Preskočiť na obsah

Zakázaná chemikália, ktorá stále spôsobuje rakovinu

výzkum
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

„Prečo sa zaoberať látkou, ktorá je už dlhšie ako 10 rokov zakázaná a nevyrába sa a legálne sa do USA nedováža?“ pýta sa vo svojom komentári doktor F. Perry Wilson z Yale School of Medicine. A vzápätí si odpovie: „Pretože v tomto prípade sú chemikálie – alebo v skutočnosti skupina chemikálií nazývaných polybrómované difenylétery (PBDE) – stále okolo: v našej pôde, v potravinách aj v našej krvi.“

PBDE sú skupinou zlúčenín, ktoré sa od 70. rokov 20. storočia používali ako retardéry horenia v širokom rade spotrebných produktov, ako sú stavebné materiály, nábytok a elektronika. Problémom je, že sa chemicky eviažu na plasty; sú len súčasťou zmesi, čo znamená, že sa môžu extrahovať. PBDE sú hydrofóbne, preto sa nevyplavujú z pôdy, po požití alebo vdýchnutí sa rozpúšťajú v tukovom tkanive, čo sťažuje ich vylučovanie. PBDE bioakumulujú: malé zvieratá ich prijímajú z kontaminovanej pôdy alebo vody a ich predátori potom akumulujú vyššie koncentrácie PBDE. Táto bioakumulácia sa stále zvyšuje až na vrchol potravinovej pyramídy, kde stojí človek. V roku 2016 Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny dospela k záveru, že existujú „neadekvátne dôkazy o karcinogenite“ PBDE u ľudí.

Až práca uverejnená tohto roku v JAMA Network Open [1] na základe populačného prieskumu národného zdravia a výživy (NHANES) preukazuje, že vysoká koncentrácia PBDE v sére významne (štvornásobne) zvyšuje riziko úmrtia na onkologické ochorenie.

Iné štúdie skúmali primárne trvalé zdroje PBDE v našom prostredí a zdá sa, že väčšina expozície pochádza z potravín: vysoko tučných rýb, mäsa a mliečnych výrobkov a doplnkov stravy z rybieho tuku. Toľko Dr. Wilson 1. apríla 2024 v Impact Factor.

A čo v Európe?

Európska komisia požiadala Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), aby aktualizoval hodnotenie rizík z roku 2011 týkajúce sa PBDE v potravinách. Panel CONTAM po prešetrení problematiky dospel k záveru, že najvýznamnejšími prispievateľmi k chronickej diétnej expozícii PBDE boli mäso a mäsové výrobky a ryby a morské plody. S prihliadnutím na neistoty ovplyvňujúce hodnotenie dospel panel k záveru, že je pravdepodobné, že súčasná dietárna expozícia PBDE u európskej populácie vyvoláva zdravotné obavy.

A nakoniec pôvodná štúdia z JAMA

Expozícia polybrómovaným difenyléterom a riziko úmrtnosti zo všetkých príčin a z konkrétnej príčiny

Polybrómované difenylétery (PBDE) sú dôležitou skupinou perzistentných organických polutantov s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém. Autori citovanej štúdie si dali za cieľ preskúmať súvislosť medzi environmentálnou expozíciou PBDE a rizikom úmrtnosti zo všetkých príčin a zo špecifických príčin.

Táto kohortová štúdia použila údaje z National Health and Nutrition Examination Survey 2003 až 2004 a prepojila ich s informáciami o úmrtnosti do 31. decembra 2019. Do štúdie boli zaradení dospelí vo veku 20 rokov alebo starší s dostupnými údajmi o meraní PBDE a úmrtnosti. Štatistická analýza bola vykonávaná od februára 2022 do apríla 2023.

Analyty PBDE vo vzorkách séra boli merané pomocou extrakcie na pevnej fáze a izotopovej dilúčnej plynovej chromatografie s vysokým rozlíšením hmotnostnej spektrometrie.

Štúdia zahŕňala 1 100 účastníkov (priemerný vek: 42,9 ± 0,6 rokov; podiel žien: 51,8 %) rôznych etník.

Počas 16 162 osoborokov sledovania (medián sledovania: 15,8 [15,2 – 16,3] roku; maximálne sledovanie: 17 rokov) došlo k 199 úmrtiam. Účastníci s vyššími hladinami PBDE v sére mali vyššie riziko úmrtia. Po úprave podľa veku, pohlavia, rasy a etnického pôvodu, životného štýlu a socioekonomických faktorov a indexu telesnej hmotnosti mali účastníci s najvyšším tertilom sérových hladín PBDE približne o 300 % zvýšené riziko mortality na onkologické ochorenie (pomer rizika [HR]: 4,09; 95 % interval spoľahlivosti [CI]: 1,71 – 9,79) v porovnaní s tými s najnižšími tercilmi sérových hladín PBDE. Nebola pozorovaná žiadna významná súvislosť expozície PBDE s mortalitou zo všetkých príčin (HR: 1,43; 95 % CI, 0,98 – 2,07) alebo s kardiovaskulárnou mortalitou (HR, 0,92; 95 % CI 0,41 – 2 ,08).

Národno reprezentatívna kohortová štúdia potvrdila, že expozícia PBDE je významne spojená so zvýšeným rizikom mortality na onkologické ochorenia.

Zdroj: [1] Liu B, et al. Exposure to Polybrominated Diphenyl Ethers and Risk of All-Cause and Cause-Specific Mortality. JAMA Network Open 2024;7:e243127. doi:10.1001/jamanetworkopen.2024.3127

Zdieľajte článok

Odporúčané