Preskočiť na obsah

Pokrok v cielenej liečbe akútnej myeloidnej leukémie

pacient
Foto: shutterstock.com

Biologické podtypy akútnej myeloidnej leukémie (AML) sú definované mutáciami v patogeneticky relevantných génoch, vrátane IDH1 (isocitrát dehydrogenázy 1), ktorá predznamenáva nepriaznivý klinický výsledok. V multicentrickej štúdii 3. fázy bol hodnotený inhibítor IDH1 ivosidenib (IVO) u predtým neliečených pacientov s AML s mutáciou IDH1, ktorí neboli vhodní na intenzívnu indukčnú chemoterapiu. Celkovo 146 pacientov bolo randomizovaných na podávanie azacitidinu (AZA) i.v. alebo subkutánne s buď perorálnym IVO v dávke 500 mg/deň alebo s placebom. Liečba pokračovala až do progresie alebo neprijateľnej toxicity. Ukázalo sa, že pridanie ivosidenibu k azacitidínu významne zlepšilo výsledky a prežitie u pacientov s AML s mutáciou IDH1. Výsledky novej štúdie tak podporujú použitie kombinácie IVO/AZA u pacientov s mutáciou IDH1, ktorí nie sú kandidátmi na intenzívnu indukčnú chemoterapiu.

Zdroj: Montesinos P et al. Ivosidenib and azacitidine in IDH1-mutated acute myeloid leukemia. N Engl J Med 2022 Apr 21; 386:1519.

Zdieľajte článok

Odporúčané