Preskočiť na obsah

Dapagliflozín u akútneho infarktu myokardu bez diabetu a bez srdcového zlyhania

infarkt
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Pacienti s akútnym infarktom myokardu (IM) vyžadujú ďalšiu liečbu, ktorá by mohla znížiť riziko nepriaznivých kardiovaskulárnych a metabolických zmien.

V randomizovanej, dvojito zaslepenej štúdii boli pacienti s akútnym IM bez predchádzajúceho diabetu alebo chronického srdcového zlyhania a bez poruchy systolickej funkcie ľavej komory randomizovaní na užívanie 10 mg dapagliflozínu raz denne alebo na placebo. Primárnym kompozitným cieľom boli (hierarchicky) úmrtie, hospitalizácia pre srdcové zlyhanie, nefatálny IM, fibrilácia/flutter predsiení, diabetes mellitus 2. typu, funkčná klasifikácia NYHA (New York Heart Association) a zníženie telesnej hmotnosti o 5 % alebo viac pri poslednej návšteve. Kľúčovým sekundárnym cieľom bol rovnaký kompozitný cieľ bez kritéria zníženia telesnej hmotnosti.

Predvolené dáta v okamihu randomizácie boli získané automatickým exportom z registrov vo Švédsku (SWEDEHEART) a Veľkej Británii a dáta z registrov boli tiež použité na zber dát z prvých dvoch následných návštev v týždni 8 (–2 týždne) a mesiaci 12 (–1 mesiac) po randomizácii. Sledovanie trvalo až po dobu 30 mesiacov.

Celkom bolo randomizovaných 4 017 pacientov, z toho 2 019 bolo priradených k užívaniu dapagliflozínu a 1 998 pacientov k placebu. Analýza primárneho kompozitného cieľa preukázala signifikantne väčší benefit pri dapagliflozíne ako pri placebe (HR: 1,34; 95 % CI, 1,20 – 1,50; p < 0,001).

Výskyt jednotlivých kardiovaskulárnych príhod bol nižší, než autori pôvodne predpokladali, a rozdiely medzi skupinami preto nedosahovali štatistickú významnosť. Neboli zistené žiadne bezpečnostné riziká.

Zdroj: James S, et al. NEJM Evid 2024;3: EVIDoa2300286.

Zdieľajte článok

Odporúčané