Preskočiť na obsah

Znečistenie ozónom je spojené so zvýšeným počtom hospitalizácií pre kardiovaskulárne ochorenie

Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Prvé dôkazy, že prekročenie ozónového limitu stanoveného Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) je spojené s podstatným zvýšením počtu hospitalizácií pre infarkt myokardu, srdcové zlyhanie a cievnu mozgovú príhodu, boli začiatkom marca 2023 zverejnené v časopise Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) European Heart Journal. Dokonca aj úroveň ozónu pod maximom stanoveným WHO bola spojená so zhoršeným zdravím.

Ozón je hlavná znečisťujúca látka vo fotochemickom smogu. Ozónové znečistenie sa líši od ozónovej vrstvy, ktorá pohlcuje väčšinu slnečného ultrafialového žiarenia. Znečistenie ozónom vzniká, keď iné znečisťujúce látky reagujú v prítomnosti slnečného žiarenia. Týmito ďalšími znečisťujúcimi látkami sú prchavé organické zlúčeniny a oxidy dusíka, ktoré sú emitované motorovými vozidlami, elektrárňami, priemyslovými kotlami, rafinériami, chemickými závodmi a zariadeniami na spaľovanie biomasy a fosilných palív. Predchádzajúce štúdie naznačovali, že znečistenie ozónom poškodzuje srdce a cievy, ale doposiaľ existovali len obmedzené a nedostačujúce dôkazy o jeho vplyve na riziko kardiovaskulárnych (KV) ochorení.

Ukázalo sa, že počas tejto trojročnej štúdie bol v priebehu času ozón zodpovedný za rastúci podiel pacientov s KV chorobami. Predpokladá sa, že klimatická zmena vytvorením atmosférických podmienok podporujúcich tvorbu ozónu bude naďalej zvyšovať jeho koncentrácie v mnohých častiach sveta. Naše výsledky naznačujú, že starší ľudia sú zvlášť zraniteľní voči nepriaznivým KV účinkom ozónu, čo znamená, že zhoršujúce sa znečistenie ozónom so zmenou klímy a rýchlym starnutím celosvetovej populácie môže v budúcnosti spôsobiť ešte väčšie riziko kardiovaskulárnych ochorení,“ povedal autor štúdie prof. Shaowei Wu z univerzity Xi'an Jiaotong v Číne.

Štúdia skúmala súvislosť medzi hodnotami ozónu a hospitalizáciami pre KV ochorenie, kedy boli z dvoch hlavných čínskych národných systémov zdravotného poistenia zhromaždené údaje o denných hospitalizáciách pre KV ochorenie v rokoch 2015 až 2017 v 70 mestách v Číne. Počas sledovaného obdobia obe databázy pokryli približne 258 miliónov ľudí, čo odpovedá viac ako 18 percentám čínskej populácie. Typy kardiovaskulárnych ochorení zahŕňali koronárne srdcové ochorenie, cievnu mozgovú príhodu (CMP) a srdcové zlyhanie plus podtypy, ako je angina pectoris, akútny infarkt myokardu, akútny koronárny syndróm, ischemická CMP a hemoragická CMP. Pre každé mesto boli zároveň z registra China National Urban Air Quality Real-time Publishing Platform získané denné osemhodinové maximálne priemerné koncentrácie ozónu, jemných častíc (PM2,5), inhalovateľných častíc (PM10), oxidu siričitého, oxidu dusičitého a oxidu uhoľnatého.

Počas sledovaného obdobia bolo v 70 mestách zaznamenaných takmer 6,5 milióna hospitalizácií pre KV ochorenie a priemerná denná osemhodinová maximálna koncentrácia ozónu bola 79,2 µg/m3. Expozícia okolitému ozónu bola spojená so zvýšeným počtom hospitalizácií pre všetky študované KV ochorenia okrem hemoragickej CMP. Napríklad každé zvýšenie dvojdennej priemernej osemhodinovej maximálnej koncentrácie ozónu o 10 µg/m3 bolo spojené s 0,40-percentným nárastom počtu hospitalizácií pre CMP a 0,75-percentným nárastom pre akútny infarkt myokardu.

„Aj keď sa tento nárast zdá byť mierny, treba poznamenať, že hodnoty ozónu môžu v lete vzrásť na viac ako 200 µg/m3 a toto zvýšenie počtu hospitalizácií by vzrástlo viac ako 20-krát, teda na viac ako osem percent v prípade CMP a 15 percent u akútneho infarktu myokardu,“ upozornil prof. Wu. Výskumní pracovníci tiež informovali o nadmernom riziku KV ochorení súvisiacich s koncentráciami ozónu na úrovni alebo nad smernicou WHO pre kvalitu ovzdušia (100 µg/m3) v porovnaní s úrovňami pod 70 µg/m3. Hodnoty ozónu pod 70 µg/m3 sa väčšinou vyskytujú prirodzene a nie sú spôsobené ľudskou činnosťou. V porovnaní s dvojdennými priemernými osemhodinovými maximálnymi koncentráciami pod 70 µg/m3 boli hodnoty 100 µg/m3 alebo vyššie spojené s podstatným nárastom počtu hospitalizácií pre KV ochorenie (od 3,38 % u CMP až po 6,52 % u akútneho infarktu myokardu). Avšak aj nižšie koncentrácie 70 – 99 µg/m3 (vs. nižšie ako 70 µg/m3) súviseli so zvýšením počtu hospitalizácií (od 2,26 % u srdcového zlyhania po 3,21 % u ischemickej choroby srdca).

V rokoch 2015 až 2017 bolo 3,42 percenta, 3,74 percenta a 3,02 percenta hospitalizácií pre ischemickú chorobu srdca, srdcové zlyhanie a CMP pripísané práve znečisteniu ozónom. Každoročná samostatná analýza ukázala nárast proporcií v čase. U ischemickej choroby srdca bol ozón zodpovedný za 109 400 z 3 194 577 hospitalizácií počas troch rokov. Podľa prof. Wu bolo možné predísť 109 400 hospitalizáciám pre koronárne srdcové choroby, pokiaľ by koncentrácie ozónu boli 0 µg/m3. „To je zrejme nemožné dosiahnuť vzhľadom na prítomnosť ozónu z prírodných zdrojov. Môžeme však dôjsť k záveru, že značnému počtu hospitalizácií pre KV ochorenia by sa dalo predísť, pokiaľ by hodnoty boli nižšie ako 100 µg/m3,“ dodáva.

„Prognózy pre Európu naznačujú, že ozón bude v budúcnosti hrať dominantnejšiu úlohu ako zdravotný rizikový faktor kvôli klimatickým zmenám s rastúcou teplotou a v dôsledku toho rastúcou fotochemickou tvorbou ozónu. Silná väzba medzi zmenou klímy a kvalitou ovzdušia znamená, že dlhodobé znižovanie emisií v boji proti globálnemu otepľovaniu bude hrať kľúčovú úlohu pri zmierňovaní znečistenia ozónom a zlepšovaní vzduchu, ktorý dýchame,“ upozornil spoluautor štúdie profesor Thomas Münzel z University Medical Center of Mainz v Nemecku.

Zdieľajte článok

Odporúčané