Preskočiť na obsah

Vakcinácia proti chrípke v lekárňach od roku 2024. Zmenu prevádza nevšedný odborný konsenzus

iStock-1161503235
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Novela  zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach prináša možnosť od januára 2024  očkovať proti chrípke aj v lekárňach. Lekárnici budú očkovať iba dospelých a na základe písomného odporúčania predpisujúceho lekára. To, že poslanci Národnej rady odsúhlasili na konci júna túto legislatívnu zmenu, má pomôcť zvýšiť zaočkovanosť. Pre lekárne však pôjde o dobrovoľnú činnosť.

Prednosťou očkovania proti chrípke v lekárňach je podľa autorov zmeny široká dostupnosť verejných lekární v Slovenskej republike. Má zabezpečovať a garantovať rýchly prístup záujemcu k očkovaniu. Argumentom je tiež, že očkovanie pomáha znižovať náklady na zdravotnú starostlivosť, prispieva k zdravšej a ekonomicky produktívnejšej populácii  a zvyšuje aj očakávanú dĺžku života v zdraví. „Slovenská lekárnická komora (SLeK) sa na príprave tejto novely aktívne podieľala. Naša krajina sa tak priblíži k tým štátom, kde je očkovanie v lekárni prostredníctvom farmaceutov rovnako dostupné, a dlhodobo tak pomáha zvyšovať ochranu populácie proti chrípke,“ uviedol v reakcii  na prijatie  novely prezident SLeK PharmDr. Ondrej Sukeľ.

Prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS),  upozornil, že chrípka patrí medzi vysoko infekčné akútne ochorenia, ktorým je možné účinne predchádzať očkovaním. Vítané sú  všetky snahy, ktoré pomôžu zlepšiť dostupnosť očkovania, a lekárne sú v tomto prípade veľmi vhodné zdravotnícke zariadenia. Ochorenie na chrípku môže zhoršiť respiračné stavy a spôsobiť primárny vírusový zápal pľúc alebo oslabiť organizmus, na ktorý ľahšie nasadne bakteriálna infekcia a spôsobí bakteriálny zápal pľúc. Zároveň sa môže zhoršiť astma alebo chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP). Vírus chrípky a následná reakcia imunitného systému pôsobia na výstelku ciev, spôsobujú ich zápal. Komplikácie chrípky vplývajú tiež na vznik kardiovaskulárnych ochorení, ako sú infarkt myokardu, zlyhanie srdca, cievna  mozgová príhoda, zhoršujú diabetes alebo spôsobia tromboembóliu, Guillainov-Barrého syndróm či encefalopatiu alebo akútne poškodenie obličiek či smrť. Chrípka sa ako prispievajúci faktor v kontexte úmrtí v dôsledku uvedených stavov stále podceňuje.

Zaočkovanosť slovenskej populácie proti chrípke je podľa údajov OECD Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) jedna z najnižších v Európe. V posledných desiatich rokoch dosahovala zaočkovanosť populácie približne 5 %. Podľa prof. MUDr. Zuzany Krištúfkovej, PhD., MPH, prezidentky Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti SLS, chrípka spôsobuje každý rok 4 – 50 miliónov symptomatických prípadov v Európe a 15 000 – 70 000 európskych občanov každoročne zomiera na príčiny spojené s chrípkou: „Tieto údaje  poukazujú na vysokú záťaž chrípkou a s tým spojené narastajúce sociálne a ekonomické náklady, čím zdôrazňujú dôležitosť prevencie tohto ochorenia. Očkovanie je najúčinnejším spôsobom prevencie chrípky.“ Očkovanie vo verejných lekárňach je preto potrebné vnímať nie ako cieľ, ale ako prostriedok dosahovania vyššieho cieľa. Epidemiológovia vnímajú očkovanie v lekárňach veľmi priaznivo a podporujú ho. Týmto krokom budú odbremenení aj všeobecní lekári, ktorí sú významne vyťažení starostlivosťou o pacientov.

„Očkovanie bude možné realizovať na základe písomného odporúčania predpisujúceho lekára, ktoré môže byť súčasťou predpisu na vakcínu. Nesmie byť staršie ako tri dni. Za správne podanie očkovacej látky bude zodpovedať poskytovateľ lekárenskej starostlivosti. Všeobecní lekári pre dospelých túto možnosť uvítajú,“ zdôraznila hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo MUDr. Adriana Šimková, PhD.

