Preskočiť na obsah

Peripartálny iktus u pacientok po absolvovaní asistovanej reprodukcie

Fotografie sú ilustračné, všetky zobrazené osoby sú modelom. Zdroj: iStock.

Predchádzajúce použitie metód asistovanej reprodukcie (ART, Assisted reproductive technology) bolo spojené so zvýšeným rizikom iktu v peripartálnom období (pri hospitalizácii). Asociácia zostala významná bez ohľadu na vek matky.

Výsledky boli prezentované na International Stroke Conference a súčasne publikované v časopise Stroke [1]. „Liečba neplodnosti pomocou technológií asistovanej reprodukcie bola v niektorých, ale nie vo všetkých predchádzajúcich štúdiách spájaná s nežiaducimi cievnymi príhodami,“ napísala v súbežnej publikácii Alis J. Dicpinigaitis, MD, rezidentka neurológie v NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical. "Poškodenie endotelu, uvoľňovanie protrombotického faktora a vyššia prevalencia kardiovaskulárnych rizikových faktorov u pacientok po ART sú možným vysvetlením tejto súvislosti. Snažili sme sa preskúmať vzťah medzi ART a rizikom iktu využitím populačných dát."

V tejto retrospektívnej štúdii autori hodnotili viac ako 19 miliónov peripartálnych hospitalizácií od roku 2015 do roku 2020. Primárnym cieľovým parametrom bola akákoľvek cievna mozgová príhoda definovaná ako ischemická cievna mozgová príhoda, subarachnoidálne krvácanie, intracerebrálne krvácanie alebo mozgová žilová trombóza počas peripartálnej hospitalizácie. Z celkovej kohorty absolvovalo 1,1% liečbu neplodnosti pomocou ART.

Po štatistickom zhodnotení výskumníci pozorovali, že použitie ART bolo spojené so zvýšenou pravdepodobnosťou primárneho cieľa (aOR = 2,14; 95% CI: 2,02-2,26; p < 0,001). Konkrétne bolo použitie ART spojené s väčšou pravdepodobnosťou ischemickej cievnej mozgovej príhody (aOR = 2,75; 95% CI: 2,51-3,02; p < 0,001), subarachnoidálneho krvácania (aOR = 3,83; 95% CI: 3 ,38-4,33; p < 0,001 ) a intracerebrálneho krvácania (aOR = 5,37; 95% CI: 4,82-5,98; p < 0,001) počas pôrodnej hospitalizácie v porovnaní pacientkami bez ART. Použitie ART však bolo spojené so zníženým rizikom mozgovej žilovej trombózy (aOR = 0,82; 95% CI: 0,72-0,93; p = 0,002).

Pri hospitalizáciách okolo pôrodu s akoukoľvek cievnou mozgovou príhodou mali pacientky po ART vyššiu mieru úmrtnosti v nemocnici (27,3 % vs. 6,1 %; p < 0,001) a dlhšiu hospitalizáciu (medián dní 21 vs. 5; p < 0,001) v porovnaní so ženami bez ART.

Okrem toho bolo použitie ART podľa štúdie spojené so zvýšeným rizikom akejkoľvek cievnej mozgovej príhody u pacientok mladších ako 35 rokov (p < 0,001), rovnako ako u pacientok vo veku 35 rokov alebo starších (P = 0,004).

Zdroj:

Dicpinigaitis AJ, et al. Stroke. 2024; doi:10.1161/STROKEAHA.124.046419.

Zdieľajte článok

Odporúčané