Preskočiť na obsah

Spolupráca naprieč hranicami

DJI_0108
Foto archív JLF v Martine UK

Pánov prodekanov z Jesseniovej lekárskej fakulty sme sa spýtali aj na to, ako vnímajú česko-slovenskú spoluprácu na úrovni fakúlt a odborných spoločností.

LF_Martin_Svihra

Prof. Ján Švihra
Foto archív J. Švihry

Prof. MUDr. Ján Švihra, PhD., prodekan pre doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie: Z môjho pohľadu klinika sa spolupráca absolútne nezmenila. Keď sú organizované české konferencie, chodia tam prednášať a zapájať sa Slováci, a naopak. V prípade Českej urologickej spoločnosti a Slovenskej urologickej spoločnosti je to doslova nepísane a úplne automatické pravidlo. Myslím si, že je to aj v ostatných odborných spoločnostiach, takže spolupráca je veľmi, veľmi hlboká. 

Mňa sa týka o to viac, že som absolvent Masarykovej Univerzity v Brne a mám tam mnoho priateľov. Jednoducho fungujeme naďalej, ako keby sa nič nedialo, to znamená, že sme jedna krajina.

Spomenul by som jednu historku, ktorá možno dokumentuje súčasnú situáciu. Kedysi som študoval v Kodani, bolo to v roku 1992/1993, v tej dobe bola vojna v Juhoslávii, blížil sa rozpad Československa a tamojší pán profesor mi povedal, či sa nechcem vysťahovať, lebo u nás bude vojna. A ja som povedal, že za to dám všetko na svete, že sa to nestane, pretože súzvuk medzi našimi dvomi krajinami je blízky, rodinne i priateľsky. Mal som pravdu. A pozrite sa v tomto kontexte na blízke národy, Ukrajinu a Rusko, čo sa vlastne stalo. To je práve to memento, ktoré nás úplne vyčleňuje z tohto prostredia, česká a slovenská vzájomnosť fungovala, funguje a vždy naďalej fungovať bude.

Prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD., prodekan pre štúdium všeobecného lekárstva v slovenskom jazyku: Ja by som to doplnil z hľadiska vzdelávania, pretože sme súčasťou iniciatívy MEFANET – výučbového portálu pre medikov a študentov iných zdravotníckych odborov –, kam sú zapojené všetky lekárske aj zdravotnícke fakulty zo Slovenskej aj Českej republiky, a ten benefit, najmä pre študentov, je ozaj obrovský. Myslím si, že to je klasický ukazovateľ toho, ako sa dajú využívať spoločné záujmy, spoločný jazyk a spoločný kultúrny „background“. 

LF_Martin_Mokry

Prof. Juraj Mokrý
Foto archív J. Mokrého

Funguje to aj u iných projektov, napríklad s Lekárskou fakultou MU v Brne teraz spolupracujeme v rámci zavádzania spôsobov hodnotenia klinických zručností do výučby, prípravných kurzov pre mladých lekárov... Kiežby bola spolupráca aj s inými krajinami taká, aká je s Českou republikou. 

LF_Martin_Janik

Doc. Martin Janík
Foto archív M. Janíka

Doc. MUDr. Martin Janík, PhD., prodekan pre štúdium všeobecného lekárstva v anglickom jazyku: Taktiež mám veľmi dobré osobné skúsenosti, čo sa týka spolupráce s kolegami v Českej republike. Môj odbor, teda súdne lekárstvo, intenzívne spolupracuje predovšetkým s pracoviskom v Hradci Králové, ktorého výsledkom je mnoho publikačných, prednáškových, ale predovšetkým medziľudských výstupov. Z toho mám veľkú radosť.

Prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc., prodekan pre vedu a výskum:

Napriek politickému rozhodnutiu o rozdelení Československa na Slovenskú republiku a Českú republiku sa našťastie dobré vzťahy neprerušili. Naša fakulta má napríklad družobnú Lekársku fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, niekoľko docentov a profesorov z tejto fakulty je členmi našej vedeckej rady, a naopak. Máme aj projekty v rámci štrukturálnych fondov. Ide napríklad o program Interreg, kde je veľmi úzka spolupráca medzi našou fakultou a korešpodujúcimi lekárskymi fakultami v Českej republike. 

LF_Martin_Dobrota

Prof. Dušan Dobrota
Foto archív D. Dobroty

Nesmieme zabudnúť ani na to, že sú pravidelné spoločné stretnutia vedení lekárskych fakúlt Českej republiky a Slovenskej republiky, kde si vzájomne vymieňame skúsenosti z mnohých oblastí práce na fakultách. Nehovoriac o tom, že veľmi často spolupracujeme a vzájomne si pomáhame napríklad aj pri habilitačných a najmä pri inauguračných konaniach. Ja sám som absolvoval inauguračné konanie pred Vedeckou radou Lekárskej fakulty UP v Olomouci.

A ešte môžem osobne uviesť nasledovný príklad. Počas spoločného štátu Čechov a Slovákov boli každoročné stretnutia učiteľov biochemických odborov na lekárskych fakultách. Táto aktivita pretrváva doteraz i keď s dvojročnou periodicitou a zhodou okolností tento rok mám tú česť organizovať toto stretnutie u nás na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine.

Myslím si, že kontakty našich krajín sú veľmi úzke a na podstatne vyššej než štandardnej úrovni. Nielen historicky, ale aj naturelom a jazykovo máme k sebe blízko a po každej stránke je vzájomná spolupráca vynikajúca, pretože medicína či už na úrovni lekárskych fakúlt alebo nemocníc nemá a nepozná hranice. Keby všetky štáty sveta spolupracovali tak, ako naše dve krajiny, tak je podľa mňa raj na zemi.

Zdieľajte článok

Odporúčané