Preskočiť na obsah

U žien s poruchou srdcového rytmu dochádza k rýchlejšiemu kognitívnemu poklesu ako u mužov

žena, tlak, srdce
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

U žien s fibriláciou predsiení dochádza ku kognitívnym poruchám a demencii rýchlejšie ako u mužov s rovnakou poruchou. Toto zistenie priniesol výskum prezentovaný v júni na ACNAP (Association of Cardiovascular Nursing and Allied Professions) 2023, vedeckom kongrese Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC), a publikovaný v Alzheimer's & Demence: The Journal of the Alzheimer's Association.

„Príznaky fibrilácie predsiení u žien sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti často ignorované, alebo sú pripisované stresu či úzkosti, takže táto porucha môže zostať po dlhý čas nediagnostikovaná. Oproti tomu u mužov je pravdepodobnejšie, že bude diagnostikovaná a liečená rýchlo,“ povedala autorka štúdie dr. Kathryn Woodová z Emory University v Atlante s tým, že byť nediagnostikovaný znamená nedostávať perorálne antikoagulačné lieky na prevenciu krvných zrazenín a cievných mozgových príhod (CMP) spôsobených často práve fibriláciou predsiení.

Podľa dr. Woodovej odporúčajú smernice ESC pre starostlivosť o pacientov s fibriláciou predsiení perorálne antikoagulanciá pre ženy aj mužov. „Vieme však, že u žien je v porovnaní s mužmi menej pravdepodobné, že tieto lieky dostávajú. To je ďalší dôvod, prečo ženy môžu mať malé tiché ikty, ktoré nie sú rozpoznané a poškodzujú mozgové tkanivo, čo vedie ku kognitívnemu zhoršeniu,“ dodáva lekárka.

Fibrilácia predsiení je najčastejšou poruchou srdcového rytmu, ktorá postihuje viac ako 40 miliónov ľudí na celom svete. Ľudia s týmto ochorením majú päťnásobne vyššie riziko CMP v porovnaní so zdravými vrstovníkmi. Ženy majú viac príznakov fibrilácie predsiení ako muži a horšie výsledky poruchy s vyšším rizikom úmrtia a viac invalidizujúcimi CMP.

Demencia je častejšia u žien ako u mužov

Fibrilácia predsiení je spojená s vyšším rizikom pre kognitívne poruchy a demenciu pravdepodobne preto, že tento stav je spojený s viac ako dvojnásobným rizikom tichých (asymptomatických) mozgových príhod. Hromadenie týchto CMP a súvisiacich poranení mozgu môže v čase prispieť k poruche kognitívnych funkcií. Prevencia CMP pomocou perorálnych antikoagulancií je hlavnou prioritou v liečbe fibrilácie predsiení a môže znížiť riziko demencie.

Išlo o prvú longitudinálnu štúdiu, ktorá používala multicentrické údaje na skúmanie rozdielov medzi pohlaviami v prevalencii kognitívnych ochorení u pacientov s fibriláciou predsiení a trajektórií k demencii. Štúdia zahŕňala 43 630 účastníkov z kohorty Národného koordinačného centra pre Alzheimerovu chorobu (NACC), ktoré od roku 1984 zahŕňa dospelých z bežnej populácie Spojených štátov amerických. Z toho 4 593 (11 %) malo fibriláciu predsiení na počiatku štúdie a 39 037 (89 %) nemalo. Priemerný vek bol 78,5 roka, ženy tvorili 46 percent. Aby boli účastníci zahrnutí do tejto štúdie, museli mať aspoň tri ročné návštevy kliniky, počas ktorých absolvovali neuropsychologické testy a boli zaradení do kategórie normálna kognícia, mierna kognitívna porucha (MCI) alebo demencia.

Výskumní pracovníci analyzovali súvislosti 1) medzi fibriláciou predsiení a kognitívnou diagnózou na počiatku a 2) medzi fibriláciou predsiení a časom do progresie kognitívnej diagnózy. Analýzy boli prispôsobené faktorom, ktoré by mohli ovplyvniť vzťahy, vrátane veku, pohlavia, rasy, vzdelania, indexu telesnej hmotnosti (BMI), fajčenia, depresie, hypertenzie, diabetu, vysokého cholesterolu, srdcového zlyhania, CMP a spánkového apnoe. Muži a ženy s fibriláciou predsiení boli porovnaní s tými, ktorí túto chorobu nemali, a boli skúmané rozdiely podľa pohlavia.

Ženy s fibriláciou predsiení mali trikrát vyššiu pravdepodobnosť, že budú mať MCI a demenciu na začiatku štúdie, v porovnaní so ženami bez fibrilácie predsiení, s pomerom šancí 3,43 (MCI) a 3,00 (demencia). Pomer šancí pre mužov bol 1,73 a 1,60, ale žiadna asociácia nebola štatisticky preukázaná.

Počas stredného času sledovania štyroch rokov progredovalo 30 percent účastníkov do horšej fázy kognitívnej poruchy a u 21 percent sa rozvinula demencia. Vyššie riziko progresie do horšieho štádia kognitívnej poruchy mali ženy s fibriláciou predsiení (v porovnaní so ženami bez fibrilácie predsiení). Pokiaľ ide o postup do každej fázy, mali ženy s fibriláciou predsiení väčšiu pravdepodobnosť prechodu z normálnej kognície k MCI (HR 1,17) a od MCI k vaskulárnej demencii (HR 2,57). Asociácie medzi fibriláciou predsiení a rýchlejším poklesom kognitívnych funkcií neboli u mužov štatisticky významné.

„Analýzy naznačujú silnejšie spojenie medzi fibriláciou predsiení a poklesom kognitívnej funkcie u žien v porovnaní s mužmi. Stanovenie spôsobov identifikácie pacientov s najvyšším rizikom kognitívneho poklesu a cievnej mozgovej príhody ovplyvní budúce spôsoby intervencie, ktorými by sa predišlo kognitívnemu poklesu alebo demencii alebo by sa spomalil ich priebeh,“ zhrnula dr. Woodová.

Zdieľajte článok

Odporúčané