Preskočiť na obsah

Včasná CT angiografia pri podozrení na akútne koronárne syndrómy

cévy, angiografie
Foto: Shutterstock

Akú úlohu hrá CT angiografia u pacientov s akútnou bolesťou v hrudníku, ktorí majú stredné riziko akútneho koronárneho syndrómu? V novej britskej štúdii autori študovali 1748 hemodynamicky stabilných pacientov priemerného veku 62 rokov, ktorí sa dostavili na oddelenie urgentného príjmu s akútnou bolesťou v hrudníku a podozrením na AKS. Boli randomizovaní k včasnej CTA (medián času 4,2 hodiny po randomizácii) alebo ku štandardnej liečbe, aby sa zistilo, či CTA identifikuje pacientov s následným infarktom myokardu. Po jednom roku sa primárny koncový ukazovateľ (úmrtie zo všetkých príčin alebo IM) v oboch skupinách významne nelíšil (5,8 % a 6,1 %). Invazívna koronarografia bola v skupine s CTA robená významne menej často ako v skupine so štandardnou starostlivosťou (54 % vs. 61 %), ale koronárna revaskularizácia, medikamentózna liečba AKS a následná preventívna terapia sa v oboch skupinách vyskytovali s rovnakou frekvenciou.

V tejto nezaslepenej štúdii tak neviedla včasná CTA ku skráteniu hospitalizácie ani ku zlepšeniu výsledkov po 1 roku. Znížila však nutnosť následnej invazívnej angiografie, aj keď autori upozorňujú, že miera redukcie bola menšia ako v predchádzajúcich štúdiách, ktoré zahrňovali kohorty s nižším rizikom.

Včasná CTA bola spojená s mierne dlhším časom hospitalizácie (medián nárastu 0,2 dňa).

Celkovo výsledky nepodporujú rutinné používanie včasnej CTA u pacientov so stredným rizikom, ktorí sa dostavia na pohotovosť s bolesťou v hrudníku.

Zdroj: Gray AJ et al. Early computed tomography coronary angiography in patients with suspected acute coronary syndrome: Randomised controlled trial. BMJ 2021 Sep 29; 374:n2106.

 

Zdieľajte článok

Odporúčané