Preskočiť na obsah

Vplyv črevného mikrobiómu na sklerózu multiplex

střevní mikrobiom
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Sclerosis multiplex je celoživotné ochorenie, liečba je dlhodobá. Veľký prínos pre pacientov preto má aj podporná terapia, ako je úprava stravovacích návykov, dostatok spánku či primeraný pohyb a psychická pohoda. Niektorí vedci sa domnievajú, že by účinnou stratégiou pri liečbe mohla byť úprava črevného mikrobiómu.

Skleróza multiplex (SM) je vážne chronické autoimunitné zápalové ochorenie. V prvých štádiách prevláda zápal, pri ktorom sú napádané vlastné štruktúry, najmä mozog a miecha. Výsledkom je poškodenie, strata buniek a axónov nervových dráh a atrofia mozgu. Jednoznačná príčina nie je známa. Vznik SM ovplyvňuje viacero faktorov – genetický, epigenetické faktory, faktory prostredia, toxíny z prostredia, nedostatok vitamínu D, metabolické a iné faktory.

Odhadovaný počet pacientov so SM na Slovensku je 8 000. Najvyšší výskyt je medzi 20. – 40. rokom života a až dve tretiny pacientov so SM sú ženy. Je to celoživotné ochorenie a definitívna liečba zatiaľ neexistuje.

Pacienti so SM majú rôznorodé príznaky – je to napríklad kognitívne zhoršenie, únava, problémy s rečou, úzkosť, depresia, tras, problémy s chôdzou, poruchy koordinácie, závrat. Poruchy zraku sú často  prvým symptómom SM, ale aj poruchy citlivosti, problémy s močením, sexuálne problémy. Diagnostika SM spočíva v podrobnej anamnéze, neurologickom vyšetrení, magnetickej rezonancii, krvných testoch, vyšetrení likvoru, vizuálne evokovaných potenciáloch, testoch kognície a doplňujúcich vyšetreniach. „Výrazným mýtusom bolo a ešte aj je, že pacient musí skončiť na invalidnom vozíku. Hoci je SM zatiaľ nevyliečiteľná, vieme ju efektívne liečiť. Súčasné lieky dokážu priebeh ochorenia potlačiť.  Včasne diagnostikovaný pacient môže viesť kvalitný život, aj keď liečba je dlhodobá. Začať liečbu včas je kľúčové pre ďalší osud pacienta. Keď dochádza ku skorému zahájeniu liečby, tak bola  dlhodobo pozorovaná nižšia miera zneschopnenia, čo zlepšuje kvalitu života. Chorobu modifikujúca terapia (disease modifying treatment, DMT) prináša zlepšenie zdravotného stavu pacienta a tým aj jeho zaradenie do bežného rodinného a pracovného života,“ uviedol MUDr. František Jurčaga, PhD., MPH., Univerzitná Nemocnica – Nemocnica sv. Michala, a. s., v Bratislave, prednosta Kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity a primár Neurologického oddelenia.

Podporná liečba

Aktivita ochorenia na začiatku SM je u mnohých ľudí spojená s nepriaznivým rizikom dlhodobej invalidity. Zápalová aktivita je prevládajúcim mechanizmom v skorej fáze SM s jasným klinicko-rádiologickým obrazom, v porovnaní s viac komplexnou patogenézou v neskorších štádiách SM. Dôkazy podporujú vyššiu účinnosti DMT vo včasnom štádiu ochorenia. Popri chorobu modifikujúcej terapii netreba podľa odborníkov zabúdať na podpornú liečbu, ktorá zahŕňa dostatok spánku a oddychu, kognitívnu rehabilitáciu, ak je pacient fajčiar, mal by prestať fajčiť, vyhýbanie sa stresu a tiež prehriatiu. Veľký dôraz sa kladie na fyzické aktivity a zdravú výživu. V kocke by mala mať strava pacienta tzv. stredomorský charakter s dostatkom zeleniny, ovocia, rýb, strukovín, orechov, olivového oleja a treba si dávať skôr menšie dávky mäsa – malo by prevažovať chudé mäsko a ryby.

