Preskočiť na obsah

ASCO 2024: Konjugát zacielený na TROP2 znižuje riziko progresie a úmrtia o 69 % u triple negatívneho karcinómu prsníka

iStock-1335843558
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Konjugát protilátka-liek (ADC) zacielený na TROP2 od spoločnosti MSD – sacituzumab tirumotekán – znížil riziko progresie ochorenia alebo úmrtia o 69 % v porovnaní s chemoterapiou u pacientok s neresekovateľným lokálne pokročilým, rekurentným alebo metastatickým triple-negatívnym karcinómom prsníka (TNBC), u ktorých zlyhali aspoň dve predchádzajúce terapie. Výsledky štúdie OptiTROP-Breast01 fázy III boli zverejnené pred prezentáciou na výročnom stretnutí Americkej spoločnosti klinickej onkológie (ASCO, prelom mája a júna 2024).

Spoločnosť Merck získala v roku 2022 práva na sacituzumab tirumotekán, tiež známy ako MK-2870/SKB264, od spoločnosti Kelun-Biotech z Číny a odvtedy posunula tento liek do kľúčovej štúdie pre nemalobunkový karcinóm pľúc, ako aj do skoršieho štádia štúdie v kombinácii s anti-PD1 terapiou Keytruda (pembrolizumab).

Štúdia OptiTROP-Breast01, ktorá sa uskutočnila v Číne, randomizovala 263 pacientok s lokálne recidivujúcim alebo metastatickým TNBC, ktoré predtým dostávali dve alebo viac terapií, vrátane aspoň jednej na liečbu metastáz, aby dostávali sacituzumab tirumotekán alebo chemoterapiu podľa výberu lekára. Primárnym koncovým bodom štúdie je prežitie bez progresie (PFS), o ktorom Kelun oznámil, že bol dosiahnutý pri predbežnej analýze v auguste 2023.

Významný prínos prežitia

Podrobné výsledky teraz zverejnené pred výročným stretnutím ASCO ukazujú, že medián PFS bol 5,7 mesiaca pre sacituzumab tirumotekán v porovnaní s 2,3 mesiaca v ramene s chemoterapiou, zatiaľ čo PFS po šiestich mesiacoch v týchto dvoch skupinách bolo 43,4 % a 11,1 %, v uvedenom poradí. Navyše u účastníkov s vyššou expresiou TROP2 bol medián PFS 5,8 mesiaca pre sacituzumab tirumotekán oproti 1,9 mesiaca pre chemoterapiu, s pomerom rizika (HR) 0,28.

Zdroj: ASCO, FirstWord

Zdieľajte článok

Odporúčané