Preskočiť na obsah

Nežiaduce príhody spojené s terapiou CAR-T

onkologie, pacientka
Foto: Shutterstock

Terapia chimérickými antigénnymi receptormi T-buniek (CAR-T) mala zásadný vplyv na pacientov s B-bunkovým lymfómom refraktérnym na chemoterapiu alebo s B-akútnou lymfoblastickou leukémiou (B-ALL) a zdá sa byť sľubná aj u pacientov s mnohopočetným myelómom. Je známe, že s touto liečbou sú spojené určité toxicity, vrátane syndrómu neurotoxicity spojenej s imunitnými efektorovými bunkami (ICANS). Nie je však známe, či liečba CAR-T zvyšuje riziko krvácania alebo trombózy. Preto sa urobila retrospektívna analýza 111 pacientov s relabovaným alebo refraktérnym difúznym veľkobunkovým B-lymfómom a 16 pacientov s B-ALL, ktorí boli všetci liečení terapiou CAR-T. Ukázalo sa, že krvácanie alebo trombóza sa vyskytli u časti pacientov, najmä u tých s vyšším stupňom ICANS. Vysoký stupeň ICANS bol spojený s krvácaním a koagulačnými abnormalitami, vrátane predĺženého protrombínového času, zníženého fibrinogénu a zvýšeného D-diméru. Vzhľadom na relatívne nízky počet trombóz bolo ťažké definovať špecifické charakteristiky pacientov, okrem ICANS, ktoré boli spojené s rizikom trombózy.

U dvanástich pacientov (9,4 %) došlo počas prvého mesiaca po liečbe CAR-T ku krvácavej príhode definovanej protokolom; 7 príhod sa vyskytlo po prepustení z nemocnice.

Krvácavé príhody zahŕňali hrubú hematúriu u 6 pacientov, krvácanie do mäkkých tkanív u 2 pacientov, subdurálny hematóm u 2 pacientov, gastrointestinálne krvácanie u 1 pacienta a hemoptýzu u 1 pacienta. Vo viacrozmernej analýze bola s krvácavými príhodami spojená len východisková trombocytopénia.

U ôsmich pacientov (6,3 %) sa počas 3 mesiacov po liečbe vyskytli trombotické príhody; z toho u 5 pacientov hlboká žilová trombóza, u 2 pacientov trombóza splanchnických žíl a u 1 pacienta cievna mozgová príhoda. S trombózou bol spojený vysoký stupeň ICANS.

to štúdia poskytuje určité ubezpečenie o znášanlivosti antikoagulácie u študovanej populácie.

Zdroj: Johnsrud A et al. Incidence and risk factors associated with bleeding and thrombosis following chimeric antigen receptor T-cell therapy. Blood Adv 2021 Nov 9; 5:4465.

Zdieľajte článok

Odporúčané