Preskočiť na obsah

Manažment obezity v priestoroch verejných lekární

lékárna
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

V roku 2023 Slovenská obezitologická asociácia (SOA) v spolupráci s verejnými lekárňami realizovala prvý pilotný projekt, kde sa preukázal potenciál lekární zapojiť sa do manažmentu obezity. Povedomie o tejto činnosti je zatiaľ veľmi nízke, avšak začína sa postupne rozširovať. Považujem za veľmi dôležité o tejto činnosti informovať odbornú verejnosť, a to hlavne o možnostiach, ktoré tento manažment obezity vo verejných lekárňach poskytuje.

Obezita je pandémiou 21. storočia, v roku 2016 bola vydaná správa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá informovala o tom, že celosvetovo trpí nadváhou viac než 1,6 bilióna dospelých ľudí a z toho 650 miliónov má diagnostikovanú obezitu.

Manažment obezity vo verejných lekárňach je rozšírený aj v iných krajinách sveta, kde táto služba funguje veľmi dobre a je vítaná nielen laickou, ale aj odbornou verejnosťou. Farmaceuti sú celosvetovo považovaní za jedných z najdostupnejších a najspoľahlivejších odborníkov. Mnohí pacienti, ktorí sa snažia zredukovať svoju hmotnosť, navštevujú lekáreň, aby si kúpili lieky, ktoré redukujú hmotnosť, a zároveň aby sa poradili v tejto oblasti.

Ako funguje manažment obezity vo verejných lekárňach v zahraničí?

Farmaceuti môžu poskytovať takzvaný dvojstupňový manažment:

 1. Prvý stupeň na takzvanej nižšej úrovni, kde farmaceuti môžu pomôcť pri výbere správneho lieku na redukciu hmotnosti a poradiť v jeho užívaní.
 2. Druhý stupeň na vyššej úrovni, kde farmaceut v spolupráci s lekármi a s dietológom poskytuje pokročilé služby riadenia hmotnosti. Pri poskytovaní týchto služieb môže farmaceut využívať zariadenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, môže si prezerať anamnézu pacienta, posudzovať pripravenosť pacienta na zmenu, ponúkať motivačné behaviorálne poradenstvo, navrhovať farmakoterapeutický plán a monitorovať bezpečnosť a účinnosť liekov na chudnutie.

Ako funguje manažment obezity vo verejných lekárňach na Slovensku?

1.Existují tri typy ľudí zapájaných do skríningu a prevencie v oblasti obezity:

A. Osoby, ktoré aktívne prejavia záujem o vyšetrenie telesného zloženia pomocou bioelektrickej impedančnej analýzy (BIA) v lekárni

 • Realizuje sa vyšetrenie BIA a stanovuje sa 10-ročné riziko vzniku diabetu mellitu 2. typu (DM2T).
 • Podľa potreby sa zisťuje aj štádium pripravenosti na zmenu telesnej hmotnosti.
 • Realizuje sa poradenstvo pri výbere voľne predajných liekov (OTC).
 • V prípade potreby sa odporúča návšteva ambulancie pre poruchy metabolizmu lipidov (VLDL), prípadne iného lekára špecialistu.

B. Osoby s preobezitou, ktoré nie sú sledované lekárom, respektíve iným odborníkom

 • Aktívne oslovenie pri výdaji lieku na lekársky predpis alebo pri predaji OTC, odporúčané vyšetrenie BIA a stanovenie DM2T.
 • Ostatné postupy zhodné so skupinou A.

C. Osoby s preobezitou v starostlivosti lekára, respektíve iného odborníka

 • Okrem vyšetrení BIA a stanovenia DM2T sa realizuje aj poradenstvo o správnom užívaní liečby, jej prípadných špecifikách, nežiaducich účinkoch.
 • Hodnotí sa kompliancia pacienta, jeho adherencia k nastavenej farmakoterapii.

D. Osoby, ktoré neprejavia záujem o vyšetrenie

 • Odporučí sa im vyšetrenie BIA a stanovenie DM2T.

