou technikou.

Možnosť špecializačného vzdelávania je jeden z dôležitých argumentov, prečo sa mladí lekári pre naše nemocnice rozhodnú. Aj v rámci benefitného systému máme v spoločnosti AGEL najlepšie ohlasy na poskytovanie možnosti ďalšieho vzdelávania sa a profesijného rastu, organizujeme aj výmenné pobyty s našimi zdravotníckymi zariadeniami v Českej republike na základe špecializácií jednotlivých zamestnancov. Obľube sa teší aj referenčný program, kde majú možnosť na základe svojich osobných kontaktov priviesť do spoločnosti AGEL šikovného kolegu a získať motivujúcu odmenu.

 • Spolupracujete aktívne s lekárskymi fakultami?

Spolupracujeme s väčšinou vysokých a stredných škôl, máme prepracovaný štipendijný program, workshopy a pravidelné stretnutia s absolventmi, v období posledných dvoch rokov sme využívali hlavne online priestor. Veľmi sa nám osvedčila už spomenutá cesta výchovy vlastných absolventov. Podporiť záujem budúcich sestier o prácu v nemocniciach AGEL sa snažíme aj v spolupráci so študentkami ošetrovateľstva či strednými školami. Poslednou novinkou je, že spoločnosť AGEL v polovici februára podpísala s Fakultou zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove Memorandum o partnerstve a vzájomnej spolupráci pri vzdelávaní študentov. Cieľom spolupráce je zabezpečenie praktického vzdelávania budúcich zdravotníckych pracovníkov. Vzdelávanie študentov Prešovskej univerzity sa bude realizovať v našich nemocniciach v Košiciach-Šaci, Kežmarku, Levoči a Krompachoch.

 • Venujú sa pracoviská AGEL SK aj biomedicínskej vede a výskumu?

V oblasti výskumu sa naše nemocnice podieľajú na viacerých projektoch v rámci európskej spolupráce, naše tímy odborníkov sa zúčastňujú medzinárodných klinických štúdií. Z biomedicínskych výskumov spomeniem štvoricu, ktoré sa realizujú v Nemocnici AGEL Košice-Šaca. V Osteocentre sa výskum týka problematiky minerálnej denzity u postmenopauzálnych žien. Na Klinike muskuloskeletálnej a športovej medicíny sa realizuje biomedicínsky výskum o význame preventívnej analgézie v manažmente pooperačnej bolesti u pacientov s implantovanou endoprotézou kolenného kĺbu či biobehaviorálne aspekty funkčného stavu a kvality života u pacientov s osteoartrózou. Na Gynekologicko-pôrodníckej klinike sa realizuje štúdia orientovaná na výskum nových inovatívnych diagnostických a prognostických markerov a terapeutických cieľov v oblasti nenádorových a nádorových ochorení žien. A spomenul by som pokroky v medicíne popálenín a artikulárnych ochoreniach chrupavky, opäť v našej Nemocnici Košice Šaca.

 • V oblasti „CSR“ aktivít pôsobí aj vaša Nadácia AGEL. Na aké projekty sa v rámci SR aktuálne zameriava?

Nadácia AGEL vznikla v roku 2011 a dnes pôsobí v oboch krajinách. Prostredníctvom charitatívnych projektov podporujeme hendikepovaných, ľudí v ťažkých životných situáciách, zamestnancov zdravotníckych zariadení, deti, seniorov. Snažíme sa stáť pri ľuďoch, ktorí sa ocitli v problémoch nie vlastnou vinou, pomáhať im čo najrýchlejšie, dlhodobo a podporovať ich rodiny, pretože ich osud nám nie je ľahostajný. Za tie roky sme pomohli stovkám tým, ktorí to potrebovali v hodnote stoviek tisíc eur: Veľakrát nejde len o finančnú, či materiálnu pomoc, ale o ochotu venovať týmto ľuďom čas, vypočuť si ich, byť im nablízku, načúvať ich problémom, obavám a snažiť sa im podať pomocnú ruku. Špecifickou oblasťou je pomoc priamo od našich zamestnancov našim zdravotníckym zariadeniam v rámci 2% z daní, vďaka čomu dokážeme nakúpiť aj prístrojové vybavenie do nemocníc.

 • Akú úlohu zohrávajú vaše zariadenia v riešení súčasnej ukrajinskej migračnej krízy?

V rámci siete AGEL máme už spred obdobia vojnového konfliktu najviac ukrajinských zdravotníkov zamestnaných v Leviciach, Komárne a potom v nemocniciach spišského klastra, v Levoči, Kežmarku a Krompachoch. Sú to desiatky zdravotníkov pôvodom z Ukrajiny, ktorí sú platnými a dôležitými členmi našich zdravotníckych tímov. Vojna priniesla dva odlišné fenomény – prílev utečencov, ktorí vyžadujú zdravotnú starostlivosť, prípadne aj hospitalizácie, je tu aj hrozba staronových diagnóz. Na druhej strane, je tu šanca aspoň z časti zamestnaním lekárov, sestier, pomocného personálu riešiť chronický nedostatok kolegov tu na Slovensku. Predovšetkým ide o pozície sestier, pôrodných asistentiek, ale aj pozície lekárov – anestéziológov, gynekológov a pôrodníkov, kardiológov a fyziatrov. Pri zamestnávaní ukrajinských zdravotníkov sa každé zdravotnícke zariadenie musí riadiť platnou legislatívou, ktorá sa teraz upravuje v navrhovaných zmenách, čo sa týka pobytu na našom území, uznávaní diplomov a preukazovaní dosiahnutého vzdelania, zdravotného poistenia v tzv. Lex Ukrajina. Nevyhnutnou podmienkou pri práci s pacientom je aspoň základná znalosť slovenského jazyka.

 • Akým smerom by sa mala spoločnosť AGEL SK rozvíjať do budúcnosti? Aké výzvy na vás v najbližšom čase čakajú?

Naše nemocnice sa zameriavajú predovšetkým na rozvoj špecializácií, ktoré zažívajú najvyšší nárast pacientov, t.j. onkológiu, kardiológiu, ortopédiu a následnú a rehabilitačnú starostlivosť. Vlajkovými loďami v tejto oblasti sú naše veľké nemocnice – Košice-Šaca, Komárno, Zvolen, Skalica a Levice. Veľmi dôležité pre nás sú aj pôrodnícke a gynekologické oddelenia, nové chirurgické odborné znalosti, moderné diagnostické postupy vrátane CT a zobrazovacích komplexov magnetickej rezonancie vo všetkých veľkých nemocniciach. Zameriavame sa na zriadenie akútnej rehabilitačnej starostlivosti pre pacientov po mŕtviciach, po traumatologických a chirurgických operáciách a samozrejme následnej starostlivosti. Náš úspech bude korunovaný akreditáciou našich zdravotníckych zariadení medzinárodnými štandardmi Zjednotenej akreditačnej komisie, čo potvrdzuje vysokú úroveň kvality poskytovanej starostlivosti.

Zdieľajte článok

Odporúčané