Preskočiť na obsah

Perorálna liečba ložiskovej psoriázy

psoriáza
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Použitie monoklonálnych protilátok zmenilo liečbu niekoľkých imunitne sprostredkovaných zápalových ochorení vrátane psoriázy. Tieto veľké proteíny však musia byť podávané injekčne. JNJ-77242113 je nový perorálne podávaný peptid – antagonista receptora pre interleukín (IL) 23, ktorý selektívne blokuje signálnu dráhu IL-23 a následnú produkciu cytokínov.

V štúdii fázy II boli randomizovaní pacienti so stredne ťažkou až ťažkou ložiskovou psoriázou na liečbu experimentálnym prípravkom JNJ-77242113 (v dávke 25 mg raz denne, 25 mg dvakrát denne, 50 mg raz denne, 100 mg raz denne alebo 100 mg dvakrát denne) a na placebo po dobu 16 týždňov. Primárnym cieľovým kritériom bolo zníženie skóre plochy a závažnosti psoriázy (PASI) od východiskovej hodnoty aspoň o 75 % (odpoveď PASI-75) v týždni 16.

Randomizáciu podstúpilo celkom 255 pacientov. Priemerné skóre PASI na začiatku bolo 19,1. Priemerná doba trvania psoriázy bola 18,2 roka a 78 % pacientov vo všetkých študijných skupinách už predtým dostávalo systémovú liečbu. V 16. týždni boli percentá pacientov s odpoveďou PASI 75 vyššie u pacientov v skupinách JNJ-77242113 (37 %, 51 %, 58 %, 65 % a 79 % v skupinách s 25 mg raz denne, 25 mg dvakrát denne, 50 mg raz denne, 100 mg raz denne a 100 mg dvakrát denne, v tomto poradí) ako v skupine s placebom (9 %), čo preukazuje významný vplyv dávky na terapeutickú odpoveď (p < 0,001). Medzi najčastejšie vedľajšie účinky patrila infekcia covid-19 (u 12 % pacientov v skupine s placebom a u 11 % pacientov v skupinách s JNJ-77242113) a nazofaryngitída (u 5 % a 7 %). Percentá pacientov, ktorí mali aspoň jeden nežiaduci účinok, boli podobné v skupine s JNJ-77242113 (52 %) a v skupine s placebom (51 %). Nebolo preukázané na dávke závislé zvýšenie výskytu nežiaducich účinkov naprieč skupinami JNJ-77242113.

Po 16 týždňoch perorálneho podávania raz alebo dvakrát denne vykazovala liečba antagonistom receptora pre IL-23 JNJ-77242113 vyššiu účinnosť ako placebo u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou ložiskovou psoriázou.

Zdroj: Bissonnette R, et al. N Engl J Med 2024;390:510–521.

Zdieľajte článok

Odporúčané