Mikrobiota ovplyvňuje priepustnosť čreva

Doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD., gastroenterológ a dekan Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity, upozornil na vplyv črevného mikrobiómu na sklerózu multiplex. Už Hippokrates 400 rokov p. n. letopočtom hovoril, že všetky choroby sídlia v črevách. V posledných rokoch sa potvrdzujú vplyvy črevného mikrobiómu na sklerózu multiplex. Bióm je ekosystém, základná jednotka živej prírody, ktorá je jej ucelenou časťou, nie je uzavretá a komunikuje s ostatnými časťami prírody. Ide o mikrosystém, ktorý je neviditeľný pre ľudské oko. Spojenie „mikro“ a „bióm“ je odborný výraz pomenúvajúci akýsi miniatúrny ekosystém žijúci v našich črevách. Teda mikrobióm je bakteriálny ekosystém žijúci na špecifickom mieste. Črevnú mikrobiotu si môžeme predstaviť ako „chrobáky“ žijúce v hrubom čreve. Črevný mikrobióm však zahŕňa „chrobáky“ a ich gény žijúce v hrubom čreve.

„Ak nastane porucha fungovania črevnej mikrobioty, hovoríme o dysbióze. Dysbióza  predstavuje stratu rovnováhy a súladu v čreve. Nastane v prípade, ak črevným mikróbom chýba rozmanitosť. Poškodenie jednej časti mikróbov vedie k strate rozmanitosti a dochádza k  rastu mikróbov, ktoré tvoria zápalové zmeny. Stena čreva prestane byť chránená „protizápalovými“ mikróbmi. Výsledkom je poškodenie tesných spojení, ktoré udržujú črevnú stenu pokope, a dochádza k syndrómu zvýšenej priepustnosti čreva. Pri poklese počtu druhov nastávajú poruchy v oblasti imunity, metabolizmu, hormónov a aj k expresii rôznych génov,“ vysvetľuje doc. Kužela.

Dysbióza je príčinou viacerých ochorení

Medzi choroby spájané s dysbiózou patrí napríklad celiakia, sclerosis multiplex, astma, alergia na jedlo, sezónne alergie, eozinofilná ezofagitída, sklerodermia, reumatoidná artritída, Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, mikroskopická kolitída, primárna sklerotizujúca cholangitída, autoimunitná hepatitída, sarkoidóza.

Štúdie ukázali, že pacienti so SM majú odlišné zloženie črevného mikrobiómu v porovnaní s kontrolnými skupinami (bez SM). Mali nižšiu diverzitu črevných baktérií a vyššiu hladinu prozápalových baktérií. Tieto zmeny v črevnom mikrobióme môžu prispievať k rozvoju SM a môžu tiež zhoršiť priebeh ochorenia. „Rozdiely v určitých kmeňoch znižujú hladinu niektorých „dobrých“ baktérií z rodu Faecalibacterium a zvyšujú hladinu aktuálnej patogénnej baktérie z rodu Methanobrevibacter u pacientov so SM. Výskum naznačuje, že zmeny v črevnom mikrobióme môžu korelovať so závažnosťou SM alebo s reakciami na liečbu. Lieky používané v terapii SM tiež ovplyvňujú zloženie a funkčnosť mikrobiómu, čo komplikuje interpretáciu niektorých zistení,“ doplnil doc. Kužela.

Črevný mikrobióm a rozvoj SM

Strava má podstatný vplyv a dopad na črevnú mikrobiotu, na jej zloženie, na jej rozmanitosť, na jej bohatosť a je to  faktor, ktorý sa dá ovplyvniť. Dlhodobé prijímanie stravy bohatej na bielkoviny a zvieracie tuky vedie k premnoženiu zápalových kmeňov (Bacteroides). Dlhodobá strava založená skôr na rastlinných potravinách prispieva k pomnoženiu protizápalových kmeňov (Prevotella).

Na základe zistených spojení medzi črevným mikrobiómom a SM sa niektorí vedci domnievajú, že úprava črevného mikrobiómu prostredníctvom diéty, probiotík, fekálnej transplantácie by mohla byť nielen účinnou stratégiou liečby, ale aj prevencie SM. Väčšina zistení je ešte stále v predbežnom štádiu, a vyžaduje si preto ďalší výskum.

Avšak, mechanizmy, ktorými by črevný mikrobióm mohol ovplyvniť vývoj alebo progresiu SM, sú tiež stále predmetom výskumu. V súčasnosti na základe výsledkov výskumu sa predpokladá, že črevný mikrobióm vysoko pravdepodobne môže hrať kľúčovú úlohu nielen u pacientov so SM, ale aj v mnohých iných aspektoch zdravia ľudí.

Zdieľajte článok

Odporúčané