V krajinách, ktoré majú zavedenú legislatívu umožňujúcu vakcináciu v lekárňach farmaceutmi, rastie zaočkovanosť populácie. Patrí sem napríklad Veľká Británia, Portugalsko, Švajčiarsko či Francúzsko. Okrem samotného očkovania sú farmaceuti zapojení v procese vzdelávania, pomáhajú znižovať tlak na systém zdravotnej starostlivosti, prinášajú úsporu nákladov platcom a pomáhajú napríklad aj v identifikácii osôb vo zvýšenom riziku nákazy. Záujem slovenských farmaceutov o očkovanie je sľubný. Na Slovensku by podľa prieskumu takmer 6 z 10 farmaceutov uvítalo možnosť očkovania dospelej populácie proti chrípke v lekárňach a viac ako 75 % opýtaných farmaceutov by využilo možnosť vzdelávania sa v oblasti vakcinácie. Ešte väčší záujem prejavili študenti farmácie. „Väčšina farmaceutov na Slovensku prejavila v prieskume z roku 2021 záujem absolvovať akreditované vzdelávanie, ktoré ich pripraví  na novú kompetenciu,“ poukázala viceprezidentka SLeK a prodekanka Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

Odborná príprava lekárnikov bude prebiehať v rámci nového akreditovaného certifikačného študijného programu. Na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave  v spolupráci so skupinou expertov pripravili vzdelávací program pre farmaceutov k rutinnému očkovaniu dospelých osôb, ktorý bude  jednou z podmienok úspešnej implementácie očkovania vo verejných lekárňach. Súčasťou kurzu sú teoretické a praktické znalosti z rôznych oblastí, ako napríklad z epidemiológie prenosných ochorení, imunizácie, správneho skladovania a aplikácie vakcín. Ale aj informácie o kontraindikáciách,  možných  očakávaných nežiaducich účinkoch a postvakcinačných stavoch. Lekárnici sa naučia praktické vykonanie aplikácií vakcín či poskytnutie prvej pomoci. Dekan Farmaceutickej fakulty UK prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH, pripomenul: „Vzdelávanie lekárnikov bude zahŕňať nielen tréning aplikácie vakcín, ale aj zvládnutie neodkladnej podpory životných funkcií a jeho súčasťou budú tiež teoretické vedomosti o vakcinácii či praktická príprava pod odborným vedením lekára v ambulancii.“

Skúsenosť s riadením očkovania mimo priestor klasickej ambulancie máme aj na Slovensku vďaka pandémii covidu-19. Vtedy prišla  pomoc zo strany samospráv. MUDr. Tomáš Szalay, PhD., lekár Bratislavského samosprávneho kraja, organizátor veľkokapacitného očkovacieho centra proti covidu-19, uvítal  zapojenie lekární do očkovania proti chrípke a podporuje túto stratégiu: „V súčasnosti očkovanie dospelej populácie na Slovensku vyžaduje niekoľko aktívnych krokov. Konkrétne navštíviť svojho lekára, prípadne mu zavolať a požiadať ho o vystavenie eReceptu na vakcínu. Následne si musí ísť pacient vyzdvihnúť očkovaciu látku do lekárne a vrátiť sa, ideálne hneď do ambulancie lekára, alebo si ju zaniesť čo najskôr domov, uchovať v chladničke a niektorý ďalší deň ísť priamo za svojim lekárom a dať si v oboch prípadoch vakcínu aplikovať. Stáva sa, že treba čakať medzi chorými pacientmi. Keď sa dalo očkovať na štadióne, tak určite nebude problém podať očkovaciu látku  v lekárni.“

Príprava schválenej legislatívnej úpravy a obsahu certifikačnej prípravy trvala viac než dva roky a podieľali sa na nej kľúčoví odborníci – imunológovia, epidemiológovia, všeobecní lekári a farmaceuti. Podporu zavedeniu očkovania v lekárňach vyslovili okrem Slovenskej lekárnickej komory tiež Slovenská lekárska komora, Slovenská spoločnosť všeobecného a praktického lekárstva a ďalšie odborné spoločnosti ako aj hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo. „Tento nevšedný konsenzus naprieč profesiami vnímame ako významný krok a odbornú garanciu užitočnosti nielen priblíženia očkovania ľuďom, ale tiež ako dlho očakávaný začiatok využívania odborných kompetencií slovenských farmaceutov,“ uzatvoril PharmDr. O. Sukeľ.

Zdieľajte článok

Odporúčané