Preskočiť na obsah

Postavenie farmaceuta v spoločnosti 2

iStock-1476241215
Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Skríningy a poradenstvo v lekárni

Celosvetovo stúpa potreba skríningových aktivít, vykonávania fyzikálnych a biochemických vyšetrení či očkovania vo verejných lekárňach. A ani na Slovensku to nie je inak, Slovensko je na treťom mieste v celosvetovom meradle počtom návštev pacienta v ambulanciách lekára – je to štatistický údaj z roku 2021. Správa nezávislej vedeckej inštitúcie ISBE (Institute for Evidence-Based Health) v spolupráci s expertmi z Talianska a Veľkej Británie ukazuje početné a rôznorodé služby poskytované vo verejných lekárňach v Európe, ktoré presahujú tradičné úlohy verejných lekárnikov súvisiace s výdajom liekov a potvrdzujú nové činnosti lekární pri podpore zdravia, skríningu, prevencie, ako aj pri celosvetovom manažmente ochorení; sumarizuje to aj Vízia 2030 Pharmaceutical Group of European Union.

Na základe zákona 362/2011 Z. z. má farmaceut možnosť zapojenia sa do prevencie ochorení v rámci poradenstva pri výdaji liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a doplnkového sortimentu, ale aj pri vykonávaní fyzikálnych a biochemických vyšetrení, ktoré si vyžadujú ďalšie laboratórne spracovanie. Lekáreň môže byť miestom prvej voľby pre pacienta napríklad v prípade, ak sa nevie rozhodnúť, či je potrebné navštíviť lekára, alebo nie.

Slovenská lekárnická komora v spolupráci so stavovskými organizáciami vypracovala štandardné postupy, ktoré je možné používať v podmienkach verejných lekární. Tieto štandardné postupy majú zjednotiť poskytovanie lekárenskej starostlivosti v daných oblastiach: 

V tomto texte by som sa rada venovala štandardnému postupu pre výkon skríningu a prevencie (pre)obezity v podmienkach verejných lekární.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je obezita na opačnom konci podvýživy a je stupňujúcou sa globálnou epidémiou, a ak sa neprijmú opatrenia, milióny ľudí môžu trpieť závažnými ochoreniami. V roku 1995 bolo na celom svete odhadom 200 miliónov dospelých s obezitou a ďalších 18 miliónov detí mladších ako päť rokov klasifikovaných ako deti s nadváhou. Od roku 2000 sa počet dospelých s obezitou zvýšil na viac ako 300 miliónov.

Pretože na Slovensku je nedostatok lekárov a stúpa počet pacientov, je potrebná pomoc iných zdravotníckych pracovníkov, a to hlavne v prevencii. Len prevenciou dokážeme znížiť počty ochorení a zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva.

Farmaceut, ktorý absolvuje certifikované školenie, ktorého garantom je Slovenská obezitologická spoločnosť a spolugarantom Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, môže vykonávať skríning a prevenciu (pre)obezity.

Následne má farmaceut tieto kompetencie:

 • vykonávanie merania rizikových parametrov a interpretácia;
 • vykonávanie výpočtu rizika DM2T v najbližších 10 rokoch a jeho interpretácia;
 • stanovenie štádia pripravenosti na zmenu a jeho interpretácia;
 • základné poradenstvo a konzultácie zamerané na nefarmakologickú liečbu (pre)obezity, t. j. úpravu životného štýlu;
 • poradenstvo a konzultácie o špecifikách farmakologickej liečby obezity a voľnopredajných prípravkoch;
 • poradenstvo a konzultácie zamerané na bezpečnosť farmakoterapie obezity a ochorení súvisiacich s obezitou;
 • písomná správa farmaceuta lekárovi o výsledkoch vyšetrenia a poskytnutých odporúčaniach vo verejnej lekárni.

Prístroje používané na vykonávanie vyšetrení v podmienkach verejných lekární sú výlučne zdravotnícke pomôcky s príslušným označením, s kontrolou presnosti merania podľa odporúčaní výrobcu a dodržiavania všetkých ostatných legislatívnych povinností vyplývajúcich z používania zdravotníckej pomôcky.

Činnosti zahŕňajú tieto body:

 • poskytovanie vyšetrení rizikových parametrov (BMI, OP, WtHR), vykonanie bioimpedančnej analýzy telesného zloženia, výpočet RVDM2T, hodnotenie pripravenosti na zmenu;
 • zhodnotenie a interpretácia výsledkov vyšetrení;
 • základné poradenstvo a konzultácie zamerané na nefarmakologickú liečbu (pre)obezity, t. j. úpravy životného štýlu, na špecifiká farmakologickej liečby obezity a výber OTC prípravkov a na monitorovanie bezpečnosti farmakoterapie obezity a ochorení súvisiacich s obezitou;
 • písomná správa farmaceuta lekárni o výsledkoch vyšetrenia a poskytnutých odporúčaniach vo verejnej lekárni.

Je dôležitá spolupráca farmaceut/lekár a je potrebné, aby sa lekárska oblasť viac dozvedela o tejto možnosti a informovala o tom laickú verejnosť. Tieto štandardy boli vypracované odborníkmi z oblasti farmácie a medicíny a boli schválené Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. Ak sa táto činnosť rozšíri viac do povedomia odbornej aj laickej verejnosti, vieme prispieť k zníženiu počtu ľudí s obezitou, a tým aj k zníženiu počtu civilizačných ochorení v spoločnosti.

Literatúra:

Controlling the global obesity epidemic (who.int)
www.MZSR.sk
Štandardné postupy v podmienkach verejných lekární so zameraním na problematiku (pre)obezity
Hospitals in Europe - statistics & facts | Statista

Zdieľajte článok

Odporúčané