 Ak osoba súhlasí s vyšetrením, lekáreň si ju objedná na presný deň a čas, vyšetrovaná osoba podpíše informovaný súhlas a následne je tejto osobe venovaných cca 15 – 20 minút, všetko prebieha za diskrétnych podmienok v miestnosti, ktorá je oddelená od oficíny. Celý proces vyšetrenia:

 1. Urobí sa anamnéza a zhodnotí sa užívanie farmakoterapeutík – používa sa papierový formulár, ktorý je súčasťou štandardného postupu.
 2. Obvod pása – obvod pása slúži na vyhodnotenie viscerálnej obezity, používa sa krajčírsky centimeter. Osoba má chodidlá 12 – 15 cm od seba , hmotnosť je rovnomerne rozložená na obidve nohy, uvoľnený postoj. Meria sa obvod pása v polovici vzdialenosti medzi spodným okrajom rebra a horným okrajom panvovej kosti.
  Hodnotí sa pomer pás a výška, čo sa označuje WtHR. Na meranie výšky sa používa výškomer a výška sa meria naboso, najlepšie v tenkých ponožkách. Vyhodnotí sa na základe tabuľky, ktorá je súčasťou štandardného postupu.
 3. Bioimpedančná analýza – umožňuje stanoviť celkový podiel tuku v tele, viscerálneho tuku, vody a svalov, úroveň bazálneho metabolizmu. Na trhu sú rôzne certifikované prístroje, je iba na lekárni, ktorý prístroj si vyberie. Meranie sa realizuje na lačno, bez požitia alkoholu minimálne 2 hodiny pred vyšetrením, cvičenie a ťažká fyzická námaha minimálne 8 hodín pred vyšetrením, vyprázdnenie močového mechúra tesne pred vyšetrením. Na koži, ktorá bude v kontakte s elektródami, sa nesmú vyskytovať žiadne kožné lézie. Niektoré prístroje poskytujú výstup z merania, ktorý slúži k vyhodnoteniu stavu, musí sa však stanoviť percentuálny podiel tuku v tele, slúži na to tabuľka, ktorá je súčasťou štandardného postupu.
 4. Vyhodnotí sa index telesnej hmotnosti (BMI) podľa tabuľky, ktorá je súčasťou štandardného postupu.
 5. Stanovenie rizika DM2T u osôb, ktorým ešte nebola DM2T diagnostikovaná – vypočítava sa RVDM2T (stanovenie vzniku DM2T v najbližších 10 rokoch), toto môže dopomôcť k tomu, že si osoba s obezitou uvedomí možné riziká. Rizikoví pacienti sú odosielaní k VLDL, respektíve k inému špecialistovi – diabetológovi. Lekárne používajú na stanovenie medzinárodne uznávaný FINDRISC diabetes risk calculator. Používa sa papierový dokument, ktorý je dostupný na stránke obesitas.sk a zároveň slúži ako výstup z vyšetrenia vo verejnej lekárni.

V prípade, že po vykonaní všetkých týchto vyšetrení je osobe potvrdená obezita alebo preobezita, musí sa ešte posúdiť pripravenosť pacienta na zmenu telesnej hmotnosti. Pripravenosť na zmenu telesnej hmotnosti sa hodnotí prostredníctvom transteoretického modelu – používa sa na to 4-položkový modifikovaný dotazník, ktorý je súčasťou štandardného postupu pre manažment obezity.

Následne, ak je to potrebné, farmaceut vystaví správu pre lekára, v ktorej budú zhrnuté všetky výsledky meraní, iné závažné okolnosti vyplývajúce z anamnézy a odporúčania, ktoré boli osobe poskytnuté. Klientovi/pacientovi sa odporučí návšteva lekára s touto správou. Lekár môže vystaviť správu pre farmaceuta, ak si želá, aby bola obezita pacienta manažovaná v lekárni. Správy ako správa farmaceuta lekárovi a aj správa lekára farmaceutovi v oblasti manažmentu obezity sú dostupné v štandardnom postupe. Správy sú plnohodnotné a akceptovateľné z oboch strán, celý štandardný postup pre manažment pacienta v oblasti obezity vo verejnej lekárni je schválený Ministerstvom zdravotníctva SR.

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/SDTP/standardy/Prevencia/15-11-2023/SPP-pre-vykon-skriningu-a-prevencie-preobezity-vo-verejnych-lekarnach.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8256378/
https://pharmacyeducation.fip.org/pharmacyeducation/article/download/322/293

Zdieľajte článok

Odporúčané