Preskočiť na obsah

Recentné údaje naznačujú nový štandard starostlivosti u pokročilého/recidivujúceho karcinómu endometria

karcinom
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Nové dáta štúdie RUBY potvrdzujú, že pridanie imunoterapie k štandardnej chemoterapii na liečbu prvej línie pokročilého alebo prvýkrát recidivujúceho karcinómu endometria významne zlepšuje v porovnaní so samotnou chemoterapiou prežitie bez progresie (PFS), so sľubnou včasnou indikáciou lepšieho celkového prežitia (OS). Tieto klinicky významné výsledky z fázy 3 štúdie RUBY (ENGOT-EN6-NSGO/GOG3031) sú prvým potvrdením prínosov imunoterapie u tejto populácie pacientok a boli prezentované na virtuálnom plenárnom zasadaní Európskej spoločnosti klinickej onkológie (ESMO) dňa 27. marca 2023.

„To je tá najlepšia správa pre pacientky s karcinómom endometria za viac než 30 rokov. Tieto výsledky ukázali bezprecedentné zlepšenie PFS v dôsledku pridania imunoterapie k štandardnej chemoterapii, obzvlášť u 25 percent pacientok s ‚hot‘ endometriálnymi tumormi, ktorých nádor vykazuje mikrosatelitnú instabilitu či deficit tzv. mismatch repair (MSI‑H/dMMR),“ povedal hlavný výskumník onkológ Dr. Mansoor Mirza z Rigshospitalet, Kodanskej univerzitnej nemocnice v Dánsku.

Karcinóm endometria je celosvetovo šiestym najčastejším karcinómom u žien s viac než 400 000 novými prípadmi ročne, pričom ako incidencia, tak aj mortalita sa zvyšujú. Lokalizované ochorenie je vyliečiteľné chirurgicky, s päťročným prežitím 96 percent. U pokročilého ochorenia však päťročné prežitie klesá len na 20 percent. Po identifikácii štyroch molekulárnych podskupín karcinómu endometria teraz európske a americké guidelines odporúčajú testovať repair status nádorovej DNA pre klasifikáciu rizika a potenciálne ako pomoc pri liečbe a pre zlepšenie výsledkov.

„Navzdory lepšiemu porozumeniu tejto malignite zostáva chemoterapia s karboplatinou a paklitaxelom štandardnou liečbou pokročilého ochorenia. Hoci je účinná u takmer polovice pacientok, väčšina z nich progreduje do jedného roka. Preto naliehavo potrebujeme lepšie liečebné stratégie a výsledky tejto štúdie ukázali nový štandard starostlivosti o ženy s pokročilým alebo recidivujúcim karcinómom endometria. Teraz čakáme na dáta ďalších klinických hodnotení využívajúcich rôzne typy imunoterapie, ktoré by mali ukázať, aká je najlepšia doba trvania udržiavacej imunoterapie a či je imunoterapia účinnejšia než chemoterapia u pacientok s dMMR, alebo či by mohla byť používaná bez chemoterapie,“ uviedla Dr. Ilaria Colombo z Onkologického inštitútu južného Švajčiarska, Bellinzona.

Štúdia ju nadchla predovšetkým tým, že prínosy, ktoré zaznamenalo pridanie imunoterapie k chemoterapii, boli zachované po dobu najmenej dvoch rokov. U pacientok s nádormi s mismatch repair alebo mikrosatelitovou instabilitou bolo 61,4 percenta bez progresie ochorenia po dvoch rokoch v porovnaní s 15,7 percenta v skupine, ktorá mala iba chemoterapiu. Klinický prínos bol taktiež u pacientok bez DNA repair deficitu, aj keď menšieho rozsahu, a preto je stále potrebné identifikovať lepšie možnosti liečby pre tieto ženy, ktoré predstavujú asi 70 percent pacientok s pokročilým alebo recidivujúcim endometriálnym karcinómom.

„Trend v celkovom prínose prežitia je taktiež povzbudivý, ale to je nutné potvrdiť dlhším sledovaním s ohľadom na to, že v štandardnej vetvi mnoho pacientov dostávalo imunoterapiu v nasledujúcich líniách liečby,“ povedala Colombo poukazujúc na to, že u kombinácie imunoterapie a chemoterapie nedošlo k žiadnym neočakávaným bezpečnostným problémom a existujú dôkazy o zlepšení kvality života pacientok. „Priaznivý účinok na kvalitu života je dôležitý, pretože potrebujeme vedieť, že pacienti nielen žijú dlhšie, ale že žijú taktiež lepšie, obzvlášť keď používame udržiavaciu terapiu a pacienti zostávajú na liečbe po dlhú dobu,“ dodala.

„Tieto výsledky znamenajú, že u oveľa viac žien, než bolo predtým možné, môže byť karcinóm endometria vyliečený. Stále tu sú ale pacientky, ktoré po imunoterapii progredujú. Preto bola zahájená ďalšia vlna štúdií, ktoré by mali načrtnúť, ako im najlepšie pomôcť,“ poznamenal dr. Mirza. Prebiehajúce štúdie skúmajú ďalšie kombinácie imunoterapie u pokročilého karcinómu endometria, vrátane trojkombinácie s chemoterapiou, imunoterapiou a inhibítorom PARP, a porovnanie imunoterapie s chemoterapiou u pacientok s ‚hot‘ nádormi. Imunoterapeutické štúdie prebiehajú tiež u pacientok s karcinómom endometria v skorom štádiu.

Doterajšie výsledky ukazujú celkový medián PFS 11,8 mesiaca u pacientov liečených inhibítorom PD-1 dostarlimabom a štandardnou chemoterapiou (karboplatina a paklitaxel) v porovnaní so 7,9 mesiaca u žien liečených štandardnou chemoterapiou a placebom (pomer rizík [HR] 0,64, interval spoľahlivosti [CI] 0,507 – 0,800, < 0,0001). Prieskumná analýza výsledkov u pacientok s ‚cold‘ nádormi, ktoré boli schopné opravy nesprávneho párovania (MMRp) alebo boli mikrosatelitovo stabilné (MSS), vykázala PFS 9,9 mesiaca, respektíve 7,9 mesiaca (HR 0,76; CI 0,592 – 0,981, NA).

„U pacientok s ‚hot‘ tumormi, ktoré podstúpili ďalšiu imunoterapiu, bol dosiahnutý 72-percentný prínos v PFS omnoho väčší než 50 percent, ktoré sme očakávali. U chorých s ‚cold‘ nádormi sme pozorovali miernejší účinok imunoterapie na PFS. To môže byť spôsobené tým, že chemoterapia poškodí mechanizmy opravy DNA ‚cold‘ nádorov, takže sa stanú viac náchylné k imunoterapii,“ vysvetlil dr. Mirza. Ako doplnil, aj u OS bol včasný trend v prospech kombinovanej liečby. V skupine imunoterapia + chemoterapia 71,3 percenta pacientok bolo nažive po 24 mesiacoch v porovnaní s 56 percentami v skupine chemoterapia + placebo. Medzi ženami s ‚hot‘ tumormi činilo OS 83,3 percenta a 58,7 percenta, u pacientok s ‚cold‘ nádormi bolo OS 67,7 percenta a 55,1 percenta.

Zdieľajte článok

Odporúčané