Preskočiť na obsah

Editoriál

edit

Dostupnosť primárnej starostlivosti je téma, ktorou sa zaoberajú ministerstvo zdravotníctva, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pracovné skupiny, zdravotné poisťovne, politici a v tomto vydaní aj časopis Tribune.sk. Ako uvádza správa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, k 31. 12. 2021 bolo takmer 300 000 poistencov bez zmluvného lekára všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Medziročne pritom ubudlo minimálne tridsať úväzkov zazmluvnených všeobecných lekárov pre dospelých a 26 úväzkov všeobecných lekárov pre deti a dorast. Iste je potrebné pracovať na tom, aby všeobecných lekárov začalo opäť pribúdať. To je ale úloha na dlhé roky. Ako lepšie využiť existujúce kapacity všeobecných lekárov? Jednou z potrebných zmien je podľa schválenej vládnej stratégie zmena organizácie primárnej starostlivosti. Zvýšiť kapacity všeobecných lekárov má model integrovanej starostlivosti.

Lekárov z praxe a tiež zástupkyne zdravotnej poisťovne sme sa spýtali, čo na to hovoria, v ankete Fórum: Potrebujeme integrovaný model starostlivosti? „Posilniť ordinácie o ďalší zdravotný alebo administratívny personál môže byť dobrá cesta,“ myslí si MUDr. Marián Šóth, prezident Asociácie súkromných lekárov SR, problém ale vidí vo financovaní, bez ktorého sa to nezaobíde. „Nebude iná cesta ako presun kompetencií od lekára k sestre, od sestry k sanitárovi, k administratívnemu pracovníkovi a podobne,“ myslí si aj MUDr. Eva Hudobová, všeobecná lekárka v Banskej Bystrici...

Na 33. neuromuskulárnom sympóziu a XXIII. slovenskej konferencii o neuromuskulárnych ochoreniach, ktoré sa konali okrem iného pod záštitou Sekcie pre neuromuskulárne ochorenia Slovenskej neurologickej spoločnosti, zazneli okrem iného prednášky na tému Budúcnosť liečby hereditárnej neuropatie alebo Diagnostika a liečba multifokálnej motorickej neuropatie.

Nárast detskej hypertenzie je veľmi znepokojujúci, pretože je spojený s pretrvávaním hypertenzie a ďalších kardiovaskulárnych problémov v dospelosti, varujú kardiológovia. Európske odborné spoločnosti pripravili konsenzuálny dokument, ako k detskej hypertenzii pristupovať. Autori dokumentu vyzývajú orgány verejného zdravia, aby uprednostňovali prevenciu a zavedenie manažmentu liečby hypertenzie u detí a dospievajúcich. Hypertenzia u detí je napospol spojená s nezdravým životným štýlom a jej liečba vyžaduje, aby sa všetci členovia rodín usilujúcich sa o zmenu životného štýlu spojili.

Vo svete medicíny je každý deň niečo nové. V tomto vydaní Tribune.sk sa dočítate, že očkovacia kampaň proti hepatitíde E v Sudáne môže byť míľnikom, ako bolo potvrdené, že očkovanie proti COVID-19 nie je rizikom pre osoby s kardiovaskulárnym ochorením, ďalšou témou je Záhada náhlej smrti športovcov.

Adéla Čabanová, redaktorka Tribune.sk

Zdieľajte článok

Odporúčané