Preskočiť na obsah

Silný prediktor progresie pri lymfóme z plášťových buniek

Acute lymphoblastic leukemia
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Stav merateľného reziduálneho ochorenia (MRD) v periférnej krvi a kostnej dreni po liečbe koreluje s klinickým výsledkom u B-bunkových lymfómov.

Na prospektívne posúdenie prediktívnej hodnoty tohto biomarkera pri lymfóme z plášťových buniek (MCL) vznikla talianska multicentrická randomizovaná štúdia fázy 3 zahŕňajúca 300 predtým neliečených pacientov s MCL, ktorí dostali indukčnú liečbu rituximabom s chemoterapiou nasledovanou vysokodávkovanou chemoterapiou a autológnou transplantáciou kmeňových buniek.

Pacienti boli potom randomizovaní do skupiny s udržiavacou liečbou lenalidomidom alebo do skupiny s pozorovaním počas 24 mesiacov.

Ukázalo sa, že stav MRD počas indukčnej, konsolidačnej a udržiavacej liečby silne koreluje s následným rizikom progresie ochorenia.

Z 300 pacientov malo 83 % použiteľný marker MRD.

Výsledky RQ-PCR boli viac prediktívne ako výsledky nested PCR. Analýza MRD mala najväčší prediktívny význam pre výsledok od šiestich mesiacov po dokončení transplantácie.

Výsledky z kostnej drene boli v skorých časových bodoch liečby prediktívnejšie ako výsledky z periférnej krvi, ale výsledky z periférnej krvi boli spoľahlivé neskôr a boli odporúčané na dlhodobé sledovanie. 

Zdroj: Ferrero S, et al. Punctual and kinetic MRD analysis from the Fondazione Italiana Linfomi MCL0208 phase 3 trial in mantle cell lymphoma. Blood 2022;140:1378.

Blombery P, Cheah CY. Predicting the future in MCL with MRD. Blood 2022;140:1332.

Zdieľajte článok

Odporúčané